Doc. MUDr. Peter Labaš CSc. - dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK

doc. MUDr. Peter Labaš CSc. - dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK

doc. MUDr. Peter Labaš CSc. - dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK

Narodený: 22.04.1949 vo Viedni

Vzdelanie:

1967 – 1973 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, ukončená s vyznamenaním
1981 – atestačná skúška 2. stupňa z chirurgie
1982 – titul kandidáta lekárskych vied

Životopis:

Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc., sa narodil 22. apríla 1949 vo Viedni. Na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského študoval v rokoch 1967-1973 a končil ju s vyznamenaním. O štyri roky neskôr úspešne absolvoval atestačnú skúšku 2. stupňa z chirurgie a v roku 1982 získal titul kandidáta lekárskych vied. Až do roku 1984 pracoval na I. chirurgickej klinike v Bratislave ako sekundárny lekár.
V období nasledujúcich ôsmich rokov (1984 -1992) zastával pozíciu experta vo funkcii chirurg – konzultant na Malte. Počas celého svojho pobytu prednášal, skúšal a prakticky viedol výuku medikov na Maltskej univerzite. Po návrate pracoval ako odborný asistent vo Fakultnej nemocnici Bratislava.
Do klinickej praxe zaviedol originálne antirefluxné operácie na hlbokom žilovom systéme, rozpracoval techniky kompresívnej skleroterapie hlbokej žilovej insuficiencie, snažil sa o zavedenie transplantácie pečene do klinickej praxe, ale venoval sa aj chirurgii pažeráka, pečene a pankreasu.
Počas svojej praxe absolvoval niekoľkotýždňové pobyty na špičkových chirurgických pracoviskách v Mníchove, Prahe, Birminghame, Jeruzaleme, Viedni, Grazi a Berlíne. Prednášal na domácich i zahraničných odborných podujatiach, napr. v Tokiu, Tel-Avive, na Cypre, v Aténach, Mayo Clinic, Ríme, Lyone a mnohých ďalších.
Na angiologickom kongrese na Cypre bol ocenený za najlepšiu prednášku, rovnako získal cenu za najlepšiu prednášku i na chirurgickom kongrese na Malte v roku 2004 a ocenenie si prebral aj na svetovom angiologickom kongrese v Tokiu.
V roku 2000 habilitoval na Lekárksej fakulte Univerzity Komenského na vedeckú hodnosť Docent chirurgie.
Doc. MUDr. Peter Labaš, Csc. je autorom viac ako 250 vedeckých prác, prevažne v anglickom jazyku v zahraničných odborných časopisoch. Odprednášal viac ako 360 odborných prednášok z chirurgie.
Od 1. februára 2007 okrem funkcie prednostu I. chirurgickej kliniky je Dekanom najstaršej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ocenenia:

2004
najlepšia prednáška na chirugickom kongrese na Malte
najlepšia prednáška na angiologickom kongrese na Cypre
najlepšia prednáška na svetovom angiologickom kongrese v Tokiu

Tvorba:

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:

Labaš, Peter : Intervenčná liečba chronickej žilovej insuficiencie - Bratislava : Polygrafia SAV, 1999. - 95s.

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:

Ohrádka, Bernard - Brozman, Michal - Haruštiak, Svetozár - Jablonický, Štefan - Janovič, Jozef – Labaš, Peter 30% - Palenčár, Jozef - Satko, Ivan - Šteňo, Juraj - Vajó, Július : Špeciálna chirurgia I. - 2. preprac. vyd. - Bratislava :Univerzita Komenského, 2001. - 192 s., ISBN80-223-1620-2

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch:

Bencúr, Ján Matej - Moravec, Rudolf - Klačanský, J. - Labaš, Peter : Experimentelle Studie zur Röntgenologie des Ductus pancreaticus, In: Radiologia Diagnostica (Berlin). - 15 (1974) 5 619-623

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Ringelband, R. : The results of compression sclerotherapy : comparative study of two techniques and two sclerosants, In: Phlebologie. - Vol. 29, 2000, no. 5, p. 137-141

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Vladimír, M. : The home treatment of deep vein thrombosis with low molecular weight heparin, forced mobilisation and compression, In: International Angiology. - Vol. 19, 2000, no. 4, p. 303-307

Škultéty, Ján - Matis, Peter - Žiak, M. - Labaš, Peter - Durdík, Štefan - Cheah, W.K. - Rajnaková, A. - Goh, P. : Transoral application OF EEA stapler after subtotal oesophagectomy, In: European Journal of Surgery. - 166 (2000) 1 50-53

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Olejník, J. - Fillo, Juraj : Haemorrhoidectomy in outpatient practice, In: European Journal of Surgery. - Vol. 168, No. 11 (2002), p. 619-620

Štvrtinová, Viera - Jahnová, E. - Labaš, Peter - Weissová, S. - Horváthová, M. - Ferenčík, Miroslav : Expression of adhesion molecules on leukocytes of patients with chronic venous insufficiency, References 24, In: Phlebologie. - Vol. 31 no. 3 (2002), p. 63-68

Labaš, Peter - Čambal, Marek. - Štvrtinová, Viera : Long term results of autogenous venous valve construction by post-thrombotic ulcer References 18, In: International Angiology. - Vol. 22, Suppl. 1, No. 2 (2003), p. 35-37

Olejník, J. - Labaš, Peter - Záhradník, V. : Possible risks in combining endoscopic and surgical therapy of bleeding peptic ulcers References 15, In: Hepato-Gastroenterology. - Vol. 50 (2003), p. 1169-1172

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Labaš, Peter : Nezvyčajný prípad krvácania do hornej časti gastrointestinálneho traktu, In: Endoskopie. - 2 (1993) 2-3 34-35

Labaš, Peter - Jablonický, Štefan - Remková, Anna - Pecháň, Jozef - Švec, R. : Prevencia pooperačného tromboembolizmu, In: Scripta Medica. - 67 (1994) S0 11-12

Labaš, Peter - Švec, R. - Ambrózy, E. - Michalko, Ľubomír : Cielená kompresívna skleroterapia, In: Praktická flebologie. - 4 (1995) 1 22-24

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Šimo, Jaroslav : Chirurgia bez prevencie pooperačnej trombózy - chirurgia non lege artis, In: Praktická flebologie. - 4 (1995) 4 112-114

Labaš, Peter - Michalko, Ľubomír - Švec, R. : K problematike vulválnych varixov, In: Česká gynekologie. - 60 (1995) 1 200-201

Labaš, Peter - Buchvald, Jozef - Bilík, Andrej - Michalko, Ľubomír : Ulcus cruris z pohľadu chirurga, In: Česko-slovenská dermatologie. - 70 (1995) 3 142-144

Labaš, Peter - Jablonický, Štefan - Michalko, Ľubomír - Švec, R. - Huorka, M. : Chirurgická liečba ulceróznej kolitídy, In: Rozhledy v chirurgii. - 74 (1995) 2 75-78

Labaš, Peter - Jablonický, Štefan - Švec, R. - Michalko, Ľubomír - Huorka, M. : Mechanická anastomóza v gastrointestinálnej chirurgii, In: Rozhledy v chirurgii. - 74 (1995) 2 67-69

Labaš, Peter - Švec, R. - Martinec, A. - Sekáč, Jaroslav - Michalko, Ľubomír : Výhody pokračujúceho rezorbovateľného sľučkového stehu pri uzatváraní veľkých laparotómií, In: Rozhledy v chirurgii. - 74 (1995) 5 245-247

Labaš, Peter - Smolen, V. : Sklerotizačné látky v klinickej praxi, In: Časopis lékařů českých. - 135 (1996) 24 796-798

