Rajecké Teplice

Rajecké Teplice

V severozápadnej časti Slovenskej republiky, 15 kilometrov južne od Žiliny smerom na Rajec sa v malebnom údolí rieky Rajčanky  nachádza kúpeľné mestečko Rajecké Teplice. Obklopujú ho listnaté a ihličnaté lesy Súľovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry. Mierne podnebie sa vyznačuje dostatkom slnečného svitu a prevládajúcim bezvetrím. Cenné je mimoriadne čisté ovzdušie bez exhalátov a s minimálnou prašnosťou. Ešte cennejšie sú liečivé termálne pramene, ktorým Rajecké Teplice vďačia za svoj zrod i meno. Preto nečudo, že kúpele, ktoré pri nich vznikli, sa stali neodmysliteľnou časťou mesta.

Medzi insígnie mesta patria erb, vlajka a pečať. Rajecké Teplice sa vyvýjali od konca 19. storočia až do polovice 20. storočia ako osada na teritóriu obce Konská, a tak nevykonávali vlastnú úradnú činnosť. Ani osamostatnenie Rajeckých Teplíc v roku 1951 ešte nevytvorilo podmienky na konštituovanie osobitnej symboliky kúpeľného mestečka. Až po priznaní štatútu mesta v roku 1989 si Rajecké Teplice vytvorili nový mestský erb. Erb vychádza zo symboliky miestnych prameňov, charakterizovanými zvlnenými pásmi. Spolu so symbolom slnka i modrou farbou štítu sa vhodne evokuje myšlienka interakcie slnka, vody, vzduchu a ich liečivých účinkov. Mesto prijalo svoj erb 22. marca 1989. Symboly mesta Rajecké Teplice sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou R-2/1991.

Prírodné liečebné kúpele Rajecké Teplice

využívajú ako hlavný balneoterapeutický prostriedok termálne pramene 38 oC teplej hydrouhličitanovo-vápenato-horečnatej liečivej vody bez ďalšej úpravy. Liečia sa tu zápalové, ako aj degeneratívne choroby pohybovej sústavy v štádiu pokoja alebo odznievania akútnych príznakov. S úspechom sa tu liečia i stavy po úrazoch alebo operáciách kĺbov a chrbtice, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbových náhrad. Z nervových chorôb sa v kúpeľoch liečia stavy po detskej obrne, nervovo-svalové degeneratívne ochorenia, hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu, chabé obrny okrem poúrazových, Parkinsonova choroba a niektoré choroby z povolania (vazoneurózy). V rámci komplexnej kúpeľnej liečby sa poskytujú vodoliečebné procedúry (kúpele vo dvoch piscínových bazénoch, perličkové termálne a uhličité vaňové kúpele, vírivé kúpele, škótske streky, šliapacie kúpele a sauna), masáže (ručné, podvodné a reflexné), celá paleta elektroliečebných procedúr, lokálna aplikácia parafínových zábalov, individuálna a skupinová telesná výchova, manipulačná liečba, plynové injekcie a podobne. Súčasťou kúpeľov je aj fitnesscentrum s možnosťou posilňovania a cvičenia, kúpeľný park, jazierko. V športovom areáli, ktorý sa Cnachádza v bezprostrednej blízkosti termálneho kúpaliska s 25-28 teplou vodou, sú k dispozícii tenisové kurty. Chvíle oddychu pomáhajú vypĺňať spoločenské hry, biliard a rozsiahla knižnica, vo voľnom čase sa môžu pacienti zúčastniť na poznávacích zájazdoch.

Liečebňa Kunerad

Leží 7 km od Rajeckých Teplíc, v nadmorskej výške 590 metrov. Kúpele sú umiestené v Kuneradskom zámku – bývalom poľovníckom sídle grófa Ballestrema, postavenom roku 1916 v novorománskom slohu.
Kúpele Rajecké Teplice sú kompletne vybavené diagnostickými a liečebnými prístrojmi i kvalifikovaným odborným personálom. V súčasnosti majú kapacitu vyše 450 postelí.
Medzi najnovšie objekty postavené v Rajeckých Tepliciach patrí zdravotné stredisko s lekárňou a budova mestského úradu. K spokojnosti vyše 2700 obyvateľov mesta, ale aj kúpeľných pacientov a ostatných návštevníkov prispela aj rekonštrukcia termálneho kúpaliska, chodníkov a verejného osvetlenia. Pripravuje sa úprava námestia.

