JABLONICA - "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" 2016

JABLONICA - "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" 2016

Národný projekt "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálenho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanosť
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb. ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický ciel: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
Národný projekt: "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva"
Počet vytvorených pracovných miest: 10
Dátum vzniku pracovného pomeru: 01. 06. 2016
Doba poskytovania príspevku: jún 2016 - november 2016 

Info na: www.jablonica.sk