KOMJATICE – Zlepšenie podmienok na ZŠ v Komjaticiach a jej využitie ako celoregionálneho centra vzdelávania a športového strediska s dôrazom na marginalizované skupiny

Názov investičnej akcie:
Zlepšenie podmienok na ZŠ v Komjaticiach a jej využitie ako celoregionálneho centra vzdelávania a športového strediska s dôrazom na marginalizované skupiny

Cieľ investičnej akcie:
Zlepšenie podmienok vzdelávania na ZŠ v Komjaticiach a jej využitie ako celoregionálneho centra vzdelávania a športového strediska s dôrazom na marginalizované skupiny

Stručný opis realizácie investičnej akcie:
Pavilóny ZŠ boli zastrešené sedlovou strechou a valbovou strechou, konštrukcia strechy bola prevedená z drevených väzníkov so styčníkovími plechmi. Stropy pod nevykurovanými priestormi boli spevnené prídavným zateplením tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.

Nový obvodový plášť bol rrealizovaný ako sendvičová strana, k existujúcej oceľovej konštrukcii z exterierovej strany sa ukotvili cetrisové dosky, na ktoré sa zrealizoval zateplovací systém s povrchovou úpravou omietkou. Vnútorná úprava strán je prevedená sadrokartónovými doskami. Realizované okná a vonkajšie zasklenené steny sú plastové jednoduché, zasklenené izolačným dvojsklom.

Zhodnotenie prínosu realizovanej investičnej akcie:
Úspora vykurovania dosiahnutá zateplením budovy, čím sme vytvorili možnosť zvýšenia podielu výdavkov na aktívnu prácu nielen s deťmi ale predovšetkým na marginalizované
skupiny s dôrazom na rómsku menšinu. Zabezpečili kvalitné priestory pre mimoškolskú činnosť. Posilnili tím kvalifikovaných pedagogických pracovníkov, ktorí vo svojej práci využívajú
moderné vyučovacie metódy. Posilnili podmienky školy ako centra výchovy, ktorá sa snaží o integráciu telesne hendikepovaných ľudí do modernej spoločnosti.

Zmodernizovali učebne, ktoré vytvorili podklad pre zníženie počtu detí zaradených do špeciálnych tried a to integráciou do spoločnosti, pričom sa dôraz kladie predovšetkým na
rómsku menšinu.

Info na: www.komjatice.sk