Ovzdušie bez prachu v meste SENICA

Ovzdušie bez prachu v meste Senica

Ovzdušie bez prachu v meste Senica

Cieľ projektu
Zníženie prašnosti ovzdušia v meste Senica nákupom čistiacej techniky pozemných komunikácií

Identifikácia projektu
Operačný program: 2410000 OP Životné prostredie
Prioritná os: 3- Ochrana ovzdušia a min. nepriazn. vplyvov
Opatrenie:3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Kód výzvy: OPZP-PO3-09-3
Výška dotácie: 973 796,55 Eur
Obdobie realizácie: apríl 2010 – január 2012

Aktivity projektu
nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií/ zametače, cisterny/

Implementácia projektu
Implementácia projektu Ovzdušie bez prachu v meste Senica úspešne pokračuje dodávkou nových čistiacich, zametacích a kropiacich strojov. Využívaním novoobstaranej špeciálnej techniky sa zabezpečí znižovanie znečistenia ovzdušia od emisií pochádzajúcich z plošných, líniových a fugitívnych zdrojov. Znečisťujúce látky sa dostávajú do ovzdušia predovšetkým zo znečistených povrchov komunikácií po zimných posypoch, od oderu povrchu ciest a pneumatík, od znečistených automobilov a z nich unikajúcich výfukových plynov a ďalších.

V mesiaci máj bol dodaný prvý stroj – malý kompaktný zametač CITYCAT 2020 XL s 300 l zásobníkom vody so zabudovaným systémom recyklácie použitej vody. Výhodou stroja je jeho variabilné predné rameno, vďaka ktorému môže pracovať buď na pravej alebo ľavej strane komunikácie. Stroj je vybavený agresívnou oceľovou kefou a zadnou sacou hadicou, ktoré mu slúžia na dokonalé odstránenie všetkých frakcií znečistenia z komunikácií. Tento kompaktný zametač menších rozmerov bude využívaný pri čistení a zametaní chodníkov a úzkych miestnych komunikácií.

Na základe schváleného harmonogramu projektu boli v mesiaci júl dodané ďalšie pracovné stroje. Menší čistiaci stroj s podvozkom UNIMOG U 400 s cisternou o objeme 4 000 l a s prednou nadstavbou určenou na čistenie vysokotlakou vodou s maximálnym prevádzkovým tlakom 200 bar. Nadstavba je vybavená 60 m dlhou tlakovou hadicou a vysokotlakovou pištoľou umožňujúcou čistenie znečistených povrchov aj na nedostupných miestach v blízkosti komunikácií.

Ďalším dodaným strojom bola veľká kropiaca cisterna s podvozkom Mercedes AXOR 1824 AK s objemom 9 000 l, s prednou nadstavbou určenou na kropenie a umývanie komunikácií. Nadstavba je tvorená dvojdielnou striekacou lištou. Vrchná striekacia lišta je tvorená 3 veľkými tryskami (žabkami) a spodná lišta je tvorená 10 jemnými difuzórmi. Kropením miestnych komunikácií v letných mesiacoch sa zníži prašnosť v prostredí s hustou dopravou, zlepší sa kvalita ovzdušia, od ktorej sa odvýja aj lepšia kvalita života obyvateľov v meste.

Pravidelným používaním zakúpených špeciálnych strojov sa zníži množstvo znečisťujúcich tuhých látok (PM10) v ovzduší, ktoré negatívne vplývajú na ľudský organizmus a spôsobujú dráždenie očí a dýchacích ciest. Dodané stroje budú využívané počas celého roka pri starostlivosti o 65 km cestných komunikácií a 130 km chodníkov, ktoré sa nachádzajú v meste Senica.

Projekt Ovzdušie bez prachu v meste Senica sa realizuje vďaka finančnej podpore z fondov Európskej únie z Operačného programu životné prostredie, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Viac na: www.senica.sk