CHOTÍN - Územný plán obce

Väčšina obcí na celom Slovensku trpí zlou situáciou v stave obecného majetku, zastaralou, alebo nevyvinutou infraštruktúrou, dlhodobým podceňovaním a zanedbávaním vidieckeho prostredia, poklesom poľnohospodárskej činnosti, čo sa prejavuje nevyužitím možností a potenciálu ekonomických a spoločenských funkcií obce, stratou jej atraktívnosti, nepriaznivým vplyvom na životné podmienky značnej časti populácie. Zlá situácia v stave obecného majetku je zapríčinená takmer permanentným nedostatkom finančných zdrojov obecných rozpočtov. Nedostatok kvalitnej hmotnej i nehmotnej infraštruktúry v porovnaní s mestami znižuje kvalitu života na vidieku a tiež stabilitu vidieckych komunít, čoho dôsledkom je vyľudňovanie zaostalých regiónov. Na elimináciu tejto nepriaznivej situácie sa obce rozhodli využiť pomoc Európskej únie, formou nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program základná infraštruktúra, je zameraný na odstránenie existujúcich regionálnych disparít v oblasti lokálna infraštruktúra a regionálny rozvoj, zvyšovaním celkovej konkurencieschopnosti a atraktívnosti územia. Jedným z hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja je trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj regiónov, ktorý je predpokladom pre rozvoj služieb, čo má priamy vplyv na hospodársky rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a rozvoj spoločného kapitálu na miestnej a regionálnej úrovni. V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra sa realizovala aktivita A – Tvorba dokumentov na podporu regionálneho rozvoja obce sa podali projekty na vypracovanie:

-programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
-územnoplánovacích dokumentov

Tieto dokumenty sú kľúčové z hľadiska systémového prístupu k sociálno-ekonomickému rozvoju priestoru. Existencia uvedených dokumentov je súčasne podmienkou pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v ďalšom programovacom období 2007 - 2013. Začiatkom roku 2006 sa úspešne začala realizácia projektov zameraných na vypracovanie spomenutých strategických dokumentov. Tieto významné dokumenty budú východiskom ďalšieho rozvoja obcí a v konečnom dôsledku aj celého Slovenka, zabezpečujúc priblíženie sa k rozvinutým krajinám EÚ.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Cieľom realizácie týchto projektov je vytvoriť pre obyvateľov obcí príjemné prostredie pre život a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie.

Viac na: www.obecchotin.sk