Mgr. art. Otokar Klein - primátor mesta NOVÉ ZÁMKY

Mgr. art. Otokar Klein - primátor mesta NOVÉ ZÁMKY

Mgr. art. Otokar Klein

Podzámska 11, 940 01  Nové Zámky
Narodený: 23.9.1974
Tel.: 035/640 02 35 (sekretariát primátora)
E-mail: primator@novezamky.sk
Web: www.novezamky.sk

Vzdelanie:

1989 – 1995
Konzervatórium, odbor spev

1995 – 2000
VŠMU, odbor spev ( prof. Z. Livorová )
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie doplňujúce kurzy

1995 – 2000
Spevácke interpretačné kurzy – Prof. Marga Schiml  a Prof. Paola Molinari

Priebeh zamestnaní:

1999 - 2004
Opera SND, sólista

2000- 2004
Národná opera Budapest, sólista

2004 – 2009
A.R.S Centrum a.s., umelecký riaditeľ

2005 – 2009
BKB Managment , s. r.o.  konateľ

2007 – 2009
Salvia, s.r.o. , konateľ

2008 – 2009
Opera SND, sólista

2014  –  trvá
primátor mesta Nové Zámky

Cudzí jazyk:
nemecký, taliansky, maďarsky

Ďalšie znalosti a skúsenosti:

Organizačné a riadiace schopnosti
Rozhľad v oblasti kultúry a umenia
Orientácia  vo všeobecne záväzných  právnych predpisov z oblasti kultúry
Orientácia  v činnosti príspevkovej organizácie
Skúsenosti  so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi  a umeleckými inštitúciami
Riadiaca prax v oblasti organizovania kultúrnych  a spoločenských podujatí