HERVARTOV - „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“

Obec Hervartov zrealizovala projekt „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“ v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami, operačný cieľ 2.1 – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Časový harmonogram realizácie projektu bol od 03/2012 do 09/2014. Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie komplexnej ochrany obce Hervartov pred povodňami.
 
Výsledkom projektu je zvýšenie protipovodňovej ochrany v obci. V rámci projektu boli zrealizované stavebné práce, ktoré zabránia eróznej činnosti potoka. Zrealizovaný projekt protipovodňovej ochrany obce Hervartov zabezpečí ochranu obyvateľov a umožní výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. Okrem obyvateľov obce Hervartov budú chránení aj obyvatelia Kľušova a Bardejova sídliaci v blízkosti Valalského potoka. Ochránené budú aj významné pamiatkové objekty, z ktorých niektoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti potoka. Realizované boli dve opatrenia zamerané na ochranu pred povodňami: SO1 úprava potoka, ktorým sa riešila samotná protipovodňová ochrana v obci a SO2 Ochrana povodia, ktorým sa zlepšili odtokové pomery nad obcou.

Info na: www.hervartov.sk