Doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. - primátor mesta PARTIZÁNSKE

doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. - primátor mesta Partizánske

Dátum narodenia: 30. 05. 1976
Miesto narodenia: Partizánske
Rodinný stav: ženatý
Národnosť: slovenská

VZDELANIE:

1990 - 1994 Gymnázium Partizánske - všeobecné, zakončené maturitnou skúškou
1995 – 2000 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta bakalárske a magisterské štúdium
2001 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce.
2003 - 2009 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Pedagogická fakulta doktorandské štúdium ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému Manažment školstva v procese verejnej správy v odbore Technológia vzdelávania.

PRAX:

1994 - 2006 ĽS-HZDS, Bratislava – manažér
2005 - 2007 Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Ústav technológie vzdelávania PF, externe vyučujúci
2006 - 2008 Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, externe vyučujúci
2006 - 2009 uvoľnený pre výkon verejnej funkcie (podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja)
2008 – doteraz Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety Bratislava, externe vyučujúci
2010 – doteraz uvoľnený pre výkon verejnej funkcie (podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja)

VEREJNÉ FUNKCIE:

1994 - 1998 poslanec Mestského zastupiteľstva ( MsZ ) Partizánske a predseda komisie Kultúry, mládeže a športu MsZ, člen Rady školy a podpredseda Výboru mestskej časti
1996 - 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu
1996 - 1998 člen rady Ministra školstva SR pre deti a mládež,
1998 - 2002 poslanec Mestského zastupiteľstva a člen Mestskej rady v Partizánskom, člen komisie podnikateľských aktivít a dopravy, člen Rady školy, člen Dozornej rady a Valného zhromaždenia TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (podniky mesta Partizánske)
2001 - 2005 poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ( ďalej Z TSK ), podpredseda komisie školstva a mládeže Z TSK
2002 – 2006 poslanec Mestského zastupiteľstva ( MsZ ) v Partizánskom, člen Mestskej rady, člen komisie výstavby a územného plánu pri MsZ, člen Valného zhromaždenia a Dozornej rady TSM s.r.o. a SKR s.r.o. (mestské spoločnosti ), člen Rady školy: Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Správnej rady umeleckej agentúry ArtPCentrum n. o., člen Valného zhromaždenia SMM n. o.
2004 - 2009 člen Národného konventu o budúcnosti EÚ
2006 - 2009 poslanec Zastupiteľstva TSK, podpredseda TSK, člen Legislatívno-právnej komisie Z TSK, člen Komisie školstva Z TSK, člen Komisie regionálneho rozvoja Z TSK, člen Rady školy Spojená škola SPŠ-OA-SOU Partizánske, člen Rady školy SOU Bánovce nad Bebravou, člen Národného monitorovacieho výboru pre Európsky hospodársky priestor a Nórsky finančný mechanizmus, predseda Regionálneho výboru Fondu mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, predseda Správnej rady Rozvojovej agentúry TSK n.o.
2007- 2010 člen Rady Ministra školstva SR pre deti a mládež
2006 - 2010 poslanec Mestského zastupiteľstva Partizánske, člen Mestskej rady, člen Komisie školstva a mládeže, člen Rady školy Gymnázium Partizánske, člen Mestskej školskej rady, člen Valného zhromaždenia TSM s.r.o., člen Dozornej rady TSM s.r.o., člen Správnej rady Nemocnica s poliklinikou Partizánske n. o., člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske
2010 - doteraz poslanec Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, podpredseda komisie školstva a športu pri Z TSK, člen viacerých rád stredných škôl v okresoch PE,BN a TN, podpredseda TSK.
2011 - primátor mesta Partizánske, podpredseda Regionálneho združenia miest a obcí Stredné Ponitrie, predseda správnej rady Nemocnice s poliklinikou, n.o. Partizánske

Občianske aktivity:

1993 - 2003 predseda regionálnej a člen, neskôr podpredseda celoštátnej rady Hnutia mládeže za demokratické Slovensko
1995 - 2005 predseda Zväzu národných demokratov Slovenska
1996 - 2003 predseda Slovenského mládežníckeho snemu
1999 - 2002 hovorca Občianskej iniciatívy Občiansko-demokratické fórum ˇ99
1999 - predseda Petičného výboru za vypísanie referenda o neprivatizácii strategických podnikov a používaní slovenského jazyka v orgánoch verejnej správy
2003 - 2005 podpredseda Demokratického fóra mladých
2004 - člen predsedníctva Informačného centra mladých Partizánske
2005 - 2010 predseda Demokratického fóra mladých
2010 - predseda Občianskej iniciatívy Partizánske- Náš domov
2012 - predseda Občianskeho združenia Spolu sme Slovensko

Politická príslušnosť:

Od 15.8.1994 do 31.8.2012 členstvo v politickej strane ĽS-HZDS
Od 1.9.2012 nestraník

Kontakt:

Mestský úrad Partizánske
Námestie SNP č. 212/4
958 01 Partizánske
tel.: 038/536 30 52
mobil: 0901 918 103
e-mail: primator@partizanske.sk
www: www.jozefbozik.sk