KOŠICE - projekt vzdelávania za vyše 158 tisíc Eur

Košice - projekt vzdelávania za vyše 158 tisíc Eur

Záverečnou konferenciou vyvrcholí projekt Inovácia vzdelávacieho programu košických základných škôl – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov, ktorý bol financovaný z európskych fondov.

Do projektu je zapojených päť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - ZŠ Bukovecká 17, ZŠ Dolina 43 - Poľov, ZŠ Jenisejská 22, ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 a ZŠ Postupimská 37. Na plnení projektových cieľov sa podieľajú zamestnanci Magistrátu mesta Košice, Metodického úseku Strediska služieb škole a učitelia ZŠ, ktorí participujú na 14 aktivitách projektu, realizovaných od 2. marca 2009 do 31. augusta 2010. Riadenie projektu však pokračuje do 28. februára 2011.

Prostredníctvom projektu školy získali nové učebné materiály, didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré využívajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Inovoval a modernizoval sa obsah vyučovacieho procesu v 1. a 5. ročníku v predmetoch výtvarná výchova s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT) a medzipredmetových vzťahov, matematika a prírodoveda v 1. ročníku, matematika a prírodopis v 5. ročníku, ďalej školský vzdelávací program pre 1. a 5. ročník s podporou IKT pre spoločenskovednú oblasť, ako aj učebné plány z anglického a nemeckého jazyka pre 1. a 5. ročník ZŠ. Tento projekt prispieva k skvalitňovaniu výučby a príprave žiakov pre vedomostnú spoločnosť.

"Na záverečnej konferencii budú prezentované výsledky projektu na jednotlivých ZŠ zapojených do projektu. Vystúpia na nej aj významné osobnosti z oblasti vzdelávania a odborníci rezortu školstva, ktorí vyzdvihnú potrebu inovácie a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagogicko-psychologickú prípravu učiteľov a v neposlednom rade perspektívy profesijného rozvoja učiteľov“ uviedla vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Helena Jeníková.

Počas trvania konferencie budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa s podrobnejšími informáciami na prezentačných stanovištiach piatich základných škôl zapojených do projektu.

Viac na: www.kosice.sk