Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici v KREMNICI

Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici

Cieľ projektu:
Zlepšením technických podmienok vzdelávacieho procesu zvýšiť kvalifikovanosť, odbornosť žiakov, a tým prispieť k rastu zamestnanosti a kvality života.

Východisková situácia:
Základná škola na Angyalovej ulici v Kremnici poskytuje základné vzdelanie 401 žiakom a je najväčšou školou v meste. Areál školy pozostáva zo štyroch samostatných pavilónov – budovy 1. stupňa, 2. stupňa, telocvične a spoločného objektu družiny s jedálňou.
Budovy školy boli postavené v 70-tych rokoch minulého storočia. Priestory bolo potrebné po viac ako 4O ročnej prevádzke modernizovať. Strecha pavilónu 1. stupňa bola vážne poškodená. Počas dažďov bolo nutné dažďovú vodu zachytávať do nádob. Učebne boli z tohto dôvodu zatečené, napadnuté plesňou, omietka na niektorých miestach opadávala. Drevené okenné rámy na objektoch 1. a 2. stupňa boli značne poškodené, prehnité a z bezpečnostných dôvodov nebolo možné na veľkých okenných tabuliach vykonávať základnú údržbu. Nedostatočné tesnenie okien a dverí spôsobovalo vysoké energetické straty. Zariadenia osobnej hygieny podľa Úradu verejného zdravotníctva nespĺňali požadovaný štandard. Na škole boli kapacitné priestorové problémy, chýbali odborné učebne. Havarijný stav vykazovala aj elektroinštalácia. Vzhľadom na záväzný benchmark (maximálnu výšku poskytnutých finančných prostriedkov) sme sa rozhodli prioritne odstrániť nevyhovujúci stav objektu 1. a 2. stupňa.

Očakávaná situácia po ukončení projektu:
Vybudovaním novej sedlovej strechy s nadstavbou na pavilóne 1.stupňa sa odstránila hlavná príčina poškodzovania vnútorných priestorov tried. Vytvorili sa podkrovné priestory pre novú učebňu IKT, ateliér výtvarnej, hudobnej, etickej výchovy, miestnosť pre nácvik pohybovej kultúry, 2 kabinety a sociálne priestory. Zateplením nadstavby I.stupňa a výmenou vonkajších výplní otvorov (okien a dverí) na oboch pavilónoch sme dosiahli kvalitatívne vyšší stupeň prostredia pre edukačný proces, zvýšila sa energetické hospodárnosť a znížili sa prevádzkové náklady oboch budov. Rekonštrukciou hygienických priestorov v oboch objektoch sa významným spôsobom zlepšil ich technický stav, estetický vzhľad a vybudovaním toaliet pre imobilných sme zabezpečili bezbariérový prístup. Kompletnou rekonštrukciou elektrických rozvodov v budove 1.stupňa sa predĺžila životnosť stavby a zlepšili sa podmienky a bezpečnosť ich užívania.
Dosiahnuté úspory po modernizácii budú môcť byť vynaložené na nákup IKT vybavenia do odborných učební a interiérového vybavenia priestorov.

Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: Infraštruktúra vzdelávania
Názov projektu: Obnova Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici
Celkové výdavky projektu: 928 701,09 €
Získaná výška NFP: 882 266,04 € (85% ERDF, 10% štátny rozpočet)
Termín realizácie: 10/2009 – 12/2010

Viac na: www.kremnica.sk