BOROVÁ - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územný plán obce Borová

V rámci operačného programu Základná infraštruktúra, priorita 3 Lokálna infraštruktúra, opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí sa obec Borová ešte v roku 2005 uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku z verejných zdrojov Európskej únie (Európsky fond regionálneho rozvoja) na spracovanie strategického plánu a tvorbu územno-plánovacej dokumentácie. Projekt, ktorý obec predložila, riadiaci orgán – Ministerstvo výstavy a regionálneho rozvoja SR – schválil a Borová tak získala pomoc vo výške 95 % oprávnených nákladov na spracovanie týchto kľúčových rozvojových dokumentov.

Základným cieľom projektu bolo spracovaním rozvojových dokumentov obce a následne ich cieľavedomou, systematickou a efektívnou praktickou realizáciou prispieť k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce Borová.

S realizáciou projektu obec začala v máji 2006. Jeho ukončenie sa predpokladá na prelome rokov 2006 – 2007. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja zadefinuje budúce smerovanie obce Borová vo forme vízie a strategických cieľov, identifikuje strategické priority, opatrenia a aktivity orientované na zvýšenie kvality života v obci. Územný plán bude riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia obce v úzkej previazanosti s jej rozvojovými zámermi. Program rozvoja v kombinácii s územným plánom bude tak účinne, racionálne a zmysluplne harmonizovať všetky cieľové aktivity a činnosti v obci v záujme jej úspešného napredovania.

Info na: www.borova.sk/