Mgr. Peter Švaral - starosta obce ROHOŽNÍK

Mgr. Peter Švaral - starosta obce ROHOŽNÍK

Životopis:

Osobné údaje:

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Švaral
Trvalé bydlisko: 906 38 Rohožník, Pri potoku 213/80
Stav: rozvedený

Vzdelanie:

 • feb. – júl 2006 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, tréningový program „Manažment ľudských zdrojov“ pre vedúcich pracovníkov colnej správy SR
 • máj – jún 2006 Ecole Nationale d´Administration (ENA), Paríž, Francúzsko – La corruption: réalités économiques et moyens de lutte contre la corruption (ENA – Korupcia: ekonomická realita a prostriedky boja proti korupcii)
 • 1998 – 2001 Pedagogická fakulta UK v Bratislave, interné doktorandské štúdium téma: Právne normy a ich vzťah k človeku ako predmet občianskej výchovy – vykonaná dizertačná skúška
 • 1996 – 2003 Právnická fakulta UK v Bratislave
 • 1993 – 1998 Pedagogická fakulta UK v Bratislave, odbor dejepis, etická a občianska výchova
 • 1989 – 1993 Gymnázium v Malackách ukončené maturitnou skúškou

Odborné pôsobenie:

 • Od 12/2014 poslanec BSK – bez politickej príslušnosti
 • Od 01/2007 starosta obce Rohožník
 • 06/2003 – 12/2006 Colný úrad Bratislava, predstavený v štátnej službe, vedúci zamestnaneckého oddelenia
 • nov.2002 – jun 2003 TJ Slávia Právnik Bratislava, vedúci technického prevádzkového útvaru
 • Jún 2002 – sept. 2002 Úrad pre finančný trh, samostatný inšpektor v oddelení dohľadu v odbore kapitálového trhu
 • 1999 - 2008 Pedagogická fakulta UK v Bratislave - katedra etickej a občianskej výchovy, vyučovanie predmetov Základy štátneho práva, Základy občianskeho práva, Občan v spoločnosti a Úvod do štúdia práva – ako externista
 • 2000, 2001 Člen Slovenského sekretariátu Európa v škole pri ŠPU a kancelárii Domu Európy, odborná príprava a vedenie medzinárodného vzdelávacieho tábora „Naše spoločné dedičstvo pre našu spoločnú budúcnosť“
 • 2000 – 2001 stáž vo výbore NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - príprava podkladov pre rokovanie výboru okt. 1999 Moravské Toplice, Slovinsko. Študentská konferencia k historickým väzbám medzi Slovenskom a Slovinsko

Publikačná činnosť:

Boj proti korupcii z hľadiska platného právneho systému v Slovenskej republike. In: Lysý, J., Malík, B., Švaral, P.:
Čo by mal občan vedieť o korupcii. (Vysokoškolské učebné texty), Bratislava, CPHR – Transparency International
Slovensko 2002
Ako prispieva výchova k formovaniu občana? Zborník 4. celoštátnej konferencie o výchove
k občianskej spoločnosti. September 2001
Sodelovanie slovaških in slovenskih študentov v organizaciji Pax Romana. Zgodovinski časopis, Ljubljana, 54/2000,
št. 3, str. 449-455
Spolupráca slovenských a slovinských študentov v organizácii Pax Romana. Proglas 2/1999

Iné:

Jazyky:

 • francúzsky
 • anglicky 

Kontakt:

Adresa: Pri potoku 213/80, 906 38 Rohožník
Tel.: 034 / 6588 101
Mobil: 0905 / 413 804  
E-mail: starosta@rohoznik.sk, peter.svaral@rohoznik.sk
Web: www.rohoznik.sk