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Michalko, Ľubomír - Bánsky, R. : Hodnota klinickej diagnózy pooperačnej hlbokej žilovej trombózy, In: Praktická flebologie. - 5 (1996) 2 69-71

Labaš, Peter - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít : Trauma pečene, In: Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. - 63 (1996) 2 98-101

Labaš, Peter - Remková, Anna - Payer, Juraj - Vrtík, Luděk - Gašpar, Ľudovít : Urgentné situácie vo flebológii, In: Praktická flebologie. - 5 (1996) 3-4 132-133

Vrtík, Luděk - Gašpar, Ľudovít - Šimko, J. - Durdík, Štefan - Labaš, Peter : Určenie výšky amputácie u ischemických dolných končatín pomocou PtO2, In: Praktická flebologie. - 5 (1996) 3-4 144-145

Labaš, Peter - Švec, R. : Dlhodobé výsledky antirefluxnej operácie na popliteálnej véne, In: Rozhledy v chirurgii. - 76 (1997) 10 502-505

Labaš, Peter - Štvrtinová, Viera - Štencl, Peter : Kompresívna skleroterapia v rutinnej ambulantnej praxi, In: Praktická flebologie. - 6 (1997) 1 22-23

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Michalko, Ľubomír : Priečna laparotómia uzatvorená pokračujúcim rezorbovateľným slučkovým stehom, In: Rozhledy v chirurgii. - 76 (1997) 2 68-71

Labaš, Peter - Matis, Peter - Vrtík, Luděk - Michalko, Ľubomír - Švec, R. : Urgent proctocolectomy in ulcerative colitis, In: Wiadomości Lekarskie. - 50 (1997) 1 63-64

Gavorník, Peter - Gašpar, Ľudovít - Dukát, Andrej - Novák, P. - Holomáň, M. - Šefránek, V. - Lesný, P. - Kmec, J. - Pener, V. - Labaš, Peter - Žernovický, František - Remková, Anna - Pechan, Juraj : Instabilná aterosklerotická lézia a dynamická obštrukcia artérií, In: Praktická flebologie. - 7 (1998) 2 53-54

Gavorník, Peter - Gašpar, Ľudovít - Dukát, Andrej - Novák, P. - Holomáň, M. - Šefránek, V. - Lesný, P. - Kmec, J. - Pener, V. - Remková, Anna - Žernovický, František - Pechan, Juraj - Labaš, Peter : Nutnosť intenzívnej a kvalitnej výučby angiologie v pregraduálnej a postgraduálnej výchove lekárov, In: Praktická flebologie. - 7 (1998) 2 51-52

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Lukáč, Ľudovít : Vplyv antirefluxných operácií na hlbokých žilách na hojenie predkolenných vredov, In: Česko-slovenská dermatologie. - 73 (1998) 4 118-122

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Lukáč, Ľudovít - Sabolová, Katarína : Kompresívna skleroterapia monitorovaná ultrazvukom, In: Rozhledy v chirurgii. - 77 (1998) 9 414-416

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Arpášová, M. - Gašpar, Ľudovít - Michalko, Ľubomír : Význam nízkomolekulárneho Heparínu v prevencii a liečbe pooperačnej hlbokej žilovej trombózy u vysokorizikových pacientov, In: Praktická flebologie. - 7 (1998) 2 47-48

Michalko, Ľubomír - Jablonický, Štefan - Labaš, Peter - Michalík, Dušan : Nutričný stav osôb po rekonštrukčných operáciách hornej časti tráviaceho traktu - stav po troch rokoch, In: Rozhledy v chirurgii. - 77 (1998) 5 189-191

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Žernovický, František - Šimo, Jaroslav - Durdík, Štefan : Faktory ovplyvňujúce hojenie amputačného pahýľu, In: Praktická flebologie. - 7 (1998) 2 57-58

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Povinec, Pavol - Križanová, K. - Čambal, Marek : Ambulantná liečba hlbokej žilovej trombózy nízkomolekulárnym heparínom, kompresiou a mobilizáciou, In: Rozhledy v chirurgii. - 78 (1999) 10 529-532

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Patofyziologické aspekty chronickej žilovej insuficence (CHŽI), In: Rozhledy v chirurgii. - 78 (1999) 7 319-322

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Gašpar, Ľudovít - Lukáč, Ľudovít - Čambal, Marek : Patofyziologické princípy v liečbe chronickej žilovej insuficiencie, In: Praktická flebologie. - 8 (1999) 113-115

Vrtík, Luděk - Žernovický, František - Kubis, Ján - Labaš, Peter - Šimo, Jaroslav - Durdík, Štefan : Pravé aneurizmy popliteálnej artérie - chirurgická liečba, In: Rozhledy v chirurgii. - 78 (1999) 7 311-316

Fillo, Juraj - Červenákov, I. - Labaš, Peter - Mardiak, J. - Szoldová, K. - Kopečný, M. - Szeiff, Š. - Maľa, M. - Chovan, D. : Fournier's gangrene: can aggressive treatment save life? Lit. 14 zázn., In: International Urology and Nephrology. - Vol. 33, No. 3 (2001), s. 25-29

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek - Javorka, Vladimír Jr. - Štvrtinová, Viera - Fillo, Juraj : Surgical treatment of venous leg ulcers References 19, In: Journal of Phlebology. - Vol. 1, 2001, No. 1, p. 61-66

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Fillo, Juraj : The results of 1 day surgery in proctological practice Lit. 9 zázn., In: Journal of Ambulatory Surgery. - Vol. 10, No. 1 (2002), p. 25-27

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Fillo, Juraj : Pancreatic duct occlusion with acrylic glue after pancreas resection Lit. 13 zázn., In: Przeglad Lekarski. - Vol. 60, No. 12 (2003), p. 789-791

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. : Dlgosročni rezultati pri kompresionna skleroterapija, [Long term results of compression sclerotherapy] References 23, In: Angiologija & Sdova chirurgija. - Tom 6, No. 1 (2003), p. 9-19

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Fillo, Juraj : The advantage of transverse laparotomy closed with continuous absorbable Lit. 8 zázn., In: Przeglad Lekarski. - Vol. 60, No. 6 (2003), p. 407-408

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. : Outcomes of compression sclerotherapy, In: Phlebology Digest. - Vol. 17, No. 1 (2004), p. 20-22

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter : Príspevok k variáciám žlčových ciest, In: Bratislavské lekárske listy. - 58 (1972) 3 346-352

Moravec, Rudolf - Chorváth, V. - Bencúr, Ján Matej - Leško, Alfonz - Babala, Jozef - Labaš, Peter : K otázkam diagnostiky a terapie akútnej pankreatitídy, In: Rozhledy v chirurgii. - 53 (1974) 11 771-779

Bencúr, Ján Matej - Moravec, Rudolf - Klačanský, J. - Labaš, Peter : K problematike pankreatikografie, In: Bratislavské lekárske listy. - 63 (1975) 4 485-494

Bencúr, Ján Matej - Moravec, Rudolf - Klačanský, J. - Labaš, Peter : Röntgenologické vyšetrenie pankreatických vývodov a možnosti jeho použitia v klinike, In: Bratislavské lekárske listy. - 63 (1975) 4 413-421

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Lukáč, Milan. - Šimek, L. - Labaš, Peter : Diagnostika a terapeutická taktika chirurga pri akútnom krvácaní do žalúdka, In: Časopis lékařů českých. - 115 (1976) 38 1167-1170

Moravec, Rudolf - Baláž, V. - Mikulecký, Miroslav Sen. - Ohrádka, Bernard - Kubáček, L. - Labaš, Peter : Dynamika niektorých biochemických ukazovateľov u psov po traume pankreasu a následnom podaní glukózy, In: Bratislavské lekárske listy. - 67 (1977) 4 443-453

