Multifunkčné ihrisko - STARÁ TURÁ

Stará Turá

Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá

Na projekt „Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá“ bola poskytnutá dotácia v rámci MAS Kopaničiarsky región. č. KR-MAS/341/2009/01.

Stavba „Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova Stará Turá“ pozostáva z nasledovných objektov: SO 01-Športového ihriska a SO 02-Detského ihriska. Športové ihrisko bude viacúčelovým ihriskom o rozmeroch 20x10m s umelým športovým povrchom TARTAN EPDM hr.10mm. Bude vhodné pre streetball, futbal a iné loptové hry. Ihrisko bude oplotené záchytnými sieťami do výšky 4,00m. Detské ihrisko je situované v mieste pôvodného ihriska. Má oválny tvar a bude obsahovať 5 herných prvkov z tvrdého dreva. Hracie prvky sú určené deťom od 1 roka s dozorom dospelého.

Výberové konanie na zhotoviteľa prebiehalo nasledovne:
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou. Vo februári 2010 prebehlo výberové konanie, kde boli oslovené 3 firmy. Firma CESTY NITRA a.s. Nitra predložila najlepšiu cenovú ponuku. Celý proces výberového konania bol kontrolovaný a posudzovaný poskytovateľom finančnej dotácie. Následne po oznámení o pridelení dotácie a oznámení o správnosti výberového konania bola uzavretá zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby CESTY NITRA, a.s., ktorá bola podpísaná dňa 30.11. 2010.

Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy s dodávateľom stavby predstavuje finančnú čiastku 64 557,50 € vrátane 20% DPH. Z tejto čiastky bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 51.718,91€.

Poskytovateľom dotácie je Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava.

Termín realizácie podľa ZoD je marec -jún 2011.

Stavenisko bolo odovzdané dňa 07.03.2011.

Nemôžeme poskytnúť vizualizáciu, keďže nebola predmetom zmluvy o vypracovaní projektu stavby. Do projektu stavby, je možnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Turej, odd. výstavby , ÚP a ŽP v budove Domu štátnej správy Ul. Družstevná č.429/2, prízemie- stále pracovisko Mestského úradu v Starej Turej.

Na web stránke stránke mesta je zverejnený projekt stavby vypracovaný spol. LAND AT plus s.r.o. Slatinské Lazy, v ktorom sú vyobrazené prvky detského ihriska.

Viac na: www.staratura.sk