KAMENNÁ PORUBA - Zníženie energetickej náročností budovy OcU

KAMENNÁ PORUBA - Zníženie energetickej náročností budovy OcU

V obci Kamenná Poruba, v okrese Žilina v ktorej žije 1815 obyvateľov, sa nachádza niekoľko verejných budov, jednou z nich je budova obecného úradu, ktorá je energeticky náročná na prevádzku, zaznamenávame veľké úniky tepla cez fasádu, okná, dvere a strechu, v budove nie je centrálny zdroj vykurovania, ale v každej miestnosti je samostatný zdroj vykurovania – plynové gamatky, na osvetlenie budovy sa využívajú staré rozvody energie so žiarivkami veľkej spotreby.

Z uvedeného vyplýva vysoká energetická náročnosť na prevádzku budovy, nadmerné čerpanie zemným plynom resp. elektrickou energiou, vysoké finančné zaťaženie pre obec, značné množstvo produkovaných škodlivých emisií. Potrebou obce resp. jej obyvateľov je túto situáciu riešiť a zmodernizovať budovu obecného úradu tak, aby sa stala nízkoenergetickou. Realizáciou projektu a teda opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obecného úradu v Kamennej Porube, sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore verejných finančných prostriedkov, podporia sa technológie priaznivé vo vzťahu k životnému prostrediu a tým sa zmierni zhoršovanie jeho kvality. Hlavnú aktivitu projektu, ktorou je „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obecného úradu“ dosiahneme realizáciou opatrení:

• zlepšenie tepelno-technický vlastností stavebných konštrukcií (zateplenie obvodových múrov, strechy, výmenou otvorových konštrukcií),
• modernizáciou vykurovacieho systému (nový plynový kotol) a modernizáciou systému osvetlenia budovy (nové rozvody, úsporné svietidlá),
• nahradenie zdrojov tepla v jednotlivých miestnostiach (plynové gamatky) vybudovaním novej centrálnej plynovej kotolne objektu resp. sa jedná o opatrenia: Zateplenie obvodových konštrukcií, Zateplenie strešnej konštrukcie, Zateplenie stropu suterénu, Výmenu presklených konštrukcií, Výstavbu novej vykurovacej sústavy, Rekonštrukcia osvetlenia.

V zmysle energetického auditu táto úspora predstavuje 78,31% (vstupné údaje za posledné 3 roky). Spotreba budovy sa zníži z hodnoty 33,68 MWh/rok na hodnotu 7,304 MWh/rok. Uvedené znamená pre obec veľké množstvo ušetrených finančných prostriedkov, ktoré budú investované do oblasti životného prostredia, aby i ďalšie obecné objekty spĺňali energetické normy. Uskutoční sa to vďaka realizácii stavebných prác spojených so znížením energetickej náročnosti prevádzky tejto budovy. V budove sa tak usporí energia v hodnote 26 376 kWh/rok, zníži sa produkcia emisií PM10 o 0,0004t/rok, SO2 o 0,002 t/rok, NOx o 0,014 t/rok.

Info na: www.obeckamennaporuba.sk