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Matis, Peter - Slančík, J. - Labaš, Peter : Klinická symptomatológia, diagnostika a terapia endotoxínového šoku, In: Lekársky obzor. - 26 (1977) 10 601-607

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Matis, Peter - Babala, Jozef - Labaš, Peter : K niektorým otázkam chirurgie pankreasu, In: Bratislavské lekárske listy. - 68 (1977) 1 122-123

Bencúr, Ján Matej - Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Labaš, Peter - Paulík, Ján : Kontrastné látky v klinickej praxi a experimente, In: Bratislavské lekárske listy. - 69 (1978) 2 195-204

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Matis, Peter - Labaš, Peter - Hulínová, I. : K otázkam diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky v urgentnej abdominálnej chirurgii, In: Časopis lékařů českých. - 117 (1978) 13 407-412

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter - Štrba, P. : Cholangiografia za konštantného tlaku prístrojom vlastnej konštrukcie, In: Rozhledy v chirurgii. - 57 (1978) 5 355-359

Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Slančík, J. - Labaš, Peter : K problematike črevných nekróz, In: Bratislavské lekárske listy. - 74 (1980) 6 653-659

Paulík, Ján - Slančík, J. - Labaš, Peter - Šiška, Karol : K chirurgickej liečbe palmárnej hyperhydrózy, In: Rozhledy v chirurgii. - 59 (1980) 11 734-739

Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Ohrádka, Bernard - Labaš, Peter : K niektorým otázkam chirurgie chronickej pankreatitídy, In: Časopis lékařů českých. - 120 (1981) 29-30 892-895

Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Ohrádka, Bernard - Labaš, Peter : Naše skúsenosti s pooperačnou cholangiografiou, In: Československá gastroenterologie a výživa. - 36 (1982) 7 383-387

Labaš, Peter - Moravec, Rudolf - Pecháň, Jozef - Ohrádka, Bernard : Diagnostika pooperačnej venóznej trombózy rádiofibrinogénovým testom, In: Rozhledy v chirurgii. - 62 (1983) 3 205-211

Labaš, Peter - Moravec, Rudolf - Žernovický, František - Ohrádka, Bernard : Možnosti a hranice akútnej normovolemickej hemodilúcie, In: Rozhledy v chirurgii. - 63 (1983) 4 278-283

Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard : Použitie fyziologického tlaku pri pooperačnej cholangiografii, In: Bratislavské lekárske listy. - 79 (1983) 4 482-488

Remková, Anna - Hromec, Arnošt - Mikulecký, Miroslav Sen. - Labaš, Peter - Moravec, Rudolf : Vplyv preventívnych opatrení na hemokoagulačné ukazovatele u pacientov s rizikom pooperačnej trombózy, In: Bratislavské lekárske listy. - 80 (1983) 5 550-559

Labaš, Peter - Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Mrlík, J. : Význam cielenej flebografie v diagnostike pooperačnej hlbokej žilovej trombózy, In: Rozhledy v chirurgii. - 63 (1984) 3 153-158

Labaš, Peter - Pecháň, Jozef - Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Valentin, Marián - Srbecký, Miroslav : Význam akumulačného rádiofibrinogénového testu v chirurgickej praxi, In: Bratislavské lekárske listy. - 81 (1984) 1 72-79

Bencúr, Ján Matej - Moravec, Rudolf - Žernovický, František - Mrlík, J. - Labaš, Peter : Význam jednorázovej aorto-arteriografie pre cievnu chirurgiu, In: Bratislavské lekárske listy. - 84 (1985) 3 300-307

Moravec, Rudolf - Labaš, Peter - Hulínová, I. - Vician, Marián : K problematike gerontochirurgických pacientov, In: Rozhledy v chirurgii. - 64 (1985) 3 202-209

Labaš, Peter - Štencl, Peter - Škultéty, Ján - Sekáč, Jaroslav - Michalko, Ľubomír : Liečba chronickej žilovej insuficiencie počas gravidity, In: Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - 2 (1995) 3 87-89

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Sekáč, Jaroslav - Michalko, Ľubomír - Bilík, Andrej : Krvácajúce varixy, In: Slovenský lekár. - 5 (1995) 5-6 44-46

Labaš, Peter - Jablonický, Štefan - Michalko, Ľubomír - Švec, R. - Sekáč, Jaroslav : Mechanická ezofagogastroanastomóza v cervikálnej oblasti, In: Choroby hlavy a krku. - 4 (1995) 1 12-15

Labaš, Peter - Michalko, Ľubomír - Švec, R. - Huorka, M. - Klačanský, Juraj. : Problémy v diagnostike enkerovho divertikula, In: Choroby hlavy a krku. - 4 (1995) 2 11-13

Labaš, Peter - Klačanský, Juraj. - Vrtík, Luděk - Švec, R. - Michalko, Ľubomír - Huorka, M. : Rekonštrukčné operácie na karotickej artérii pri rozsiahlych operáciach na hlave a krku, In: Choroby hlavy a krku. - 4 (1995) 3-4 18-21

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Michalko, Ľubomír : Chirurgia posttrombotického syndrómu, In: Slovenský lekár. - 6 (1996) 3 34-37

Labaš, Peter : Súčasné možnosti a hranice kompresívnej skleroterapie chronickej žilovej insuficiencie, In: Slovenský lekár. - 6 (1996) 11-12 24-25,30

Labaš, Peter : Recidivujúce varixy - príčiny a liečba, In: Lekársky obzor. - 45 (1996) 3 83-85

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Švec, R. - Sasváry, Ferdinand : Komplexná prevencia pooperačnej trombózy, In: Bratislavské lekárske listy. - 97 (1996) 2 90-95

Labaš, Peter - Švec, R. : Sklerotizačné substancie z klinicko-experimentálneho hľadiska, In: Farmaceutický obzor. - 64 (1996) 7-8 175-177

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Huorka, M. - Šimo, Jaroslav - Lukáč, Ľudovít : Chirurgická technika a taktika pri tupej traume pečene, In: Slovenský lekár. - 6 (1996) 3 24-27

Labaš, Peter - Škultéty, Ján - Vrtík, Luděk - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít : Chirurgická liečba ezofágového karcinómu - transhiátová ezofagektómia, In: Slovenský lekár. - 6 (1996) 4 19-22

Sasváry, Ferdinand - Murín, Ján - Ďuriš, Ivan - Ponťuch, Peter - Sedlák, T. - Labaš, Peter : Intrakavitárny trombus-neobvyklá komplikácia pri ulceróznej kolitíde, In: Bratislavské lekárske listy. - 97 (1996) 11 669-672

Durdík, Štefan - Matis, Peter - Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Paniak, J. : Profylaxia tromboembolickej choroby s heparínmi s nízkou molekulovou hmotnosťou. : Clivarine v chirurgickej praxi, In: Folia Medica Cassoviensia. - Roč. 54, Suppl. 1 (1997), s. 38-40

Jablonický, Štefan - Labaš, Peter - Škultéty, Ján : Možnosti rekonštrukčnej chirurgie v ezofágogastrickej oblasti, In: Bratislavské lekárske listy. - 98 (1997) 9 463-466

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Sabolová, Katarína - Škultétyová, D. : Hodnota klinickej diagnózy chronickej žilovej insuficiencie In: Slovenský lekár. - 7 (1997) 5-6 36-39

Labaš, Peter - Sekáč, Jaroslav : Dlhodobé výsledky sklerotizačnej liečby chronickej žilovej insuficiencie, In: Slovenský lekár. - 7 (1997) 5-6 40-44

