DIAKOVCE - Žijeme folklórom (v podaní štyroch národov)

DIAKOVCE - Žijeme folklórom (v podaní štyroch národov)

Ciele projektu

Poukazuje na nesmierne dôležitú úlohu prezentácie 4 národov prostredníctvom svojich zvykov, kultúr a tradícií, ktoré predstavia v rámci podujatia vďaka svojim zástupcom z umeleckých súborov, spolkov i mimovládnych organizácií.

Partneri majú silné puto v oblasti lásky k ľudovej tvorbe, tancom, piesňam, krojom i remeslám. Uvedomujú si dôležitosť potreby šírenia tradícií z generácie na generáciu.  V rámci podujatia sa prestaví každá obec v činnostiach na ktoré je nesmierne pyšná. V rámci besedy mládežníckych klubov z partnerských obcí sa zameriavame na problematiku zapájania sa mládeže do EÚ. Práve nevedomosť a neaktívnosť je dôvodom neaktívneho zapájania sa nielen mládeže ale i dospelých do vecí verejných. Práve preto v rámci aktivít máme zahrnuté do programu tematiky v podobe zvýšenia povedomia o histórií a rozmanitosti EÚ, o výhodách európskeho občianstva, o hlbšom náhľade do demokratického, občianskeho života v partnerských obciach.

Našim hlavným cieľom je nezabúdať na zvyky a tradície a taktiež si uvedomiť že sme hrdými Európanmi. Prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít poukázať na dobrovoľníctvo, ktorým vyvoláme pocit zamyslenia sa v každom účastníkovi aby sa zapájal  do aktivít vo svojich obciach, regiónoch. Chceme poukázať na problematiku rozvojovej spolupráce a pomoci menej rozvinutým krajinám. Do aktivít sú zapájané všetky vekové kategórie bez ohľadu na národnosť, vek či vieru. Čím posilňujeme nielen medzikultúrny dialóg ale aj rovnaký prístup. Detskou aktivitou v podobe hry sa nielen deti ale aj mládež bližšie zoznámia s krajinami EÚ, ktoré sú jej členmi  už 11 rokov. Práve 11 rokov pôsobenia v EÚ máme aj v diskusií pre dospelých v podobe zamyslenia sa nad uplynulými 11 rokmi a hľadaním riešení nad aktívnejším pôsobením v nasledujúcich rokoch.

V rámci športových, tvorivých i gastronomických súťaži sa navodí priateľská atmosféra medzi účastníkmi vďaka ktorej sa upevnia vzájomné vzťahy medzi partnerskými obcami. V rámci programu máme zahrnutý i relax v podobe návštevy termálneho kúpaliska, vďaka ktorému sa vytvára priestor na voľne rozhovory medzi účastníkmi v duchu tradícií i európskych tematík. Upevnia väzby nielen medzi samosprávami ale i samotnými občanmi partnerských obcí. Podpísaním spoločnej partnerskej zmluvy sa umocní súdržnosť a pevnosť partnerstiev. Hlavný organizátor má dlhoročné partnerstvá uzavreté z partnermi v podobe zmluvy. Spoločným podpísaním jednej spoločnej sa vytvorí jednotné partnerstvo.

Prínosy projektu

 • zachovanie ľudových tradícií, zvykov, remesiel, tanca i piesní,
 • poukázanie na históriu a rozmanitosť EÚ,
 • posilňovanie európskeho občianstva, budúcnosti EÚ a témy dobrovoľníctva,
 • poukázanie na problémy menej rozvinutých krajín ..
 • upozornenie na aktívnejšie zapojenie mladých ľudí v EÚ,
 • silnejšia účasť občanov v demokratickej angažovanosti,
 • spoznanie štyroch národnosti, pokiaľ ide o rôznorodosti kultúr, zvykov a tradícií,
 • zvýšenie povedomia o bohatstve kultúrnych a jazykových rôznorodostí,
 • partnerstvá získajú nový impulz v podobe posilnenia spolupráce,
 • podporovať dialóg medzi kultúrami a rovnaký prístup,  šírenie myšlienky dobrovoľníctva,                                            
 • rozvíjať osobnosť či prezentovanie svojich pôsobností vo svojich krajoch.

Info na: www.diakovce.sk

DIAKOVCE - Žijeme folklórom 1 DIAKOVCE - Žijeme folklórom 2 DIAKOVCE - Žijeme folklórom 3