Ivan Gašparovič podpísal vysokoškolský zákon

BRATISLAVA 20. novembra (WEBNOVINY) - Plagiátorstvo záverečných a habilitačných prác, mobilitu študentov, technologické inkubátory a kvalitu vzdelávania rieši prioritne novela zákona o vysokých školách, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie Kancelárie prezidenta SR. So štvrtou verziou vládnej novely vysokoškolského zákona uspel minister školstva Ján Mikolaj v parlamente koncom októbra. V parlamente sa do novely podarilo presadiť, že o zaradení vysokých škôl medzi univerzity, vysoké školy bez začlenenia alebo odborné vysoké školy bude rozhodovať parlament a nie vláda, ako to Mikolaj v novele navrhoval. Práve prenos kompetencií na kabinet bol najkritizovanejšou časťou novely.

V novele, na rozdiel od jej predchádzajúcich verzií, Mikolaj vypustil ustanovenia upravujúce fungovanie súkromných vysokých škôl a novela sa týka výlučne verejných škôl. Tie budú môcť vypožičať, resp. prenajať za nižšie ako trhové nájomné majetok aj právnickej osobe - podnikateľovi, za predpokladu, že pôjde o výskum a vývoj. Vďaka novele by malo byť okrem iného jednoduchšie odhaliť neetické správanie študentov vysokých škôl vytvorením systému na porovnanie záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práce s ostatnými, ktoré budú uchovávané v príslušnom informačnom systéme. Ďalej podľa úpravy môžu na Slovensku pôsobiť zahraničné vysoké školy s akreditovanými študijnými programami, ale bez pôvodne plánovaných dotácií. Vysoké školy budú podľa novely najmenej raz za dva akademické roky vypracovávať hodnotiacu správu, v ktorej uvedú aj zistené nedostatky v používaných metódach vzdelávania ako aj prijaté opatrenia na ich odstránenie a predložia ju Akreditačnej komisii.

Ivan Gašparovič tiež podpísal novelu zákona o vysielaní a retransmisii. Podľa nej budú Rade pre vysielanie a retransmisiu od polovice decembra podliehať aj internetové televízie a poskytovatelia videa na požiadanie (požičovne). Ministerstvo kultúry zákon mení pre potrebu zosúladiť súčasnú právnu normu s legislatívou Európskej únie. Normu v minulosti kritizovali občianski aktivisti, ministerstvo kultúry však ich námietky neprijalo. Licenčná rada v súčasnosti internetové televízie nereguluje. Po novom ich program bude môcť sledovať. Ak budú tieto televízie ponúkať programy, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti či nedostatočne chránia maloletých, rada im môže udeliť sankcie. Internetové televízie a požičovne pred spustením prevádzky nebudú na vysielanie potrebovať od rady licenciu. Vysielanie jej však budú musieť oznámiť. Novela okrem iného upraví aj podmienky reklamy a krátkeho spravodajstva. Zavedie nový pojem mediálna komerčná komunikácia. Umiestňovanie produktov sa pritom zakazuje v programoch určených pre maloletých do 12

Medzi podpísanými zákonmi je aj novela zákona o Ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktorá stanovuje úlohy a použitie ozbrojených síl pri zabezpečovaní nedotknuteľnosti vzdušného priestoru. Prezident tiež podpísal novelu zákona o verejnom obstarávaní, novelu zákona o cestnej doprave a zákon o doprave na dráhach. Podpisom tiež odobril zákon o štátnom rozpočte na rok 2010, zákon o ochranných známkach, novelu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, novelu Obchodného zákonníka a novelu Občianskeho súdneho poriadku.

SITA