HOLČÍKOVCE - „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“

Dňa 31. 05. 2015 sa ukončil projekt  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“ a následne 20. 06. 2015 sa uskutočnilo v obci Holčíkovce slávnostné otvorenie zrekonštruovaného kultúrneho domu.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísaná 14.11.2013 a celková hodnota oprávnených výdavkov projektu činila 578 816, 87 €. Z celkovej sumy pripadlo 470 034,77 € na obec Holčíkovce z tejto sumy bolo 399 529,55 € hradených zo štrukturálnych fondov EÚ, 70 505,22 € tvorilo príspevok zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce, ktorá  bola Vedúcim partnerom projektu.

Ďalšími partnermi projektu boli Gmina Zarszyn a Združenie obci Mikroregión Domaša. Počas rekonštrukcie kultúrneho domu došlo k rozšíreniu spoločenskej sály, k pribudovaniu kuchyne a skladov,  celkovej rekonštrukcií vonkajšieho plášťa objektu, výmene strechy, okien a celkovému zatepleniu budovy.  Nový šat dostali aj ďalšie miestnosti kultúrneho domu, ktoré budú slúžiť obyvateľom obce a širokého okolia pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách. 

Info na: www.holcikovce.sk