Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD. - predsedníčka vlády SR

Prof. PhDr.  Iveta Radičová PhD.

Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD. - predsedníčka vlády SR, okt. 2005 - júl 2006 ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR, SDK

Narodená: 07.12.1956 v Bratislave

Vzdelanie:

1975 – 1979
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, katedra sociológie

1979 – 1981
PhDr. („Kvantitatívny a kvalitatívny výskum”)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, katedra sociológie

1983 – 1986
PhD. („Typologická metóda v sociálnych vedách) Slovenská akadémia vied, Bratislava

1990
postdoktorálne štúdium, Oxford University

1997
docentúra („Križovatky sociálneho poznania – problémy sociálnej politiky“)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

2005
Profesúra („Procesy sociálnej inklúzie a exklúzie“)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Životopis:

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. pôsobila pred vstupom do politiky na katedre politológie UK Bratislava, kde bola od roku 1997 koordinátorkou výskumu "Sociálne poistenie, štátna sociálna podpora, sociálna pomoc s dôrazom na trh práce a politiku zamestnanosti".

V roku 1992 založila neziskovú organizáciu S.P.A.C.E. - Centrum pre analýzu sociálnej politiky, v ktorej bola výkonnou riaditeľkou do 1. 8. 2005.

Riaditeľkou SÚ SAV sa stala v auguste 2005. Od roku 2005 je profesorkou na Katedre sociológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, súčasne je členkou Vedeckej rady fakulty.

Profesionálnu kariéru začínala na Sociologickom ústave SAV (1979 - 1981) ako koordinátorka výskumného tímu pre rodinnú politiku. Tam získala aj doktorát filozofie (práca: Kvantitatívny a kvalitatívny výskum, 1981). Titul PhD. získala v SAV za prácu Typologická metóda v sociálnych vedách (1986) a certifikát PhDr. získala na Oxford University (1990). Neskôr pôsobila na katedre sociológie FF UK (1990 - 1993) a ako zástupkyňa riaditeľa Academia Istropolitana (1993 - 1997). Na docentku habilitovala s prácou Križovatky sociálneho poznania - problémy sociálnej politiky (1997). Profesúru získala v roku 2005 za prácu Procesy sociálnej inklúzie a exklúzie.

Jej kľúčovou kvalifikáciou je orientácia na verejné dianie a verejnú politiku, na sociálnu politiku a zamestnanosť so špecifickým dopadom na problémy Rómov, na európsku integráciu - kapitola Zamestnanosť, sociálna politika a kapitola Voľný pohyb pracovných síl, na európsky sociálny model a na metodológiu sociálneho výskumu.

Pôsobila ako hosťujúci profesor na univerzitách v USA, Veľkej Británii, Švédsku, Fínsku, Rakúsku a i. Okrem toho pôsobila aj ako expertka na sociálnu politiku na Federálnom ministerstve práce a sociálnej politiky, ako expert Vlády SR v Komisii pre rodinu, na Ministerstve privatizácie a v Komisii prevencie drogových závislostí, bola výkonnou riaditeľkou Slovenskej sociologickej spoločnosti a NISPAcee – siete organizácií a škôl verejnej politiky v strednej a východnej Európe. Bola a je koordinátorkou viacerých výskumných projektov.

Iveta Radičová má dcéru Evu a bola vydatá za scénaristu, humoristu a moderátora Stana Radiča, ktorý v roku 2005 podľahol infarktu.

Zdroj: www.ktojekto.sk

Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD. Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD. Prof. PhDr. Iveta Radičová PhD.