HANDLOVÁ - rekonštrukcia plavárne mesta

Handlová - rekonštrukcia plavárne mesta

Rekonštrukcia plavárne mesta 2010
25. apríl - 20. september 2010

Oprava tepelných rozvodov v rámci projektu, na ktorý mesto získalo prostriedky zo zdrojov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR pri 0% spolufinancovaní Mesta Handlová prebiehala 6 mesiacov, tak ako bola naplánovanáí dĺžka realizácie stavebných prác v projekte. Celkový rozpočet predstavuje 522 871 EUR.

O projekte
REKONŠTRUKCIA ROZVODOV TEPLA PLAVÁRNE MESTA HANDLOVÁ
S CIEĽOM ÚSPORY ENERGIE

Projekt vychádzal zo stavu, v akom sa nachádza pôvodná strojovňa plavárne a všetky rozvody tepla na plavárni, ktoré slúžiili už viac ako 20 rokov. Hlavným cieľom projektu je úspora energetických zdrojov, odstránenie poruchových stavov v strojovni plavárne ako aj všetkých rozvodov tepla. Veríme, že nové rozvody, rekonštrukcia podlahového kúrenia a drobné interiérové úpravy prispejú k skvalitneniu prostredia a teda k spokojnosti návštevníkov.

Opravy v rámci projektu
- búracie práce s odstránením starých zariadení a príprava pre nové zariadenia
- rekonštrukcia rozvodov studenej a teplej vody, inštalovanie nových spŕch, sociálnych zariadení WC v celom objekte plavárne
- inštalovanie nových vyvíjačov pary pre parné sauny a zariadenia pre osušovne
- montáž podlahového kúrenia v šatniach, sprchách, okolo veľkého bazéna, malého bazéna ,v spoločných šatniach a pokládka novej podlahy
- montáž nových zariadení a rozvodov tepla v strojovni pre ohrev bazénovej vody, ohrev teplej úžitkovej vody, inštalácia automatického ovládacieho systému pre reguláciu vykurovania.
- posledné aktivity pozostávajú zo skúšok, revízii a skúšobnej prevádzky

Ako prebehla rekonštrukcia
Rekonštrukčné práce prebiehali podľa stanoveného harmonogramu.
Prvé dni rekonštrukcie len potvrdili havarijný stav rozvodov tepla a vody ako aj celej výmenníkovej stanice plavárne. V mesiaci máj sa hlavne búralo. V júni sa už začali montážne práce na nových rozvodov teplej a studenej vody s cirkuláciou teplej vody pre sprchy. Následne práce pokračovali na položení podlahového kúrenia, izolácií, montáži nových sprchových a sociálnych zariadení.

Najväčšia finančná položka bola použitá na novú výmenníkovú stanicu s automatickou reguláciou podlahového vykurovania, ústredného vykurovania, vzduchotechniky a ohrevu bazénov. V auguste prebiehali dokončovacie práce. Žiaľ v tomto období, tak ako aj všetkých v našom mesta aj plaváreň zasiahla povodňová vlna. Povodeň na plavárni spôsobil inokedy nenápadný pstruhársky potôčik. Boli zaplavené vstupné priestory, pokladňa, kancelárie, bufet, sociálne zariadenia a aj strojovňa plavárne kde voda vystúpila až do výšky 1 meter. Hlavne z tohto dôvodu sa museli prerušiť práce na rekonštrukcii a všetky sily boli využité na odstraňovanie škôd a následkov po povodni. Presvedčili sme sa, že vodu máme najradšej v bazéne a hlavne keď je pod kontrolou.

Skúšobná prevádzka zrekonštruovaných zariadení začala v poslednom augustovom týždni a končila záverečnými skúškami, revíziami a odovzdávaním začiatkom septembra.
Rekonštrukcia tepla na plavárni nie je kompletná rekonštrukcia plavárne. Preto sme sa snažili zrekonštruovať a opravovať ostatné priestory plavárne aby výsledok bol spokojnosť zákazníkov. Finančné prostriedky na tieto účely boli čerpané z rozpočtu mesta vo výške 20 000 eur.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii plavárne. Hlavne f. HANT-BA,a.s., HUTIRA SLOVAKIA s.r.o., vedeniu mesta a všetkým ostatným dodávateľom .
Poďakovanie patrí zamestnancom plavárne, ktorí vykonávali ostatné práce pri rekonštrukcii. Maliarske a murárske práce, opravy bazénov, upratovanie po rekonštrukcii a po spúšti, ktorú nám zanechala povodeň. Za všetkých zákazníkov ďakujeme !
Mrviš Norbert, zastupujúci vedúci plavárne.

Financovanie projektu je zabezpečené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Aj týmto projektom Mesto Handlová dáva do pozornosti eminentný záujem o trvalo udržateľný rozvoj plavárne. Je to jedno zo zariadení pre obyvateľov a návštevníkov mesta v rámci športového vyžitia, aktívneho oddychu a regenerácie.

Viac na: www.handlova.sk/