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Arpášová, M. : Problémy diagnostiky a prevencie hlbokej žilovej trombózy u vysokorizikových pacientov, In: Chirurgický spravodaj. - 1 (1997) 4 11-12

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Šimo, Jaroslav - Vrtíková, A. : Cytomegalovírus u pacientov s AIDS a po transplantácii orgánov, In: Slovenský lekár. - 6 (1997) 2 17-19

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard : Antirefluxná operácia na popliteálnej véne, In: Bratislavské lekárske listy. - 99 (1998) 2 116-118

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Nosáľ, Miloš - Lukáč, Ľudovít - Cesnaková, Z. - Ilková, M. : Nízkomolekulárny heparín v rutinnej chirurgickej praxi, In: Slovenský lekár. - 8 (1998) 7 22-24

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Žernovický, František - Matis, Peter - Šimo, Jaroslav : Princíp a využitie merania tlaku transkutánneho kyslíka v cievnej chirurgii, In: Slovenský lekár. - 8 (1998) 1 25-28

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Žernovický, František - Matis, Peter - Šimo, Jaroslav : Stanovenie výšky amputácie pomocou merania tlaku transkutácneho kyslíka, In: Slovenský lekár. - 8 (1998) 1 29-32

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Základné princípy liečby chronickej žilovej insuficiencie, In: Slovenský lekár. - 9 (1999) 1-2 20-23

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. : Could deep vein thrombosis be safely treated at home ? Lit. 15 zázn., In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 102, 2001, č. 10, s. 458-461

Dukát, Andrej - Kriška, Milan - Gavorník, Peter - Labaš, Peter : Renín - angiotenzínový systém a blokátory receptoru pre angiotenzín - medicína dôkazov, In: Všeobecná angiológia. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 134-139

Hrbatý, Boris - Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Durdík, Štefan - Malinovský, P. - Žiak, P. - Paliatka, Juraj : Iatrogenic esophageal perforation - diagnosis and therapy
Literatúra s. 441, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 103, č. 11 (2002), s. 440-441

Javorka, Vladimír Jr. - Bilický, Jozef - Filo, J. - Mardiak, Jozef - Labaš, Peter : Embolizácia posttraumatickej pseudoaneuryzmy podkovovitej obličky Lit. 6 zázn., In: Slovenská rádiológia. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 104-107

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Martinický, D. : The treatment of venous leg ulcers by compression sclerotherapy Lit. 18 zázn., In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 103, č. 11 (2002), s. 442-446

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Fillo, Juraj : Oncological radicality in colonic cancer operation Literatúra s. 410, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 103, č. 11 (2002), s. 408-410

Fillo, Juraj - Červenákov, I. - Mardiak, Jozef - Szeiff, S. - Kopečný, M. - Labaš, Peter : Retrocaval ureter with ureteral carcinoma Literatúra s. 410, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 104, č. 12 (2003), s. 408-410

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. - Resi, R. - Fillo, Juraj : Long term results of compression sclerotherapy Lit. 8 zázn., In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 104, č. 2 (2003), s. 78-81, POZNÁMKA: Vyšlo aj - International Angiology. - Vol. 20, 2001, Suppl. 1 to issue no. 2, p. 40.

Reis, R. - Labaš, Peter - Vician, Marián - Žiak, M. : The abdominal compartment syndrome Literatúra s. 35, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 104, č. 1 (2003), s. 32-35

Hrbatý, Boris - Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Reis, R. - Žiak, P. : Conditions responsible for small bowel resection References 5, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 105, č. 2 (2004), s. 86-88

Lukáč, Ľudovít - Hlavatý, Tibor - Chudová, Elena - Sobotová, Jana - Čierna, Iveta - Labaš, Peter – Vician, Marián - Huorka, Martin : Familiárna adenomatózna polypóza - klinický pohľad a príklady zo života Lit. 26 zázn., In: Interná medicína s prílohou všeobecné lekárstvo. - Roč. 4, č. 10 (2004), s. 517-520

Čambal, Marek. - Labaš, Peter - Kozánek, M. - Takáč, P. - Krumpalová, Z. : Maggot debridement therapy, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 107, č. 11-12 (2006), s. 442-444

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Durdík, Štefan : Zytokinaktivität bei Patienten mit gastrointestinalen Karzinomen, In: MMW Taschenbuch "Systematische Enzymtherapie". - München : Medizin Verlag (1996) 251-253

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:

Labaš, Peter - Matis, Peter - Šidlo, Jozef : Chirurgická technika a taktika pri obrovských nádoroch v dutine brušnej [Folia Universitatis Tyrnaviensis . Vol. 3], Lit. 10 zázn., In: Zriedkavé nádory orgánov brušnej dutiny a retroperitonea. - Trnava : TU, 1996. – ISBN 80-85665-88-3. - S. 20-23

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničí karentovaných časopisoch:

Labaš, Peter - Šimo, Jaroslav - Štvrtinová, Viera - Remková, Anna : In situ venous valve construction, In: British Journal of Surgery. - 83 (1996) Suppl. 2 151, [Sixth European Congress of Surgery. Rome, October 1996]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Remková, Anna : In situ venous valve construction, In: International Angiology. - 15 (1996) S1 No2 53, [International Union of Angiology European Chapters Congress. Budapest, May 19-22, 1996]

Remková, Anna - Labaš, Peter - Kratochvíľová, Helena - Ďuriš, Ivan : Hemostasis in patients WHO had undergone surgery for gastric and colorectal cancer, In: Haemostasis. - 26 (1996) S3 395, [14th International Congress on Thrombosis. Montpellier, October 14-19, 1996]

Remková, Anna - Labaš, Peter - Kratochvíľová, Helena - Ďuriš, Ivan : Hemostasis in cancer patients under low molecular weight heparin (LMWH) prophylaxis of postoperative thrombosis, In: International Angiology. - 15 (1996) S1 No2 110, [International Union of Angiology European Chapte s Congress. Budapest, May 19-22, 1996]

Štvrtinová, Viera - Gašpar, Ľudovít - Lesný, P. - Labaš, Peter - Šefránek, V. : Takayasu s arteritis – two anusual cases, In: International Angiology. - 15 (1996) Sl No2 57, [International Union of Angiology European Chapters Congress. Budapest, May 19-22, 1996]

Durdík, Štefan - Labaš, Peter - Vrtík, Luděk : Study of anatomical variation of splenic artery in the population of Slovakia, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 95, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter : Advantages of continuous absorbable looped suture in closing transverse laparotomies, In: British Journal of Surgery. - 84 (1997) S2 84, [EUROSURGERY 97. Athens, Greece, 3-7 Juna 1997]

Labaš, Peter - Remková, Anna : Complex prevention of postoperative thrombosis
In: British Journal of Surgery. - 84 (1997) S2 108, [EUROSURGERY 97. Athens, Greece, 3-7 Juna 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Remková, Anna - Štvrtinová, Viera : One day surgery in proctological practice, In: British Journal of Surgery. - 84 (1997) S2 124-125, [EUROSURGERY 97. Athens, Greece, 3-7 Juna 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Sekáč, Jaroslav - Paliatka, Juraj : Venous leg ulcers from the surgeons aspect, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 66, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Sekáč, Jaroslav - Paliatka, Juraj : Management of profuse, bleeding from varicose veins, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 81, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Sekáč, Jaroslav - Paliatka, Juraj : Long-term results of compression sclerotherapy of varicose veins, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 81, Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...):

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek - Javorka, Vladimír Jr. - Lukáč, Ľudovít : Autogenous venoused valve construction for post-thrombotic ulcer, In: 2nd Meeting of the European Venous Forum. Scientific Programme and Book of Abstracts. - Rome : Endizioni Minerva Medica, 2001. - S. 6, [2nd Meeting of the European Venous Forum. Rome, Italy, 13-14th Setember 2001]

Dizertačné a habilitačné práce:

Labaš, Peter : Prevencia tromboembologickej choroby u chirurgických pacientov. - Bratislava : LF UK, 1982. - 131 s.

