Obyvateľstvo, jazyk a politika

Obyvateľstvo Slovenska

- najvyšší počet obyvateľov majú kraje: Prešovský, Košický a Nitriansky
- najvyšší počet obyvateľov majú mestá: Bratislava, Košice a Prešov
- najväčšiu hustotu zaľudnenie majú kraje: Bratislavský, Trenčiansky a Trnavský
- najväčšiu rozlohu majú mestá: Vysoké Tatry (mesto), Bratislava a Košice

Najväčší úbytok obyvateľstva je v Bratislavskom, Myjavskom, Košickom, Medzilaborskom a Sobraneckom okrese. Najväčší prírastok obyvateľstva je na Spiši, Orave, Above a Zemplíne.

Jazyk

Štátnym jazykom je slovenský jazyk, obyvatelia hovoria po slovensky. Je niekoľko oblastí, v ktorých žijú občania maďarskej národnosti, preto sa v niektorých oblastiach Slovenska hovorí aj po maďarsky a stretnete sa aj s maďarskými názvami obcí alebo nápismi na obchodoch.

V školách sa od roku 1989 učí okrem slovenského jazyka ako druhý jazyk anglický alebo nemecký jazyk, zriedkavejšie španielsky, francúzsky alebo taliansky jazyk. Do roku 1989 sa učil ako druhý jazyk ruský jazyk, zriedkavejšie anglický alebo nemecký jazyk. Preto môže mať anglicky alebo nemecky hovoriaci zahraničný turista pri komunikácii so staršou generáciou problém. Jazykovo príbuzné jazyky sú český jazyk, poľský jazyk, chorvátsky jazyk, ukrajinský a ruský jazyk.

Politika SR

Politický systém Slovenskej republiky:

Slovensko je demokratický štát. Štátna moc v ňom patrí ľudu, občanom. Tí sa podieľajú na moci prostredníctvom svojich volených politických zástupcov zvolených v demokratických voľbách. Moc v štáte je rozdelená na 3 nezávislé zložky: zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Tieto sa navzájom dopĺňajú a kontrolujú. Najvyššími orgánmi moci a predstaviteľmi politického systému v SR sú Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky.

Legislatíva:

Parlament (NR SR) je najvyšším legislatívnym orgánom štátu. Má 150 členov – poslancov volených v demokratických voľbách, ktoré sa konajú (okrem prípadu predčasných volieb) raz za štyri roky. Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je pomerný, výsledky volieb a prerozdelenie hlasov na poslanecké kreslá teda do veľkej miery kopírujú pomer hlasov voličov. Poslanci svoj mandát získavajú ako jednotlivci na kandidátke, nemôže im teda by byť odobratý v prípade, že sa ich názory rozchádzajú z názorovou líniou strany, t.j. neexistuje tu imperatívny mandát.

Prezident Slovenskej republiky:

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Exekutíva:

Vláda sa skladá z ministrov, ktorí vzišli z politických strán, ktoré vytvorili väčšinovú koalíciu, t.j. takú ktorá má viac ako 75 poslancov v pléne NR SR. Na čele vlády stojí premiér, ktorý nedisponuje vlastnou ministerskou agendou. V prípade, že sa poslanci stanú ministrami svojho poslaneckého mandátu sa dočasne vzdávajú a na ich miesto nastúpia náhradníci (napr. v Českej republike im zostáva, čo následne spôsobuje vysoké absencie ministrov na hlasovaniach v Poslaneckej snemovni). V prípade, že rezignujú alebo sú odvolaní, mandát sa im vráti a oni nastúpia do parlamentu ako radoví poslanci.

Ministerstvá Slovenskej republiky:

Na Slovensku pôsobí 14 ministerstiev:
- Ministerstvo zahraničných vecí SR
- Ministerstvo vnútra SR
- Ministerstvo hospodárstva SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Ministerstvo spravodlivosti SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva SR
- Ministerstvo obrany SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR
- Ministerstvo kultúry SR
- Ministerstvo školstva SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Súdy a súdna moc:

Sústava súdov v SR je rozdelená na Všeobecné súdy a Vojenské súdy. Sústavu všeobecných súdov v SR tvorí:
1. stupeň - okresné súdy
2. stupeň - krajské súdy
3. stupeň - Najvyšší súd SR

Ústavný súd so sídlom v Košiciach má samostatné právne postavenie a nepatrí do sústavy všeobecných súdov. Vojenské súdy (sú tri obvodové a Vyšší vojenský súd) rozhodujú o trestných veciach týkajúcich sa príslušníkov armády. Občania Slovenskej republiky sa môžu odvolať na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrassburgu vo Francúzsku.

Generálna prokuratúra Slovenskej repuliky:

Generálna prokuratúra SR je samostatný štátny orgán, ktorý chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.