KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Europrojekt 2010

logo.gif

Dňa 23. 9. 2010 prebehlo na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste rokovanie zástupcov firmy M-SILNICE, a.s., a ich dcérskej spoločnosti M-SILNICE SK, s.r.o. Žilina, ktorý je víťazom súťaže o zhotovenie projektu „Regenerácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto“. Cena za realizáciu projektu sa na základe súťaže znížila z rozpočtovanej ceny v žiadosti na projekt zo sumy 1,637 mil. €, čo je cca 49 316 mil. Sk, na sumu 1, 165 mil. €. Cena zahŕňa náklady od podania žiadosti cez realizáciu až po implementáciu projektu.

V mesiacoch august – september 2010 prebiehala na VÚC Žilina kontrola verejného obstarávania tejto stavby, ktorej výsledok nám bol potvrdený dňa 6. 9. 2010 výzvou k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom, a k tomu došlo dňa 08. 09. 2010. V súčasnosti čakáme na podpis dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , ktorým sa upraví cena v pôvodnej zmluve stanovená rozpočtom na cenu „vysúťaženú“ vo verejnom obstarávaní .

Stavba podľa projektu je rozdelená do štyroch stavebných objektov, ktorých realizácia je naplánovaná na 18 mesiacov.

SO 100 – pešia zóna – Ul. ČSA – (724 000 €): zahŕňa predĺženie súčasnej pešej zóny od horného kostola po jej napojenie na Ul. Benkovu. Súčasťou sú spevnené plochy, chodníky, drobná architektúra, nové verejné osvetlenia, úprava zelene a verejných priestranstiev, vybudovanie veľkého detského ihriska oproti Bille

SO 200 – Ul. 1. mája, Murgašova, Vajanského, Litovelská (348 000 €): jeho súčasťou sú spevnené plochy pred a za DK, drobná architektúra, verejná zeleň, chodníky na Ul. 1. mája, Murgašovej ul., Vajanského ul. a Litovelskej

SO 300 – Ul. M. Benku, Sládkovičova – (71 000€): zahŕňa rekonštrukciu chodníkov

SO 400 – Ul. Komenského (294 000 €): zahŕňa rekonštrukciu cesty, obrubníky a dopravné značenie

Účelom stretnutia spomenutého v úvode bolo spresniť harmonogram a postup realizácie prác tak, aby sa s ich realizáciou odstránili najvypuklejšie nedostatky v meste, na ktoré nás občania upozorňujú, čo najskôr. Už v tomto roku by mali byť zrealizované práce na Komenského ulici , chodníky okolo mestského parku a uskutoční sa aj prvá etapa rozšírenia pešej zóny od horného kostola po novovybudované bytovky na Kamencoch.

Viac na: www.kysuckenovemesto.sk

Kysucké Nové Mesto - Europrojekt 2010 Kysucké Nové Mesto - Europrojekt 2010