Labaš, Peter : Intervenčná liečba chronickej žilovej insuficiencie. - Bratislava : [s.n.], 1998. - 82 s.
Habilitačná práca (Docent; Doc.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 1998

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch:

Ohrádka, Bernard - Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter : Chirurgia žlčových ciest za ostatných 30 rokov na I. chirurgickej klinike FN v Bratislave, In: Lekársky obzor. - 31 (1982) 6 341-345, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter - Durdík, Štefan - Vrtík, Luděk - Sekáč, Jaroslav - Štvrtinová, Viera - Sekáč, Jaroslav – Paliatka, Juraj : Long-term results of antireflux operation on the popliteal vein, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 66, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Sekáč, Jaroslav - Paliatka, Juraj : The treatment of chronic venous insufficiency in pregnancy, In: International Angiology. - 16 (1997) S1 66, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Štvrtinová, Viera - Lesný, P. - Ambrózy, E. - Labaš, Peter - Štvrtina, Svetoslav : Tromboangiitis obliterans the role of angiography in the diagnosis, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 49, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Žernovický, František - Durdík, Štefan : Importance of determination of the PtCO2 and other factors before ischemic leg amputation, In: International Angiology. - 16 (1997) 3, S1 53, [European Congress of Angiology, 11th Meeting of the European Chapter, EUROCHAP 97. Rome, 23-26 October 1997]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Sekáč, Jaroslav : Advantages of one day surgery in proctological practice, In: British Journal of Surgery. - 85 (1998) S2 91, [Eurosurgery 98. Budapest, 17-20 June 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : One layer closure of laparotomy with continuous resorbable suture by high risk patients, In: Digestive Surgery. - 15 (1998) 5 523, [EDS European Digestive Surgery first Meeting. Barcelona, Spain, October 5-8, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Sekáč, Jaroslav - Čambal, Marek : Results of one-day surgery in proctological practice, In: Digestive Surgery. - 15 (1998) 5 536, [EDS European Digestive Surgery first Meeting. Barcelona, Spain, October 5-8, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Čambal, Marek : Urgent proctocolectomy with pounch reconstruction by complicated ulcerative colitis, In: Digestive Surgery. - 15 (1998) 5 512, [EDS European Digestive Surgery first Meeting. Barcelona, Spain, October 5-8, 1998]

Ohrádka, Bernard - Labaš, Peter - Lukáč, Ľudovít - Čambal, Marek : The problems of colorectal resections, In: Digestive Surgery. - 15 (1998) 5 535, [EDS European Digestive Surgery first Meeting. Barcelona, Spain, October 5-8, 1998]

Škultéty, Ján - Žiak, M. - Labaš, Peter - Durdík, Štefan - Sekáč, Jaroslav : Transoral application of EEA stapler after subtotal oesophagectomy, In: British Journal of Surgery. - 85 (1998) S2 184, [Eurosurgery 98. Budapest, 17-20 June 1998]

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Žernovický, František - Šimo, Jaroslav : Is determination of the lowest level of amputation with transcutaneous oxygen better than empiric estimation?, In: British Journal of Surgery. - 85 (1998) S2 162, [Eurosurgery 98. Budapest, 17-20 June 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Complex antireflux treatment of leg venous ulcers, In: International Angiology. - Vol. 20, 2001, Suppl. 1 to issue no. 2, p. 324, [14th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rome, September 9-14, 2001]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. - Reis, R. : Compressive sclerotherapy- an effective way varicose vein treatment, In: International Angiology. - Vol. 22, Suppl. 1, No. 2 (2003), p. 39-40, [13th Congress of Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery. Syracuse, Italy, May 21st - 25th, 2003]

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách:

Čambal, P. - Labaš, Peter - Reis, R. : The home treatment of deep vein thrombosis with LMWH, forced mobilisation and compression References 13, In: CNVD: Computer - aided Noninvasive Vascular Diagnostics . Vol. 2. Eds.: Schultz-Ehrenburg, V. Blazek. - Aachen : Mainz, 2003. - S. 115-119. - ISBN 3-89653-882-9, [Proceedings of the 10th International Symposium CNVD 2001. Aachen, Germany, August 31 - September 2, 2001]

Labaš, Peter - Čambal, P. - Štvrtinová, Viera - Reis, R. : The results of compresion sclerotherapy References 17, In: CNVD: Computer - aided Noninvasive Vascular Diagnostics . Vol. 2. Eds.: Schultz-Ehrenburg, V. Blazek. - Aachen : Mainz, 2003. - S. 121-124. - ISBN 3-89653-882-9, [Proceedings of the 10th International Symposium CNVD 2001. Aachen, Germany, August 31 - September 2, 2001]

Labaš, Peter - Čambal, P. - Štvrtinová, Viera - Reis, R. : Autogenous venous valve construction in postthrombotic ulcer References 18, In: CNVD: Computer - aided Noninvasive Vascular Diagnostics . Vol. 2. Eds.: Schultz-Ehrenburg, V. Blazek. - Aachen : Mainz, 2003. - S. 109-114. - ISBN 3-89653-882-9, [Proceedings of the 10th International Symposium CNVD 2001. Aachen, Germany, August 31 - September 2, 2001]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Compression sclerotherapy - a succesful treatment of venous leg ulcer Lit. 13 zázn., In: 15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. - Bologna : MEDIMOND S.r.l., 2005. - S. 149-153, [15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rio (Brazil), October 2-7, 2005]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Post-thrombotic ulcer-treatment with autogenous venous valve construction Lit. 15 zázn., In: 15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. - Bologna: MEDIMOND S.r.l., 2005. - S. 257-261, [15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rio (Brazil), October 2-7, 2005]

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

Moravec, Rudolf - Oravec, D. - Ohrádka, Bernard - Labaš, Peter - Hostýn, Ľ. : Prevencia chirurgických komplikácií pri niektorých endokrinopatiách, In: Zborník zo IV. Reimanových dní. - Prešov : [s.n.], 1976. - S. 193-207, [IV. Reimanové dni. Prešov, 1976]

Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter - Gábor, A. - Vician, Marián : Krvácanie z gastroduodenálneho vredu, In: Zborník prednášok. 35. chirurgický deň Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1981. - S. 68-86 [35. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 1981]

Ohrádka, Bernard - Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Jablonický, Štefan - Labaš, Peter : Krvácanie do gastrointestinálneho traktu pri pankreatitídach, In: Zborník prác z 35. chirurgického dňa Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1981. - S. 153-162 [35. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 1981]

Labaš, Peter - Moravec, Rudolf - Ohrádka, Bernard - Pecháň, Jozef - Remková, Anna : Prevencia tromboembolickej choroby u polytraumatických pacientov, In: Zborník prác z 36. chirurgického dňa Kostlivého. - Bratislava : [s.n.], 1982. - S. 212-223, [36. chirurgický deň Kostlivého. Bratislava, 1983]

Moravec, Rudolf - Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Pecháň, Jozef - Remková, Anna : Prevencia tromboembolickej choroby u gerontochirurgických pacientov, In: Zborník prác zo IV. Hálkových dní. - Čadca : OUNZ (1983) 64-65, [IV. Hálkové dni. Čadca, 1983]

Ohrádka, Bernard - Moravec, Rudolf - Labaš, Peter - Bencúr, Ján Matej - Vician, Marián : Stanovisko k operácii na žlčových cestách u gerontochirurgických pacientov, In: Zborník prác zo IV. Hálkových dní. - Čadca : OUNZ (1983) 66-67, [IV. Hálkové dni. Čadca, 1983]