Veľký záujem je o podujatia tradičných augustových Letných slávností i júnových Hodových slávností. Tých, ktorí obľubujú nenáročné prechádzky v príjemnom prostredí, uspokojí pestovaný kúpeľný park s jazierkom alebo blízke lesoparky. Okolité prírodné krásy lákajú na pešie túry do Súľovských skál, Lúčanskej Malej Fatry a Strážovských vrchov. Z kúpeľného lesoparku do prírodnej rezervácie Slnečné skaly sa dá prejsť po náučnom chodníku. Cez Skalky, ktoré sa vypínajú nad Rajeckými Teplicami, vedie turistický chodník k zrúcaninám Lietavy – čo do rozlohy druhého najväčšieho hradu na Slovensku. Bohaté sú aj možnosti zimnej rekreácie.
Jedným slovom, Rajecké Teplice majú čo ponúknuť a čím zaujať. Napokon – presvedčte sa na vlastné oči.

Mesto Rajecké Teplice - kúpeľná perla severozápadného Slovenska

Jeho história siaha až k sídliskám púchovskej kultúry. Prvé spoľahlivé svedectvo poskytla kráľovská listina panovníka Ľudovíta Veľkého z roku 1376. V tomto období celé územie v povodí Rajčianky patrilo hradu Lietava.
Aj hradné panstvo poznalo liečivý účinok termálnych prameňov. Rozmach kúpeľov sa stal viditeľným koncom 18. storočia, kedy poskytovali pohodlie a komfort viaceré kúpeľné domy a vybudované bazény. Objavili sa tu prví lekári, ktorí publikovali spis o liečivých účinkoch prameňov.
Popularita kúpeľov vzrástla po návšteve arcikniežaťa Karola Ľudovíta s manželkou a ďalšími príslušníkmi cisárskeho dvora.
Prírodné liečebné kúpele využívajú 38 stupňov C teplé minerálne pramene hydrouhličitano-vápenato-horečnatej vody. Liečia sa tu zápalové a degeneratívne choroby pohybového ústrojenstva, stavy po úrazoch a operáciách kĺbov a chrbtice. Z nervových chorôb zloženie prináša úľavu pacientom po detskej obrne, s Parkinsonovou chorobou, s chorobami z povolania.
V rámci komplexnej kúpeľnej liečby pacienti majú možnosť využiť vodoliečebné procedúry, hydrogalvanickú liečbu, parafango zábaly, plynové injekcie, oxygenterapiu.
Okolité prírodné krásy Rajeckých Teplíc sú svojou romantickou krásou známe po celom Slovensku i v zahraničí. Nachádza sa tu i kúpeľné jazierko s možnosťou člnkovania i kúpeľný park s nádhernými zakutiami.

Autokemping SLNEČNÉ SKALY

Kemping sa nachádza v nádhernom prostredí Rajeckej doliny pod Slnečnými skalami, vedľa rieky Rajčianky. Ponúka možnosť stanovať na trávnatej ploche, elektrické prípojky pre karavany, ohniská v areáli kempingu, predaj palivového dreva, detský kútik, bufet so záhradnou reštauráciou, požičovňu športových potrieb, predaj máp, pohľadníc a suvenírov.
Je jediným autokempingom v Rajeckej doline, vzdialený cca 2,5 od Rajeckých Teplíc.
Ubytovanie: zruby, chatky, indiánske teepee, stany.

