prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc. - rektor STU v Bratislave, prezident Slovenskej rektorskej konferencie

prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc. - rektor STU v Bratislave, prezident Slovenskej rektorskej konferencie

prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc. - rektor STU v Bratislave, prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Narodený: 22.04.1949 v Prestavlkoch

Vzdelanie:

1997 inaugurácia za profesora v chemickom inžinierstve
1994 získal vedeckú hodnosť doktora vied
1982 vymenovaný za docenta
1979 obhájil dizertačnú prácu
1972 Chemickotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave

Životopis:

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie postupne zastával funkciu zástupcu vedúceho katedry a vedúceho Katedry chemického a biochemického inžinierstva. Od roku 2000 bol dekanom FCHPT.

Vladimír Báleš je profesorom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Pracuje v oblasti bioinžinierstva, kde sa venuje heterogénnej biokatalýze. Má veľmi intenzívnu spoluprácu s praxou, podieľa sa na riešení viacerých konkrétnych problémov v podnikoch napr. Biotika Slovenská Ľupča, Kinex Bytča, Kappa Štúrovo.

Prof. Báleš je predsedom Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, členom výboru Európskej federácie chemického inžinierstva, členom pracovnej skupiny pre priemyselné bioreaktory pri Európskej federácii biotechnológie a členom Americkej chemickej spoločnosti, predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác v odbore chemické inžinierstvo.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie ho na svojom 32. riadnom zasadnutí v Košiciach zvolilo za nového prezidenta združenia.

V januári 2007 bol znovuvymenovaný za rektora STU.

prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc. 1 prof. Ing. Vladimír Báleš DrSc. 2