Boča, Milan - Lukáč, Ľudovít - Labaš, Peter : Priebeh karcinoidu pod obrazom cirhózy pečene : Kazuistika Lit. 2 zázn., In: Bratislavské lekárske listy. - 98 (1997) 12 723, [Riadna pracovná schôdza SLS. Bratislava, 11.11.1996]

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií:

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera - Hrbatý, Boris : Možnosti a hranice kompresívnej skleroterapie varixov, In: Praktická flebologie. - 6 (1997) 2 78, [XXI. flebologické dni. Hradec Králové, 1996]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Reis, R. - Paliatka, Juraj : Diagnosis and prevention of postoperative deep vein thrombosis, In: 58th Congress of the association of polish surgeons. Book of Abstracts. - Katowice : [s.n.], 1997. - S. 87-89, [58th Congress of the association of polish surgeons. Katowice, September 17th-20th 1997]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Reis, R. : Surgical treatment of ulcerative colitis, In: 58th Congress of the association of polish surgeons. Book of Abstracts. - Katowice : [s.n.], 1997. - S. 267-268, [58th Congress of the association of polish surgeons. Katowice, September 17th-20th 1997]

Lukáč, Ľudovít - Mikulecký, Miroslav Sen. - Huorka, M. - Labaš, Peter : Attacs of ulcerative colitis: A chronobiological appraisal ?, In: International Symposium on Inflammatory Bowel Disease. Book of Abstracts. - Jerusalem : [s.n.], 1997. - S. 85, [International Symposium on Inflammatory Bowel Disease. Jerusalem, September 22-24, 1997]

Boča, Milan - Lukáč, Ľudovít - Huorka, M. - Labaš, Peter - Jakubovský, Ján : Massive liver metastases of carcinoid without paraneoplastic syndrome, In: 8th World Congress of the International Gastrosurgical Club, IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenerologists. Abstracts Book. - Strasbourg : [s.n.], 1998. - S. 203, [8th World Congress of the International Gastrosurgical Club, IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenerologists. Strasbourg, April 15-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Hrbatý, Boris : Compression sclerotherapy of varicose veins: indication advantages and long term results, In: Chirurgia - Revista Societatii Romane de Chirurgie. - 93 (1998) special 29, [XIXth International congress of surgery. Bucharest, May 18-22, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Hrbatý, Boris : The reasons why continuous absorbable looped suture in closing laparotomies, In: Chirurgia - Revista Societatii Romane de Chirurgie. - 93 (1998) special 94, [XIXth International congress of surgery. Bucharest, May 18-22, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Hrbatý, Boris : Basic principles of one-day surgery in proctological practice, In: Chirurgie - Revista Societatii Romane de Chirurgie. - 93 (1998) special 76, [XIXth International congress of surgery. Bucharest, May 18-22, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Hrbatý, Boris : Urgent proctocolectomy - the best treatment of complications of ulcerative colitis, In: Chirurgia - Revista Societatii Romane de Chirurgie. - 93 (1998) special 193, [XIXth International congress of surgery. Bucharest, May 18-22, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Arpášová, M. - Štvrtinová, Viera : Effectiveness of low molecular weight Heparin in prevention of postoperative deep venous thrombosis, In: Tradiční angiologické dny. - Praha : Galen, 1998. - S. 76, [Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí. Praha, 26.-28. brězna 1998]

Labaš, Peter - Sabolová, Katarína - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk : The ultrasund-guided sclerotherapy, In: Tradiční angiologické dny. - Praha : Galen, 1998. - S. 77, [Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí. Praha, 26.-28. brězna 19982g CZ]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Pecháň, Jozef - Sekáč, Jaroslav - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera : The effect of antireflux operation on popliteal vein after 5 years, In: Eurochap 98. - Vilamoura : [s.n.], 1998. - S. 19, [European congress of angiology, 12th meeting of the european chapter. Vilamoura, May 24-30, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Sekáč, Jaroslav - Pecháň, Jozef - Štvrtinová, Viera : Optimal management of chronic venous leg ulcers, In: Eurochap 98. - Vilamoura : [s.n.], 1998. - S. 19, [European congress of angiology, 12th meeting of the european chapter. Vilamoura, May 24-30, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Cambal, M. : The importance and effect of antireflux operation on the deep veins, In: Vascular medicine, International congress. Book of Abstracts. - Graz : [s.n.], 1998. - S. 39, [Vascular medicine, International congress. Graz, June 25-27, 1998]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera : The treatment of recurrent varicose veins, In: 2nd International Congress of Phlebology. Book of abstract. - Nicosia : [s.n.], 1998. - S. 36, [2nd International Congress of Phlebology. Nicosia, March 25-28, 1998]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera : The effect of antireflux operation on the deep venous system, In: 2nd International Congress of Phlebology. Book of Abstracts. - Nicosia : [s.n.], 1998. - S. 46, [2nd International Congress of Phlebology. Nicosia, March 25-28, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera : The problems of chronic venous insufficiency in pregnancy, In: 2nd International Congress of Phlebology. Book of abstract. - Nisocia : [s.n.], 1998. - S. 42, [2nd International Congress of Phlebology. Nicosia, March 25-28, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Štvrtinová, Viera : Varicose veins treatment: Surgery or sclerotherapy ?, In: 2nd International Congress of Phlebology. Book of Abstracts. - Nicosia : [s.n.], 1998. - S. 52, [2nd International Congress of Phlebology. Nicosia, March 25-28, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Čambal, Marek : Antireflux operation on the popliteal vein-technique, effect and complications, In: 18th World congress, International union of angiology. - Tokyo : [s.n.], 1998. - S. 204, [18th World congress, International union of angiology. Tokyo, September 14-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Čambal, Marek : Pregnancy and chronic venous insufficiency, In: 18th World congress, International union of angiology. - Tokyo : [s.n.], 1998. - S. 203, [18th World congress, International union of angiology. Tokyo, September 14-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Čambal, Marek : The position of low molecular weight Heparin in prevention and treatment of postoperative DVT, In: 18th World congress, International union of angiology. - Tokyo : [s.n.], 1998. - S. 205, [18th World congress, International union of angiology. Tokyo, September 14-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Čambal, Marek : Echosclerotherapy a further technical modality, In: 18th World congress, International union of angiology. - Tokyo : [s.n.], 1998. - S. 135, [18th World congress, International union of angiology. Tokyo, September 14-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Štvrtinová, Viera - Čambal, Marek : An active treatment of leg venous ulcer, In: 18th World congress, International union of angiology, Tokyo. - Tokyo : [s.n.], 1998. - S. 204, [18th World congress, International union of angiology. Tokyo, September 14-18, 1998]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Vrtík, Luděk - Hrbatý, Boris : Effectivenes of low molecular weight Heparin in prevention of postoperative DVT, In: Chirurgia - Revista Societatii Romane de Chirurgie. - 93 (1998) special 54, [XIXth International congress of surgery. Bucharest, May 18-22, 1998]

Lukáč, Ľudovít - Boča, Milan - Labaš, Peter - Jakubovský, Ján : Metastatic hepatocelular carcinoma as source of gastrointestinal bleeding, In: IGSC Joint Meeting of Surgeons and Gastroenterologists. - Strasbourg : [s.n.], 1998. - S. 140, [8th World Congress of the International Gastrosurgical Club. Strasbourg, April 15-18, 1998]

Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Škultétyová, D. - Sekáč, Jaroslav : Multisegmental anomaly of the inferior vena cava with ilio-femoral thrombosis by a young sportsman, In: Eurochap 98. - Vilamoura : [s.n.], 1998. - S. 18, [European congress of angiology, 12th meeting of the european chapter. Vilamoura, May 24-30, 1998]

