Ján Valach - slovenský a svetový skladateľ, dirigent, organista, organizátor umeleckých podujatí

Ján Valach - slovenský a svetový skladateľ,

* 22.09.1925 Hnúšťa

vzdelanie
Od roku 1944 študoval v Bratislave medicínu, a na konzervatóriu organ a dirigovanie. S povolením ministerstva študoval od roku 1947 na Akadémii múzických umení v Prahe súčasne dva odbory (hru na organe a dirigovanie).

životopis
1954 – Opera SND, korepetítor, neskôr ako asistent – dirigent a zbormajster.
1954 – 1962 dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov a externý pedagóg na VŠMU v Bratislave. V kompozičných súťažiach Slovenského hudobného fondu v tomto čase získal ceny za mužské zbory.
Na organových koncertoch a v rozhlasových nahrávkach premiéroval diela sloven-ských skladateľov. Uskutočnil tiež prvé organové výchovné koncerty v Bratislave v sále Slovenskej filharmónie, ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov.
1962 – umelecký šéf a šéfdirigent opery Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici a profesor kompozičných predmetov na Konzervatóriu v Žiline.
Zaslúžil sa tiež o vznik pobočky Zväzu skladateľov v Banskej Bystrici. V tamojšej opere naštudoval rad väčších diel. Najvýznamnejšia bola Krútňava Eugena Suchoňa.
1967 – sólista organovej hry v Symfonickom orchestri v Káhire a profesor na tamojšom novootvorenom konzervatóriu.
V tomto istom roku bol pozvaný riaditeľom Kráľovskej flámskej opery v Antwerpách naštudovať nejaké moderné dielo. Ján Valach odporučil Suchoňovu Krútňavu, ktorej premiéra sa uskutočnila 6. apríla 1968 a to s takým nečakaným úspechom, že Ján Valach dostal novú zmluvu pre ďalšie reprízy (bolo ich 18). Jeho pracovný pobyt v Belgicku sa stal aj vzhľadom na zmenenú politickú situáciu doma trvalým.
Dirigent Antwerpskej Kráľovskej opery, umelecký vedúci a dirigent Oratórnej spoločnosti Arti Vocali. Obnovil prerušenú tradíciu každoročného uvádzania Bachových Matúšových pašií na Veľkonočnú sobotu odpoludnia a uviedol ich 25-krát v Antwerpách a viackrát v iných mestách.

Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách (Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Taliansko, Egypt, ZSSR, USA). Na koncertoch a nahrávkach uvádzal aj veľa slovenských diel, z ktorých viaceré zredigoval pre belgické vydavateľstvá. Viacerí slovenskí skladatelia mu venovali svoje skladby (Šimon Jurovský, Ľudovít Rajter, Andrej Očenáš, Ilja Zeljenka).

Profesor dirigovania na konzervatóriu v Gente a pre hru na organe na Akadémii Brusel – Meise. Člen porôt medzinárodných súťaží, prednášal o slovenskej a českej hudbe. Nahrával pre rozhlasové stanice a TV, LP, CD a MC. Skomponoval vyše 120 skladieb organových (spracoval pre organ Symfóniu d mol C. Francka, ktorú aj sám nahral na LP a CD), vokálnych (zborových a sólových), komorných a orchestrálnych (kantáty Elisabeth, Ewige Insel, oratórium De klepper/De klok a i.)

Ján Valach je aj v súčasnosti plne umelecky aktívny. A rád prichádza na Slovensko.
Od roku 1998 sponzoruje prvé ceny Medzinárodnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka „Hnúšťanský akord“, ktoré nesú jeho meno.V roku 2006 absolvoval organové turné (Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, Hnúšťa). V roku 2007 uviedol v Bratislave Bachove Matúšove pašie, v roku 2008 dirigoval v Bratislave v slovenskej premiére svoje oratórium Klepáč/Zvon. Pre festival Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 zložil skladbu Symbolické metamorfózy „b-a-c-h“ pre detský zbor a klavír. Je členom poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian. Do tlače v Belgicku pripravil ďalšie diela slovenských autorov (Šimon Jurovský: Organové prelúdium, Ľudovít Rajter: Preludio per organo).

Umelecká činnosť a funkcie Jána Valacha
Dirigent vysokoškolského mužského zboru na Lafranconi, Bratislava
Dirigent Symfonického orchestra Ministerstva dopravy, Praha
Dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Asistent a zbormajster Opery Slovenského národného divadla, Bratislava
Externý pedagóg na VŠMU
Inštruktor na seminároch pre zbormajstrov, osvetový ústav, Bratislava
Umelecký šéf a dirigent Opery Banská Bystrica
Profesor na Konzervatóriu v Žiline
Dirigent Miešaného zboru bratislavských učiteľov
Profesor na Konzervatóriu v Káhire (Egypt)
Sólista symfonického orchestra v Káhire (Egypt)
Dirigent v Landestheater a Landes Symphonieorchester Dessau (Nemecko)
Dirigent v Kráľovskej opere Antwerpy (Belgicko)
Stály hosťujúci dirigent v Gente
Umelecký šéf a dirigent Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti Vocali Antwerpen (Belgicko)
Koncertný organista (permanentne)
Hosťujúci dirigent v rôznych orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA
Zakladateľa a dirigent Antwerpského komorného zboru (Belgicko)
Profesor dirigovania na Kráľovskom konzervatóriu v Gente
Profesor organovej hry na Akadémii v Meise (Belgicko)
Vedúci každoročných Letných kurzov pre organ a improvizáciu v Antwerpách
Umelecký poradca Medzinárodného organového festivalu v Sione (Švajčiarsko)
Člen porôt medzinárodných súťaží organových a dirigentských
Člen poroty pre udeľovanie Ceny Sebastian (Slovensko)

Belgický štát ocenil Jána Valacha udelením Rádu Koruny (1987)
Ministerstvo zahraničných vecí SR udelilo Jánovi Valachovi Zlatú medailu za celo-životnú kultúrnu a umeleckú činnosť (2005)
Spevácky zbor slovenských učiteľov udelil Jánovi Valachovi Medailu SZSU (2006)

tvorba
Ján Valach – skladateľ
Vyše 120 diel (oratórium, kantáty, orchestrálne, organové, zborové skladby)
32 z nich vyšlo tlačou u 20 vydavateľov

Zdroj:www.ktojekto.sk