PhDr. Alexander Gerič - bývalý kúzelník, moderátor, autor scenárov

PhDr. Alexander Gerič - bývalý kúzelník, moderátor, autor scenárov

PhDr. Alexander Gerič, známy aj pod umeleckým menom kúzelník Alexander, je bývalý kúzelník, moderátor, autor javiskových a televíznych scenárov a popularizátor moderného kúzelníckeho umenia. V súčasnosti pôsobí ako manažér, pedagóg a autor vzdelávacích projektov.

V roku 1980 spoločne s Pavlom Schwarzom a Jozefom Šuchom vytvorili projekt Magicfestival Bratislava - medzinárodný festival kúzelníckeho umenia.

Pôsobil aj ako predseda Klubu kúziel Bratislava pri PKO Bratislava, člen odborných porôt na domácich i zahraničných festivaloch, prehliadkach a súťažiach a tiež ako prednášateľ a lektor.

S kúzelníckym umením skončil v roku 2008 zo zdravotných dôvodov.

Vzdelanie:

1983 – 1988 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1989 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, rigorózum PhDr., Bratislava
1991 – 1997 – City University Bratislava, manažérske vzdelávanie
samostatné certifikáty: Efektívny manažér, Marketing v praxi, Finančné rozhodovanie a PC, Riadenie ľudí, Riadenie zmien, Riadenie v konkurenčnom prostredí
1993 – The Open University, GB, Profesionálny certifikát v manažmente

Zamestnania a funkcie:

1973 – 1987 Slovenská televízia Bratislava, technik OTK, samostatný inžinier TV techniky
1971 – 2008 Umelecká činnosť: kúzelník, moderátor, autor scenárov, umeleckých projektov, prezentačných programov, príprava a výchova mladých umelcov.
Člen odborných umeleckých prôt, prednášateľ, lektor.
1982 – dodnes Špeciálne efekty pre javisko, film, televíziu, prezentácie

1987 – 1996 Park kultúry a oddychu Bratislava, šéfdramaturg, programový námestník, riaditeľ organizácie
1992 – 1997 City University Bratislava, manažérske vzdelávanie, odborný lektor, tútor študijných skupín, scriptmarker
1996 – 1997 City University Bratislava, poradca prezidenta
1997Ibis Acam, kreatívny riaditeľä
1998 - dodnes Ekonomická univerzita Bratislava, fakulta podnikového manažmentu, odborná spolupráca, oponentúra diplomových prác
1997 – 2003 živnostník, vzdelávanie, PR, reklamná a propagačná činnosť
2003 - dodnes AG štúdio Gerič, spol. s r. o., konateľ a generálny riaditeľ – vzdelávacie školiace a tréningové programy, vzdelávanie dospelých, odborné poradenstvo
2004 – dodnes Trnavská univerzita, Teologická fakulta, odborný asistent
2010 - dodnes Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent, Riadenie cirkevných a neziskových organizácií

Podrobnejší prehľad o jeho tvorbe nájdete tu: www.sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Geri%C4%8D_%28k%C3%BAzeln%C3%ADk%29

Zdroj: www.ktojekto.sk