Škultétyová, D. - Filipová, S. - Mistrík, A. - Lederer, P. - Škultéty, Ján - Labaš, Peter - Sekáč, Jaroslav : Tumo necrotising factor alfa (INF), In: Eurochap 98. - Vilamoura : [s.n.], 1998. - S. 10, [European congress of angiology, 12th meeting of the european chapter. Vilamoura, May 24-30, 1998]

Štvrtinová, Viera - Lesný, P. - Ambrózy, E. - Labaš, Peter - Štvrtina, Svetoslav : Winiwarterova-Buergerova choroba, význam angiografie v diagnostike, In: Tradiční angiologické dny. - Praha : Galen, 1998. - S. 141, [Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí. Praha, 26.-28. brězna 1998]

Štvrtinová, Viera - Lesný, P. - Labaš, Peter - Buchvald, Jozef - Štvrtina, Svetoslav - Ferenčík, Miroslav : Elastase activity in neutrophils of patients with chronic venous insufficiency, In: Eurochap 98. - Vilamoura : [s.n.], 1998. - S. 17, [European congress of angiology, 12th meeting of the european chapter. Vilamoura, May 24-30, 1998]

Lukáč, Ľudovít - Jakubovský, Ján - Huorka, Martin - Labaš, Peter : Lectins and other markers in diagnosis of colorectal cancer, In: Program and Abstracts - The First Polish-Slovak Conference on Internal Medicine. - Ustroň-Jaszowiec : [s.n.], 2000. - abstract 27, [The First Polish-Slovak Conference on Internal Medicine. Ustroň-Jaszowiec, May 26-27, 2000]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : New conception of deep vein thrombosis treatment, In: Asian Journal of Surgery. - Vol. 24, 2001, no. 1, p. S42, [VII Congress Asian Association of Endocrine Surgeons. Adelaide, South Australia, 24-26 March 2000]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Compression sclerotherapy - an effective method of treatment of varicose veins, In: Asian Journal of Surgery. - Vol. 24, 2001, no. 1, p. S42, [VII Congress Asian Association of Endocrine Surgeons. Adelaide, South Australia, 24-26 March 2000]

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Complications and treatment of chronic venoous insufficiency during pregnancy, In: Asian Journal of Surgery. - Vol. 24, 2001, no. 1, p. S43, [VII Congress Asian Association of Endocrine Surgeons. Adelaide, South Australia, 24-26 March 2000]

Labaš, Peter - Javorka, Vladimír Jr. - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek : Antireflux operation on the poopliteal vein, In: Asian Journal of Surgery. - Vol. 24, 2001, no. 1, p. S43, [VII Congress Asian Association of Endocrine Surgeons. Adelaide, South Australia, 24-26 March 2000]

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií:

Ohrádka, Bernard - Moravec, Rudolf - Labaš, Peter - Jablonický, Štefan : Nedostatky včasnej diagnózy karcinómu rekta, In: Zborník prednášok z III. Hálkových lekárskych dní. - Čadca : OUNZ, 1981. - S. 114, [III. Hálkové lekárske dni. Čadca, november 1981]

Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Payer, Juraj - Labaš, Peter : Unusual case of bleeding to the upper part of gastrointestinal tract, In: XXIV. kongres slovenských a českých gastroenterológov a jubilejný XV. endoskopický deň s medzinárodnou účasťou. Zborník abstraktov. - Bardejovské kúpele : [s.n.], 1993. - S. A 10, [XXIV. kongres slovenských a českých gastroenterológov a jubilejný XV. endoskopický deň. Bardejovské kúpele, 23.-25. 9. 1993]

Remková, Anna - Labaš, Peter - Kratochvíľová, Helena - Ďuriš, Ivan : Surgery influence on hemostasis in patients with stomach and colon cancer, In: Ist Slovak and Czech Conference on Hemostasis and Thrombosis with International Participation. Abstracts. - Martin : [s.n.], 1994. - S. 23, [Ist Slovak and Czech Conference on Hemostasis and Thrombosis with International Participation. Martin, 1994]

Labaš, Peter - Remková, Anna - Ambrózy, E. - Michalko, Ľubomír : Princípy a techniky kopresívnej skleroterapie, In: Slovenský lekár. - 5 (1995) 2 12-13, [II. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby, 12.-14. októbra 1994]

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk : Resekcia pečene v bežnej chirurgickej praxi, In: Zborník prác. XXIV.vedecká schôdza chirurgov stredného Slovenska. - Banská Bystrica : [s.n.], 1996. - S. 34, [XXIV. vedecká schôdza chirurgov stredného Slovenska. Banská Bystrica, 18.-19. 4. 1996]

Labaš, Peter : Chirurgická technika a taktika pri obrovských nádoroch dutiny brušnej, In: Zborník prác z 2. chirurgického dňa. - Trnava : [s.n.], 1996. - S. 6, [2. chirurgický deň. Trnava, 21.6.1996]

Labaš, Peter - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Hrbatý, Boris : One day surgery v anorektálnej chirurgii, In: I. deň kolorektálnej chirurgie. Zborník prác. - Nitra : [s.n.], 1996. - S. 28, [I. deň kolorektálnej chirurgie. Nitra, 24. mája 1996]

Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít - Boča, Milan - Ďuriš, Ivan - Galbavý, Štefan - Labaš, Peter : Karcinóm jejuna : vzácne kazuistiky z internej medicíny, In: Bratislavské lekárske listy. - 98 (1997) 12 723-724, [60. riadna pracovná schôdza SLS. Bratislava, 11.11.1996]

Labaš, Peter - Jablonický, Štefan - Vrtík, Luděk - Reis, R. - Paliatka, Juraj : Advantages and limits of transhiatal approach to oesophagus, In: Abstracts of the International Thoracic Surgery Congress. - Bratislava : [s.n.], 1997. - S. 58, [International Thoracic Surgery Congress. Bratislava, May 1-3, 1997]

Nosáľ, Miloš - Boča, Milan - Labaš, Peter : Racionálna liečba krvácavých komplikácií u pacientov s chronickými pečeňovými ochoreniami, In: Hepatológia dnes. - Bratislava : [s.n.], 1998. - S. 34
[28. májové hepatologické dni. Bratislava, 14.-15. mája 1998]

Galbavý, Štefan - Czirfusz, Attila - Štvrtina, Svetoslav - Tisoňová, Jana - Labaš, Peter : A study of 485 autopsy cases of patients receiving low - molecular - weight heparin /Fraxiparine) therapy, In: Bratislavské lekárske listy. - Roč. 103, č. 9 (2002), s. 313, [52nd Pharmacological days. Martin, June 26-28, 2002]

Postery zo zahraničných konferencií:

Labaš, Peter - Javorka, Vladimír Jr. - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek. : Popliteal vein reflux – prognostic factor of venous ulcers healing, In: Abstract and Poster Presentations. - Rochester : [s.n.], 2000. - s. 122-123, [2nd Mayo Vascular Symposium "Advances and Controversies in the Multidisciplinary Management of Vascular Disease ". Rochester, September 7-9, 2000]

Galbavý, Štefan - Czirfusz, Attila - Štvrtina, Svetoslav - Labaš, Peter : Haemorrhage and thrombo-embolic events in patients receiving low-molecular weight heparin (Fraxiparine) therapy : A study of 485 autopsy cases, In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Vol. 1, no. 1 (2002), p. 31, [3rd International Congress of the Central European Vascular Forum. Portorož, May 2002]

