Podpora separovaného zberu odpadov v regióne SPIŠSKÁ BELÁ

Úspešný projekt na podporu separovaného zberu odpadu.

Mesto Spišská Belá má úspešný ďalší projekt, ktorý bude finančne podporený z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Predmetom tohto nového projektu s názvom "Podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá" je najmä nákup zariadenia a technológie s cieľom zabezpečiť kvalitnejší a efektívnejší systém separovaného zberu v meste Spišská Belá a v jeho okolí. V rámci tohto projektu sa kúpi:
1./ špeciálne nákladné auto na zber odpadu s rotačným lisovaním (objem nadstavby16 m3)
2./ špeciálne nákladné auto - ramenový nosič kontajnerov
3./ traktor s čelným nakladačom
4./ traktorový príves - ramenový nosič kontajnerov
5./ traktorový príves - kombinovaný nosič kontajnerov
6./ zberné nádoby na separovaný odpad (papier, plasty, sklo, kovy, BRO) 10 ks na papier (1100 litrová nádoba), 10 ks na plasty (1100 l), 10 ks na sklo (1100 l) a 10 ks na kovy (1100 l)
7./ menšie zberné nádoby (120 l) papier, plasty, sklo a biologicky rozložiteľný odpad (po 10 ks).
8./ zberné nádoby (50 l) ako odpadkové koše na papier, plasty, sklo a biologicky rozložiteľný odpad v počte 150 ks z každej komodity budú umiestnené v školách a školských zariadeniach

V rámci tohto projektu je plánovaná aj propagácia podpory separovaného zberu odpadu (letáky, buletíny, tričká).

Celkové náklady projektu sú rozpočtované na sumu 773 280 EUR, z toho dotácia z EÚ a štátneho rozpočtu predstavuje 734 616 EUR (95 % z celkových nákladov) a spolufinancovanie z rozpočtu mesta je vo výške 38 664 EUR (5%). Realizácia projektu sa predpokladá od 02/2011 do 07/2012.

Uvedená technika, ktorá bude v užívaní Mestského podniku Spišská Belá, nahradí doterajšiu zastaralú techniku.

Viac na: www.spisskabela.sk