Kuneradský zámok

Kunerad - secesný kaštieľ postavený v r. 1916 s nárožnými vežami, terasami a arkádami. V r. 1944 fašisti zámok vypálili, potom bol znova obnovený.  Pre verejnosť nie je sprístupnený, možnosť obhliadky len z vonka. Východisko peších túr na Martinské hole: Veterná hoľa ( 1440m ), Veľká lúka ( 1476 m ), Krížava ( 1457 m ), Minčol ( 1364 m ).
 Štátna prírodná rezervácia - Slnečné skaly
Atraktívne prírodné prostredie vo vstupnej časti Rajeckej doliny bolo hlavných motívom na vyhlásenie ochrany komplexu skalných útvarov Slnečných skál. Nachádzajú sa v krajinnom území Poluvsie a Porúbka a zaberajú plochu 90,54 ha.
Geologicky územie tvoria prevažne dolomity stredného triasu. Tektonicky predstavuje časť trosky Chočského príkrovu. Dolomity silne postihnuté puklinami boli pôsobením vonkajších geologických síl sformované do vertikálne nápadne rozčleneného reliéfu.
Z hľadiska fytogeografického členenia územie rezervácie patrí do západokarpatskej oblasti a obvodu predkarpatskej flóry.

Poluvsianska skalná ihla

Chránený prírodný výtvor bol vyhlásený v r. 1965. Predmetom ochrany je dolomitový skalný objekt ihlovitého tvaru so základňou približne 11 x 5 m dosahujúci výšku približne 15 m. Od priľahlého masívu Slnečných skál ho oddelili erózne procesy za prispenia tektonického narušenia. Významný je z vedeckého, náučného a estetického hľadiska. Pre svoju ľahkú dostupnosť (vedľa štátnej cesty do Žiliny) sa v minulosti využíval ako objekt na základný horolezecký výcvik. S ohľadom na stav puklín v strednej a hornej časti ihly je dnes táto činnosť zakázaná. Podobne aj iné aktivity (ťažba surovín, strelné práce, výstavba s rušivými pohľadovými vplyvmi) ohrozujúce existenciu a estetiku prírodného výtvoru sú vylúčené.

Rieka Rajčanka

Pramení v Strážovských vrchoch vo výške okolo875 m n. m., južne od rázovitej obce Čičmany. Odvádza vodu z plochy 359 km2. Preteká z juhu na sever v dĺžke 47,5 km. V intraviláne Žilliny sa vlieva do Váhu, ktorého časť tu tvorí už vzdutie vodnej nádrže Hričov. Na hornom toku má bystrinný charakter s pomerne veľkým spádom. Tečie prevažne v prirodzenom koryte. Časť dolného toku je regulovaná. Na zmiernenie spádu je tu utvorených niekoľko stupňov (kaskád).
Väčšia časť Rajčanky a všetky jej prítoky patria do pstruhového pásma, na dolnom toku prechádza do lipňového pásma. Vo vodách Rajčanky žije okolo 15 druhov rýb. Dominantný výskyt má pstruh potočný (Salmo trutta morpha fario) a lipeň obyčajný (Thymalus thymalus). Nájdeme tu aj raka riečneho (Astacus astacus), čo poukazuje na pomerne kvalitnú a čistú vodu.

Protitankové zátarasy

Počas Slovenského národného povstania v Rajeckej doline operovala II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika. Štáb brigády sídlil v poľovníckom zámku v Kunerade. Partizáni rozptýlený po okolitých horách viedli ťažké boje s okupantmi od vyhlásenia povstania až do 25. septembra 1944- V tento deň sa presile nemeckých vojakov podarilo obsadiť Rajec a napadnúť štáb brigády v Kunerade. Partizáni sa rozdelili na menšie skupiny a stiahli sa do priestoru Malej Fatry. Zvyšky protitankových zátarasov II. nemeckej obrannej línie v úžine medzi Turskou skalou (Hrádkom) a Slnečnými skalami doteraz pripomína ťažkú cestu oslobodzovania Rajeckej doliny.

INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA

01313 Rajecké Teplice
kontakt: INFORMAČNÁ KANCELÁRIA MESTA, Nám. SNP 1/29
Viac info: www.rajecke-teplice.sk

Rajecké Teplice 1 Rajecké Teplice 2 Rajecké Teplice 3 Rajecké Teplice 4 Rajecké Teplice 5 Rajecké Teplice 6