Vysokoškolské zariadenia v SR

UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave (UK) http://www.uniba.sk
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA v Košiciach (UPJŠ) http://www.upjs.sk
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA v Prešove (PU) http://www.unipo.sk
UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA v Trnave (UCM) http://www.ucm.sk
KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku (KU) http://www.ku.sk
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA v Košiciach (UVL) http://www.uvm.sk
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA v Nitre (UKF) http://www.ukf.sk
UNIVERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici (UMB) http://www.umb.sk
TRNAVSKÁ UNIVERZITA v Trnave (TTU) http://www.truni.sk
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislava (STU) http://www.stuba.sk
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach (TU K) http://www.tuke.sk
ŽILINSKÁ UNIVERZITA v Žiline (ŽU) http://www.utc.sk
TRENČIANSKA UNIVERZITA A. DUBČEKA v Trenčíne (TnUAD) http://www.tnuni.sk
EKONOMICKÁ UNIVERZITA v Bratislave (EU) http://www.euba.sk
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA v Nitre (SPU) http://www.uniag.sk
TECHNICKÁ UNIVERZITA vo Zvolene (TU Z) http://www.tuzvo.sk
VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKYCH UMENÍ v Bratislave (VŠMU) http://www.vsmu.sk
VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ v Bratislave (VŠVU) http://www.vsvu.sk
AKADÉMIA UMENÍ v Banskej Bystrici (AU) http://www.aku.sk
SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA v Bratislave (SZU) http://www.szu.sk
VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA v Košiciach (VLA) http://www.vlake.sk
VOJENSKÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši (VA) http://www.valm.sk
AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU v Bratislave (APZ) http://apz.minv.sk
VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU v Trenčíne (VŠM) http://www.vsm.sk