prof. Ing. Peter Bielik PhD. - dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

prof. Ing. Peter Bielik PhD. - dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

prof. Ing. Peter Bielik PhD. - dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, poľnohospodársky ekonóm

Narodený: 29.11.1952 v Nitre

Vzdelanie:

1972 - SEŠ Nitra
1972 - 1977 - VŠP Nitra, prevádzkovo - ekonomická fakulta
1988 - habilitácia na docenta
2000 - vymenovanie za profesora

Študijné stáže:

Cornel University, New York
Holandsko
Belgicko
Čína
Sýria
USA
ČR

Životopis:

1977 - 1981 - interná vedecká ašpirantúra, Prevádzkovo - ekonomická fakulta, Katedra ekonomiky, tajomník katedry
1994 - 1996 - vedúci katedry
1997 - 2002 - prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť a výchovu doktorandov
od 2003 - dekan Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, školiteľ doktorandov, hodnotiteľ projektov EU, externý učiteľ MBA Holandsko

# Acta oeconomica et informatica, šéfredaktor
# Agricultural economics, člen RR
# Jourbal of central european agriculture, člen RR
# člen Vedeckej rady
# predseda komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác na FEM SPU v Nitre
# externý člen komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác na ČZU Praha
# člen Spoločnej odbornej komisie pre vedecký odbor Odvetové a prierez. ekonomiky a Riadenie a ekonomiku podnikov
# predseda a člen habilit. a inauguračných komisií v Nitre, Prahe, Brne

Ocenenia:

2001 - Bronzová medaila MP SR
2002 - Zlatá medaila EU v Bratislave
vyznamenania od fakúlt a univerzít v Prahe, Brne, Bratislave, Nitre

Tvorba:

1998 - spoluautor učebníc Agrárna ekonomika
1999 - Ekonomika poľnohospodárstva a EU integrácia
1998 - učebnica Podnikovo - hospodárska teória agrokomplexu

2 monografie:

2003 - Fakty výkonnosti a dôchodkovosti poľnohospodárskych podnikov v SR
1987 - Aktuálne otázky rozvoja APK

zdroj: www.osobnosti.sk

Peter Bielik 1 Peter Bielik 2