Nitransky hrad

Nitriansky hrad

Najvýraznejšou a najcennejšou pamiatkou Nitry je hrad,vypínajúci sa na skalnom vápencovom vršku obtekanom riekou na úpätí bájneho Zobora.Hrad je pamätníkom mnohých stáročí,viažu sa k nemu významné historické,politické a spoločenské udalosti.Ako jeden z mála slovenských hradov napriek častým pohromám si zachoval pomerne neporušenú hradbu až do našich čias a nezmenil ani svoj vonkajší vzhľad získaný v 17.storočí.Hrad v dnešnej podobe je výsledkom staviteľskej a umeleckej činnosti niekoľkých storočí.Skladá sa zo štyroch samostatných častí odlišného charakteru : katedrály,biskupského paláca,hospodárskych budov a dobre zachovaného vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou do vnútorných priestranstiev hradu.V parku pred mostom je barokové súsošie nazvané Morový stlp,ktoré zaujalo veľa aj zahraničných turistov.Podľa najnovších archeologických výskumov hradný kopec bol osídlený už v 19.storočí,avšak výstavba hradu spadá do obdobia zániku Veľkej Moravy.

Nitriansky hrad, ktorý je výsledkom staviteľskej činnosti takmer desiatich storočí, stojí na mieste starého výšinného slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry.

Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa spomína stavebená činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeno kostola v Nitre okolo roku 830. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk a v rokoch 880 - 892 tu bolo aj biskupské sídlo. Po páde Veľkej Moravy toto biskupstvo zaniklo, po vzniku uhorského štátu ho však už v druhej polovici 11. storočia obnovili. Význam Nitrianskeho hradu v tomto čase potvrdzuje tzv. Maurova legenda z rokov 1064 - 1070, ktorá spomína na hrade baziliku sv. Emeráma, do ktorej uložili pozostatky sv. Ondreja a Beňadika.

Hrad odolal aj tatárskemu vpádu v roku 1241, o tri desaťročia neskôr roku 1271 ho však veľmi poškodil požiar počas obliehania Přemyslom Otakarom II. Po požiari obnovili nielen kostol, ale pravdepodobne aj opevnenie hradu. Začiatkom 14. storočia ho dva razy po sebe dobyl Matúš Čák a roku 1431 ho obliehali husiti. Za kráľa Žigmunda vybudovali v prvej polovici 15. storočia nové hradné opevnenie, aj z toho sa nám však zachovalo málo, pretože roku 1465 znovu spustošilo hrad vojsko kráľa Mateja Korvína. K ďalším opevňovacím stavbám na hrade prišlo v 16. storočí, v čase tureckého nebezpečenstva, keď postavili renesančný hradný palác a novú vnútornú hrdnú bránu. Počas stavovských povstaní v prvej polovici 17. storočia bol hrad centrom vojenských operácií a v roku 1663 sa dokonca dostal na krátky čas do rúk Turkov. Po odstránení škôd prebudovali v rokoch 1673 - 1674 celý obranný systém hradu podľa požiadaviek modernej fortifikácie. K veľkej stavebnej a obnovnej činnosti došlo na hrade však až po skončení povstania Františka Rákócziho na začiatku 18. storočia, keď prestavali tzv. horný kostol a vybudovali nový biskupský palác. Stále prestavby hradu takmer úplne zotreli jeho pôvodnú podobu. Zachovala sa z nej iba časť románskeho kostola sv. Emeráma z prvej polovice 13. storočia. Z gotického obdobia ostala časť hradobného múru a veľký gotický (tzv. horný) kostol z prvej polovice 14. storočia. Zo 16. storočia sa zachovala vnútorná hradná brána. V pomerne dobrom stave sa nám zachovali iba stavby z konca 17. a z 18. storočia. Nitriansky hrad ako pamätník veľkomoravského obdobia našich dejín pútal už oddávna záujem verejnosti.

zdroj: www.slovensko-privat.sk

Nitriansky hrad 1 Nitriansky hrad 2 Nitriansky hrad 3