Ing. Bc. Peter Pobuda - starosta obce MOKRÝ HÁJ

Ing. Peter Pobuda - starosta obce MOKRÝ HÁJ

Profesný životopis:

Osobné údaje:

Meno a priezvisko:                   Ing. Bc.  Peter Pobuda
Adresa trvalého pobytu:          Mokrý Háj č. 20, 908 65  Mokrý Háj
Dátum narodenia:                    25. mája 1958
Miesto narodenia:                    Skalica
Deti:                                         Zuzana, Jaroslav
 
Vzdelanie:

 • Odborné učilište ZVL n. p. Skalica
 • Stredná škola strojárska k. p. ZVL Skalica
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - inžinier 
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied - bakalár

 Odborné vzdelanie:

 • 09.01.2004-05.03.2004   Osvedčenie - kurz výpočtovej techniky, Regionálne vzdelávacie centrum Senica 
 • 31.01.2007-21.02.2007   Osvedčenie - odborná príprava na  prevádzkovanie pohrebiska - Akadémia vzdelávania Bratislava  
 • 05.02.2007-01.03.2007   Osvedčenie - odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby - Akadémia vzdelávania Bratislava 
 • 03.09.2007-28.09.2007   Osvedčenie - ochrana pred prírodnými a hospodárskymi katastrofami - SPU,FEŠRR Nitra
 • 11. júl 2008   Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-III - MŽP SR Bratislava
 • 23.02.2009-04.03.2009   Osvedčenie - akreditovaný kurz Aplikácia správneho poriadku v praxi - Inštitút pre verejnú správu Bratislava
 • 30.04.2010   Osvedčenie - odborná spôsobilosť na prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-I - MŽP SR Bratislava
 • 15.10.2010  Osvedčenie - odborná spôsobilosť na prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-I - MPŽPaRR SR Bratislava

 Iné aktivity:

 • Predseda ZMO Záhorie
 • Člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska
 • Člen Predsedníctva ZMOS
 • Podpredseda Klubu starostov a primátorov okresu Skalica
 • Predseda Obecného futbalového klubu  Mokrý Háj

Kontakt:

Adresa: Obecný úrad č. 6, 908 65 Mokrý Háj 
Tel.: 034/6644034 
Fax: 034/6644034 
E-mail: ocu.mokry.haj@stonline.sk
Web: www.mokryhaj.sk