Centrum pre mladé mamičky v HURBANOVE

Centrum pre mladé mamičky v Hurbanove

V roku 2010 mesto Hurbanovo získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 94 755,85 EUR na realizáciu projektu: Zosúladenie rodinného a pracovného života v meste Hurbanovo zriadením „Centra pre mladé mamičky“.

Projekt bol podporený na základe Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a skvalitnenie služieb zameraných na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života osôb s rodinnými povinnosťami v meste Hurbanovo. Účastníkmi projektu sú „osoby s rodinnými povinnosťami“, konkrétne: matky na materskej, resp. rodičovskej dovolenke; osamelé matky starajúce sa o dieťa do predškolského, prípadne mladšieho školského veku; matky nezamestnané, študujúce alebo s neúplným vzdelaním.

V rámci realizácie aktivít projektu sa zabezpečilo poskytovanie kvalitných poradenských a informačných služieb v oblasti začatia podnikania, prípravy na zamestnanie, profesijné poradenstvo, ako aj sociálno-psychologické poradenstvo.

V čase poskytovania uvedených služieb je poskytovaná aj starostlivosť o maloleté deti účastníkov týchto aktivít. Aktivity prebiehajú v budove Centra voľného času, ul. Novozámocká č. 10, Hurbanovo.

Viac na: https://www.hurbanovo.sk/