Obnova Mestského kultúrneho strediska v KREMNICI

Ciele projektu:
Rekonštrukcia nevhodne využitej Národnej kultúrnej pamiatky s tým súvisiaci rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu a využitie objektu na kultúrno-spoločenské a osvetové účely. Odstránenie nevyhovujúceho stavu budovy. Zlepšenie bezpečnosti, hygieny a estetickej úrovne. Zvýšenie kvalitatívnej úrovne procesu poskytovaných služieb.

Východisková situácia:
Objekt bol postavený v roku 1900, ako samostatne stojací objekt. Ide o dvojpodlažnú, čiastočne podpivničenú, trojkrídlovú budovu s pôdorysom v tvare „U“. Jestvujúci objekt v náročných klimatických podmienkach vykazoval náročnú prevádzku a zároveň aj údržbu, ktorá však bola nedostatočná z dôvodu dlhodobého nedostatku investícií, čoho výsledkom bol: kritický stav nemenených obvodových výplni, strechy, elektroinštalácií, zdravotechniky, obkladov, podláh, kanalizácie, vykurovacích telies. Ďalšou skutočnosťou bolo, že tepelno-technické vlastnosti zastaraných výplňových otvorov nezodpovedali absolútne dnešným požiadavkám a normám. Prevádzka v zimnom období bola náročná na vykurovanie. Tepelné straty objektu boli vysoké a náklady na prevádzku neúnosné. Problémom bola aj nedostatočná úroveň vybavenia, ktorá by umožnila poskytovanie moderných foriem služieb.

Očakávaná situácia po ukončení projektu:
Stavebno-technické parametre objektu MsKS sú nevyhovujúce súčasným požiadavkám a potrebám a to hlavne v oblasti energetickej náročnosti. Tento stav sme vyriešili výmenou výplní otvorov, strešnej krytiny, modernizáciou elektrotechnických vedení a osvetlenia celého objektu, obnovou vykurovacieho systému (rozvody ústredného kúrenia, vykurovacie telesá) a sanáciou interiéru. Nedostatočnou bola aj bezpečnosť prevádzky a úroveň hygieny, čo sa zlepší obnovou zdravotechnických rozvodov(rozvody studenej a teplej vody, vnútorná kanalizácia) a zariadení, výmenou podláh, obkladov, opravou stien a vykurovacích zariadení. Ďalším dôležitým faktorom je kvalita poskytovaných služieb, ktorá bola nedostatočná najmä z dôvodu nedostatku moderných prezentačných pomôcok a informačno-telekomunikačných zariadení. Projektom sme sa snažili zlepšiť túto situáciu a to obstaraním nového interiérového vybavenia a moderných pomôcok, ktoré sa budú používať pri implementácií moderných prezentačných programov. Projektom sa prispeje k odstráneniu bariér a sprístupnenie priestorov MsKS imobilným návštevníkom zakúpením schodolezu. Všetky tieto aktivity prispievajú k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja mesta.

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Posilnenie kult. potenciálu reg. a rozvoj CR
Opatrenie: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Názov projektu: Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica
Celkové výdavky projektu: 843 783,40 €
Získaná výška nenávratného finančného príspevku: 786 967,78 €
(85% ERDF, 10% štátny rozpočet)

Termín realizácie: 05/2011 – 04/2012

Viac na: www.kremnica.sk