Štvrtina, Svetoslav - Galbavý, Štefan - Štvrtinová, Viera - Porubec, V. - Labaš, Peter - Gavorník, Peter : Combination of vasculitis and atherosclerotic changes in a 60-years old man, In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Vol. 1, no. 1 (2002), posters 55, [3rd International Congress of the Central European Vascular Forum. Portorož, Slovenia, May 19-23, 2002]

Štvrtinová, Viera - Ambrózy, E. - Labaš, Peter - Štvrtina, Svetoslav - Gašpar, Ľudovít : Thromboangiitis obliterans in women, In: Central European Vascular Journal (CEVJ). - Vol. 1, no. 1 (2002), p. OP-10,

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Acute colectomy with pouch construction in patients suffering from ulcera colitis : long term results, In: 8th Annual Meeting. Abstracts (Oral and Poster Presentations). - Malta : [s.n.], 2004. - S. 31, [8th Annual Meeting. Malta, 11 - 14 NOvember, 2004]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : The results of one day surgery in proctological practice, In: 8th Annual Meeting. Abstracts (Oral and Poster Presentations). - Malta : [s.n.], 2004. - S. 32, [8th Annual Meeting. Malta, 11 - 14 NOvember, 2004]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Deep venous thrombosis - an outpatient treatment, In: 8th Annual Meeting. Abstracts (Oral and Poster Presentations). - Malta : [s.n.], 2004. - S.31, [8th Annual Meeting. Malta, 11 - 14 NOvember, 2004]

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Venous ulcer - an effective way of treatment, In: 8th Annual Meeting. Abstracts (Oral and Poster Presentations). - Malta : [s.n.], 2004. - S. 49, [8th Annual Meeting. Malta, 11 - 14 NOvember, 2004]

Postery z domácich konferencií:

Štvrtina, Svetoslav - Galbavý, Štefan - Štvrtinová, Viera - Porubec, V. - Labaš, Peter - Gavorník, Peter : Kombinácia vaskulidídových a aterosklerotických zmien u 60 ročného muža, Poster: X. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou, Tatranské Zruby, 9. - 12. 10. 2002, In: Všeobecná angiológia. - Roč. 2, č. 3 (2002), s. 156, [X. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Tatranské Zruby, 9.-12.10.2002]

Skriptá a učebné texty:

Ohrádka, Bernard - Bober, J. - Labaš, Peter 30% - Macko, Ján - Mištuna, Dušan - Pekarovič, Eduard - Slančík, J. - Straka, Vladimír - Šutiak, Ladislav - Vrtík, Luděk - Žernovický, František : Špeciálna chirurgia, IV. - 1. vyd. - Bratislava :Univerzita Komenského, 1994. - 167 s.
POZNÁMKA: 2. nezm. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - ISBN 8022312460

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:

Šimo, Jaroslav - Malík, J. - Kasper, J. Jr. - Labaš, Peter - Vrtík, Luděk : Trombolýza venózneho systému - naše skúsenosti, In: Praktická flebologie. - Roč. 5, č. 3-4 (1996), s. 134-135

Labaš, Peter - Huorka, M. - Lukáč, Ľudovít : One day surgery - vlastné skúsenosti, In: Rozhledy v chirurgii. - 76 (1997) 5 262-264

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek - Javorka, Vladimír Jr. : Je ambulantná liečba hlbokej žilovej trombózy dolných končatín bezpečná? Lit. 14 zázn., In: Forum medical. - Č. speciál (2001), s. 23-25

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk - Arášová, M. : Problém diagnostiky a prevencie hlbokej žilovej trombózy u vysokorizikových pacientov, In: Chirurgický spravodaj. - Roč. 1, č. 1 (1974), s. 11-12

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk : Atypické varixy pelvického pôvodu, In: Praktická gynekológia. - 3 (1996) 1 15-16

Labaš, Peter - Matis, Peter - Šidlo, Jozef : Chirurgická liečba leiomyosarkómu tráviacej rúry, In: Lekársky obzor. - 45 (1996) 9 255-256

Labaš, Peter - Vrtík, Luděk : Chronická žilová insuficiencia z pohľadu chirurga, In: Slovenský lekár. - 6 (1996) 3 31-33

Labaš, Peter : Spoločensko-ekonomické dôsledky chronickej žilovej insuficiencie, In: Lekársky obzor. - 45 (1996) 4 127

Lukáč, Ľudovít - Labaš, Peter - Huorka, M. : Skríning kolorektálneho karcinómu, In: Laboratórna diagnostika. - 2 (1997) 96-97

Vrtík, Luděk - Labaš, Peter - Šimo, Jaroslav : Minulosť a súčasnosť amputácií dolných končatín, In: Lekárske listy príl. ZdN. - 2 (1997) 41 3-4,11,

Durdík, Štefan - Matis, Peter - Škultéty, Ján - Penjak, J. - Labaš, Peter : Heparíny v profylaxii tromboembolizmu, využitie Clivarinu, In: Medicínsky monitor. - 1 (1998) 1 38-39

Labaš, Peter : Chronická žilová insuficiencia z pohľadu chirurga, In: Nemocnica. - 5 (1998) 2 13-15

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Nosáľ, Miloš - Lukáč, Ľudovít : Postavenie nízkomolekulárneho heparínu v rutinnej chirurgickej praxi, In: Revue profesionálnej sestry. - 5 (1998) 6 19,29

Lukáč, Ľudovít - Hourka, Martin - Labaš, Peter : Riziko karcinómu žalúdka v praxi : Epidemiológia, etiopatogenéza a vzťah k Helicobacter pylori, In: Zdravotnícke noviny. - Lekárske listy, Roč. 5, č. 17 (2000), s. 6

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek - Javorka, Vladimír Jr. : Význam nízkomolekulárneho heparínu, kompresie a mobilizácie pri ambulantnej liečbe hlbokej žilovej trombózy dolných končatín Lit. 14 zázn., In: Pharma Journal. - Roč. 11, 2001, č. 2, s. 33-35

Labaš, Peter - Čambal, Marek. - Javorka, Vladimír Jr. : Je ambulantná liečba hlbokej žilovej trombózy dolných končatín bezpečná ?, In: Revue profesionálnej sestry. - Roč. 8, 2001, č. 5, s. 12

Labaš, Peter - Čambal, Marek. : Kompresívna skleroterapia varixov, [Compression sclerotherapy of varicose veins] Lit. 15 zázn., In: DERMA. - Roč. 3, č. 3 (2003), s. 12-17

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...):

Labaš, Peter - Ohrádka, Bernard - Čambal, Marek - Javorka, Vladimír Jr. - Lukáč, Ľudovít : Autogenous venoused valve construction for post-thrombotic ulcer, In: 2nd Meeting of the European Venous Forum. Scientific Programme and Book of Abstracts. - Rome : Endizioni Minerva Medica, 2001. - S. 6, [2nd Meeting of the European Venous Forum. Rome, Italy, 13-14th Setember 2001]

Dizertačné a habilitačné práce:

Labaš, Peter : Prevencia tromboembologickej choroby u chirurgických pacientov. - Bratislava : LF UK, 1982. - 131 s.

Labaš, Peter : Intervenčná liečba chronickej žilovej insuficiencie. - Bratislava : [s.n.], 1998. - 82 s., Habilitačná práca (Docent; Doc.) -- Univerzita Komenského, Bratislava, 1998

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch:

Ohrádka, Bernard - Moravec, Rudolf - Bencúr, Ján Matej - Labaš, Peter : Chirurgia žlčových ciest za ostatných 30 rokov na I. chirurgickej klinike FN v Bratislave, In: Lekársky obzor. - 31 (1982) 6 341-345

zdroj: www.osobnosti.sk

Peter Labaš 1 Peter Labaš 2 Peter Labaš 3