Žilinský kraj

Žilinský samosprávny kraj tvorí pestrú mozaiku piatich regiónov Horného Považia, Kysúc, Liptova, Oravy a Turca, ktoré sú navzájom previazané svojou históriou. „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“, tak hovorí múdre slovenské úslovie. Odkaz minulých generácií ctíme a strážime kultúrne hodnoty, ktoré nám zanechali otcovia našich otcov a ktoré raz budeme my odovzdávať našim deťom.

Územie Žilinského kraja patrilo od  stredoveku až do roku 1923 do stolíc Liptov, Orava a Turiec, západná časť s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca bola v  Trenčianskej stolici. V roku 1949 vznikol Žilinský kraj, ktorý mal vo  svojom obvode i okresy Považská Bystrica a Ilava, dnes súčasti Trenčianskeho kraja. Zanikol v roku 1960. V roku 1960 bolo Slovensko rozdelené podľa územno-správneho rozdelenia krajov na  Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj. Žilinský kraj predstavoval súčasť Stredoslovenského kraja, ktorý tvoril asi 35 percent rozlohy Slovenska. V roku 1972 fungovali štyri krajské národné výbory. Stredoslovenský kraj na Slovensku predstavoval svoje pôsobenie od roku 1960 do roku 1990, kedy  boli kraje boli na Slovensku zrušené. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa začalo vytvárať nové administratívne usporiadanie štátu. V roku 1996 bol Žilinský kraj opätovne obnovený zákonom NR SR č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. V súčasnosti je toto územie začlenené v rámci územnosprávneho členenia Slovenskej republiky do Žilinského samosprávneho kraja.

Významnými prednosťami Žilinského kraja sú kvalitná priemyselná infraštruktúra, progresívne sa rozvíjajúce odvetvia, silné kultúrne a historické zázemie, či prírodné bohatstvo. Prirodzeným centrom kraja je mesto Žilina. Už historicky bolo predurčené stať sa významným dopravným uzlom, čo plynulo z jeho pozície križovatky obchodných ciest.

Viac ako polovicu územia pokrývajú prírodné plochy s rôznym stupňom ochrany. Prírodné danosti Žilinského kraja umožňujú rozvoj cestovného ruchu, predovšetkým horskej turistiky, cykloturistiky a zimných športov.

Základné ukazovatele ŽSK:

  • Rozloha: 6 808,7 km2
  • Počet obyvateľov: 690 121
  • Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov na km2
  • Sídlo kraja: Žilina
  • Regionálny HDP: 10 746 Eur na obyvateľa
  • Počet nezamestnaných: 12,7 %
  • Priemerná mesačná mzda: 726 Eur
  • Počet okresov: 11
  • Počet miest: 18
  • Počet obcí: 297

Regióny

Bytča Martin 1 Martin 2 Ružomberok Turčianske Teplice 1 Turčianske Teplice 2 Žilina 1 Žilina 2 Žilina 3