Krajšie okolie Základnej školy na Rastislavovej ulici v PRIEVIDZI

Krajšie okolie Základnej školy na Rastislavovej ulici

Krajšie okolie Základnej školy na Rastislavovej ulici

V decembri 2010 sa Základná škola Rastislavova ulica zapojila prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ do 4.ročníku zamestnaneckého grantového programu, ktorý vyhlásil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis. Predmetom žiadosti o grant bol projekt pod názvom Školský park – náučná a relaxačná zóna pre školskú komunitu a občanov mesta.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo:
- odstrániť nefunkčnosť verejných priestorov pred hlavnou budovou školy
- vybudovať školský park, ktorý bude okrem náučnej a relaxačnej funkcie tvoriť dôstojnú tvár najväčšej školy priamo v centre mesta
- poskytnúť celej školskej komunite a občanom mesta príjemné prostredie na oddych a relaxáciu
- podporiť výchovu k ochrane životného prostredia, formovanie vzťahu k okoliu a správania sa k prírode
- projektovými aktivitami posilniť okrem iného aj vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce a podporiť zároveň starostlivosť o verejné priestranstvo zo strany školskej komunity.

Vďaka tomu, že projekt bol úspešný, získala škola grant vo výške 2013,25€ a tak sa mohlo pristúpiť k plánovaným zmenám daného priestranstva. V rámci projektu sa v čase od februára 2011 až do jesene daného roku postupne realizovali tieto aktivity:
- v spolupráci so zriaďovateľom, prostredníctvom referátu životného prostredia bol prehodnotený stav drevín a na základe odborného stanoviska a súhlasu bol vykonaný výrub starých stromov, ktorý zabezpečila firma TEZAS, ako jeden zo sponzorov projektu (venovala škole aj výsadbový materiál)
- vďaka ďalším sponzorom získala škola materiál na vybudovanie chodníka, ktorý škole nezištne urobila firma TOMYSTAV
- bolo odstránené poškodené a nevkusné kovové zábradlie okolo školy a to nahradil živý plot, ktorý vysadili žiaci a zamestnanci školy;
- v priestoroch, kde boli pred realizáciou projektu staré tuje, ktoré výrazne znečisťovali prostredie, vznikli dva kvetinové záhony; na realizácii výsadby kvetín sa podieľala nielen škola, ale aj obyvatelia daného volebného obvodu, konkrétne z Ul. Hodžu, ktorá so školou susedí;
- v auguste, pred začiatkom školského roku boli v parku osadené lavičky, informačný panel a odpadkové koše, ktoré sa zakúpili zo získaného grantu a z rozpočtu rodičovského združenia
- v septembri žiaci vyrobili pod vedením svojich pedagógov vtáčie búdky, ktoré sa inštalovali na stromy v parku; zároveň boli stromy označené menovkami.

Viac na: www.prievidza.sk/