Doc. Ing. Juraj Dvonč, CSc. - primátor mesta NITRA

Doc. Ing. Juraj Dvonč, CSc. - Primátor mesta NITRA

Osobné údaje:
Priezvisko, meno, titul: DVONČ JOZEF, Doc. Ing. CSc.
Dátum narodenia: 11. júla 1954
Adresa: Hodžova 36, Nitra, 949 01
Mobil: 0911 818 515
Tel: 037 652 30 00, 650 21 13
klapka: 122
číslo dverí: 208
e-mail: primator@nitra.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:
1992 habilitačné pokračovanie (Doc.) VŠP PEF – odvetvové a prierezové ekonomiky
1987 obhajoba kandidátskej práce (CSc.)
1977 – 1978 VŠP – Prevádzkovo ekonomická fakulta v Nitre (Ing.)
1969 – 1973 Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce (maturitná skúška)

Profesionálna prax:
19.12.2006 trvá Mestský úrad v Nitre - primátor; 17.8.2006 – 19.12.2006 Krajský úrad v Nitre – prednosta; 16.1.2006 – 17.8.2006 Akadémia vzdelávania v Bratislave – riaditeľ Centra programov; 1.11.2003 – 15.1.2006 Víno Nitra, s.r.o. – obchodný riaditeľ; 1.7.2001 – 30.10.2003 Agroinštitút Nitra – riaditeľ; 1.3.1993 – 30.6.2001 Agrokonzulta Nitra, s.r.o. – riaditeľ, konateľ; 1.3.1989 – 28.2.1993 VŠP – PEF – odborný asistent, docent; 1.2.1982 – 28.2.1989 Rektorát VŠP Nitra – vedúci odboru; 1.7.1978 – 31.1.1982 Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra – vedúci oddelenia.

Doplňujúce kurzy:
2000 školenie Agroinštitútu Nitra „Vstupné vzdelávanie poradcov“; 1991 kurz manažérov „Podnikanie a trh pre vedúcich pracovníkov a podnikateľov ČSFR“ , Kiel, Nemecko (6 týždňov); 1987 štúdium základov pedagogiky pre VŠ – Ústav rozvoja VŠ; 1986 študijný pobyt na univerzite, Bonn (3 mesiace)

Špecifické skúsenosti:
Príprava návrhov, realizácia, finančný manažment a hodnotenie projektov programov Európskej únie (Leonardo da Vinci, Socrates) zameraných na oblasti: odborné vzdelávanie a príprava; integrácia do EÚ; mobility (výmeny a odborné študijné cesty); rozvojové projekty. Príprava návrhov projektov predvstupových programov Európskej únie (SAPARD) a predvstupových grantových schém (Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov, Grantová schéma regionálneho rozvoja) Prednášková činnosť s obsahom: Základy Európskej únie Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie Realizácie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rezorte pôdohospodárstva Slovenska Regionálna – štrukturálna politika EÚ Štrukturálna pomoc Európskej únie na Slovensku Prehľad o realizácii agrárnej politiky a rozvojových projektoch vo viacerých krajinách EÚ. Príprava a realizácia odborných študijných ciest a exkurzií pre rezort pôdohospodárstva. Jazykové znalosti (nemecký jazyk slovom a písmom, vrátane prekladov a tlmočenia odbornej problematiky : projekty, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka) Riadiace schopnosti a práca v tíme.

Prezentácia vybraných prác a projektov:
Projekt Leonardo da Vinci Rozvoj zamestnanosti na vidieku Marketing v poľnohospodárstve a potravinárstve – 1992 Projekty rozvoja regiónov – Dunajská Streda, Rimavská Sobota, Nitra, Komárno, Trenčín, Liptovský Mikuláš – 1996 – 1998 Projekt slovensko – bavorskej spolupráce predvstupová príprava štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: „Agrárna politika EÚ v praxi“ Projekt trilaterálnej spolupráce Slovensko – Rakúsko – Maďarsko „Podpora zamestnanosti na vidieku“ „Dopad integrácie do EÚ na poľhohospodárstvo a rozvoj vidieka“ Projekty programu SAPARD – 2003 (4 projekty) Prednášková a lektorská činnosť Jazykové znalosti: Nemecký jazyk – aktívna znalosť slovom a písmom Ruský jazyk – znalosť

Iné znalosti:
Práca s PC WORD, EXCEL, Power Point, Internet Vodičský preukaz sk.B

Členstvá a funkcie v súčasnosti:
Podpredseda ZMOS a predseda Komory miest Člen Rady vlády pre prevenciu kriminality Člen Monitorovacieho výboru SOP Priemysel a služby Člen Ústrednej rady Akadémie vzdelávania SR Predseda správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Člen správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa Podpredseda predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Predseda Dozornej rady Nitrianskej teplárenskej spoločnosti Člen prezídia Únie miest SR Člen finančnej komisie VÚC Nitra