NIŽNÝ SLAVKOV - Investičné výstavby v obci

Obec Nižný Slavkov je zapojená do nasledujúcich projektov :

1. Zmena palivovej základne - ZŠ s MŠ Nižný Slavkov

Ministerstvo životného prostredia SR, Riadiaci orgán pre OP ŽP schválilo žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,

Prioritná os č. 3 - ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Operačný cieľ 3.2 - minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

a to vo výške 986 492, 53 EUR - 29 719 073, 96 Sk

z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo výške 1 038 413, 19 EUR - 31 283 235, 76 Sk.

2. Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ s MŠ v obci Nižný Slavkov

Obec žiadala Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o nenávratný príspevok v Regionálnom operačnom programe

Prioritná os : 1 Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie : 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

a získala ho vo výške 13 290 311, 66 Sk

z celkových výdavkov projektu 13 999 801, 75 Sk.

Daný projekt realizuje rekonštrukciu a modernizáciu 5 pavilónov, ktorý spočíva v zatepľovaní a výmene okien a dverí za plastové.

Viac na: www.niznyslavkov.sk