Gymnázium Svätej Rodiny v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM, Gercenova 10, Bratislava
Vedenie školy: Ing. Helena Jánošíková
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/6345 1622, 02/6345 1022
Mobil: -
Fax: -
E-mail: skolasvr@gmail.com
Web: www.gsr.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium Svätej Rodiny je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza. Škola vznikla v roku 1994 z iniciatívy rodičov Petržalky, ktorí chceli, aby ich deti dostali kvalitné vzdelanie v duchu katolíckej viery. Na tento účel získala od Magistrátu hl. mesta Bratislavy budovu, ktorej prenájom je v súčasnosti dohodnutý na dobu 30 rokov.

Škola disponuje modernou audiovizuálnou a výpočtovou technikou, množstvom učebných pomôcok, odbornými učebňami - fyziky, chémie, biológie, informatiky. Učebne informatiky majú optické pripojenie na informačnú sieť Internet a žiaci majú možnosť prístupu na Internet aj mimo vyučovania - v popoludňajšom čase. Praktické cvičenia z prírodovedných predmetov prebiehajú vo fyzikálnych, chemických a biologických laboratóriách. Súčasťou školy je telocvičňa, športový areál, školská jedáleň.

V rámci voliteľných predmetov škola umožňuje žiakom vo vyšších ročníkoch výber zo seminárov z prírodovedných i humanitných predmetov.

Pod vedením skúsených pedagógov sa žiaci zapájajú do rôznych činností a aktivít, napr. stredoškolská a odborná činnosť (SOČ), olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, Biologická olympiáda, Olympiáda ľudských práv, Klokan, Biblická olympiáda. Modelový európsky parlament.

Škola spolupracuje s:

* Fakultou matematiky, fyziky a informatikyUK. Bratislava
* Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava
* Filozofickou fakultou UK Bratislava
* Teologickou fakultou UK Bratislava

Škola tiež spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou MC Bratislava a každý rok tak umožňuje žiakom pomoc pri výbere vysokej školy a profesijnej orientácie vo forme osobných pohovorov so psychológom.

Gymnázium je podporované projektom Infovek a realizujú sa na ňom programy organizované nadáciou Junior Achievment Slovensko. V roku 2002 za viacročnú spoluprácu s organizáciou UNICEF dostala škola titul

„Škola priateľská deťom".

Súčasťou vyučovania sú lyžiarske kurzy, kurzy ochrany človeka a prírody.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí