DRŽENICE - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drženice

DRŽENICE - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drženice

Stručný opis projektu:
Cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Drženice. 
Špecifické ciele: Z výšenie bezpečnosti cestnej premávky a zabezpečenie dostatočnej viditeľnosti pre prípadné kamerové systémy. Zvýšenie kvality osvetlenia, najmä rovnomernosti osvetlenia komunikácií. Zníženie nárokov na údržbu a servis. Zvýšenie atraktívnosti verejného priestoru. Zníženie emisií CO2. Unifikácia svietidiel, svetelných zdrojov a výložníkov.
 
Východiskový stav: Osvetľovaciu sústavu v obci tvorí 56 svetelných zdrojov ovládané sú dvomi RVO. Svietidlá nespĺňajú súčasné nároky na osvetlenie komunikácií. Sú poznačené vysokým stupňom degradácie optického krytu. Svietidlá majú poškodené tesnenia, niektoré nemajú spodný kryt. Rozvádzače sú mechanicky poškodené, čiastočne skorodované a nezabezpečujú dostatočnú ochranu pred živými časťami. Väčšina svietidiel je napájaná holým vedením iba obtočením vodiča, čo je potrebné zmeniť. Celé verejné osvetlenie v obci nespĺňa podmienky súčasných noriem, je zo značnej časti opotrebované s vysokými nárokmi na údržbu a s nízkou účinnosťou.
 
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ bude vymenených 93 svietidiel (56 pôvodných, 37 doplnených), dosiahne sa ročná úspora energie 79,78 GJ. Zlepší sa technický stav a zníži sa energetická náročnosť verejného osvetlenia v obci. Systém verejného osvetlenia bude efektívnejší a energeticky úspornejší. Po ukončení realizácie aktivít projektu sa zvýši atraktivita územia obce Drženice a bezpečnosť cestnej premávky aj občanov, čo bude viesť k celkovému zvýšeniu kvality života v obci.
 
Názov a sídlo prijímateľa:
Obec Drženice, Drženice č. 83, 935 03 Drženice
 
Dátum začatia realizácie projektu:
05/2015 
 
Dátum skončenie realizácie projektu:
06/2016

Info na: www.drzenice.sk