Geografická poloha a členenie Slovenska

Geografická poloha Slovenska

Slovensko je vnútrozemský štát, temer v srdci Európy. Oddávna Slovenskom prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym a Severným morom.
Slovensko susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom.
Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, kde pozdĺž Dunaja siaha Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera Východoslovenská nížina.

Administratívne členenie

Od 13. storočia bolo historicky územie dnešného Slovenska administratívno-správne rozčlenené na stolice a neskôr na župy, ktoré predchádzali administratívnemu členeniu Slovenska do 3 krajov v roku 1960 - Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský kraj.
Súčasná podoba rozdelenia Slovenska na 8 krajov (vyšších územných celkov) a 79 okresov nadobudla platnosť v roku 1996 na základe ukazovateľov sociálno-ekonomického rozvoja regiónov a prispela tak k systematizácii štátnej správy. Na Slovensku sa nachádza 2883 obcí, vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc, každá s vlastnou symbolikou erbu.

Jednotlivé kraje Slovenska májú svoje špecifiká, ktoré sú výsledkom vzájomných interakčných väzieb prírodných a humánnych zložiek. Práve v kvalite a kvantite týchto prvkov sa skrýva geografický potenciál kraja s významom pre ekonomiku Slovenska. V minulosti sa jednotlivé regióny Slovenska označovali názvami spájajúcimi sa s rázovitými etnografickými alebo prírodnými špecifikami. Tak vznikli regióny Gemer, Šariš, Spiš, Zemplín, Tekov, Orava, Kysuce, Ponitrie, Liptov, Považie, Záhorie a iné. Každý z regiónov je okrem iného charakteristický aj svojimi folklórnymi zvyklosťami.

Kraje na Slovensku sa skoncentrovali okolo najväčších miest Slovenska. Odlišujú sa počtom obyvateľov, hustotou zaľudnenia a aj vekovou štruktúrou. Napríklad Banskobystrický kraj je rozlohou najväčší, naopak Bratislavský najmenší, avšak s najvyššou hustotou zaľudnenia. V Košickom kraji žije najväčší počet obyvateľov, v Trnavskom kraji ich žije najmenej. Z okresov dosahuje najväčšiu rozlohu okres Levice, najmenšiu má okres Banská Štiavnica.