OSLANY - Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy

Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Oslany

Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy Oslany“ spolufinancovaný

• z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 80% 225 625,45
• zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 15% 42 304,77
• vlastné zdroje 5% 14 101,59
• Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu 282 031,81

Zhotoviteľ stavebných prác:
REGASTAV s.r.o. Považské Podhradie 440, Považská Bystrica 4

Dodávateľ IKT vybavenia:
COSECO – EP s. r. o., Jesenského 233/1, Partizánske

Realizáciou projektu sa dosiahlo zvýšenie štandardu poskytovaných služieb predškolského zariadenia v obci prostredníctvom priestorových, organizačných a tepelno-klimatických podmienok vyučovania a zlepšenia materiálno-technického vybavenia pre vyučovanie detí v predškolskom veku s ohľadom na informačnú vzdelanosť. Realizáciou projektu sa dosiahne aj zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

Realizáciou projektu spĺňa budova MŠ základné hygienické, tepelno-klimatické a priestorovo-organizačné požiadavky na priestory vzdelávacieho procesu.

Prevádzka budovy bude energeticky výrazne úspornejšia, čo sa bude dať vyčísliť až v ďalších monitorovacích obdobiach. Objekt MŠ bol zateplený s novými dvernými a okennými výplňami. Dispozičné riešenie po realizácii rekonštrukcie projektu organizačne vyhovuje súčasným potrebám. Objekt bol vybavený IKT, čo umožňuje zvyšovať informačnú vzdelanosť detí zavedením základov informatiky do výučby. Ukončením projektu došlo k nárastu počtu detí, ktoré predškolské zariadenia navštevuje.

V školskom roku 2009/2010 navštevovalo predškolské zariadenie priemerne mesačne 80 detí. V školskom roku 2010/2011 v mesiaci september 2010 začalo zrekonštruované zariadenie navštevovať 86 detí.

Realizáciou projektu dosiahlo zariadenie taký štandard poskytovaných služieb, ktorý mu umožní objekt nielen udržať, ale nadväznými aktivitami ďalej rozvíjať.

Viac na: http://www.oslany.sk/