Ing. Karol Kvál - primátor mesta SENEC

Ing. Karol Kvál - primátor mesta SENEC

Ing. Karol Kvál bol na volebné obdobie r. 2014 - 2018 zvolený do funkcie primátora mesta Senec ako nezávislý kandidát.

Životopis:

Narodil sa v roku 1956 v Modre, celý život však prežil v Senci. Hovorí slovensky a maďarsky. Pred voľbami v roku 2001 za primátora bol spolumajiteľom stavebnej firmy. V rokoch 1991 - 1994 bol zástupcom primátora Senca.

- je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom
- je volený občanmi mesta v priamych voľbách na 4 roky
- zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia, ako aj všeobecne záväzné nariadenia mesta
- zabezpečuje výkon mestskej správy
- zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
- rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu
- priamo riadi náčelníka MsP a prednostu MsÚ
- pri štátoprávnych aktoch používa štátne insígnie (uzavieranie manželstva)

Kontakt:

Tel.: 02/4025 9101
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: musenec@senec.sk
Web: http://www.senec.sk