PRUSKÉ - čistá obec, čisté pohraničie

Pruské - čistá obec, čisté pohraničie

Projekt: Čistá obec, čisté pohraničie

Projekt Čistá obec - čisté pohraničie zameraný na zlepšenie životného prostredia pohraničia prostredníctvom zlepšenia separovania v obciach pripravili spolu Obec Pruské (SR) a Obec Želechovice nad Ďrevnicí (ČR).
Projekt Čistá obec - čisté pohraničie bol inšpirovaný projektom mesta Turčianske Teplice "Čisté mesto očami detí", ktoré mesto realizovalo ešte v roku 2007 cez Interreg IIIA. Tu nás zaujala myšlienka podpory škôl a domácností, resp. práce s nimi v snahe zvýšiť úroveň environmentálneho povedomia zlepšiť úroveň separovania odpadov, ktoré sú na Slovensku a v Čechách v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi slabé, akoby v začiatkoch. Slovensko a Česká republika majú v tejto oblasti veľa spoločného. A to predovšetkým zanedbanú environmentálnu výchovu, resp. slabé environmentálne povedomie medzi občanmi na budovanie ktorého pri prerozdelení spoločného štátu a prechode ekonomiky na trhový mechanizmus nezostal čas.

V rámci projektu sa bude pracovať so školami a domácnosťami, aby dosiahli vyššiu úroveň separovania odpadu v obci. V navrhovanom riešení sa vybuduje 15 nových hniezd separovania a do separovania sa zapojí 10 inštitúcií zo SR a ČR, ako i 250 domácností zo SR a 250 domácností z ČR, ktoré budú vybavené materiálom na separovanie. Domácnostiam bude zároveň v pripravenom a distribuovanom informačnom materiáli a DVD k projektu vysvetlené akým spôsobom pristupovať k produkovanému odpadu a ako s ním nakladať. V projekte sa počíta aj so zapojením škôl zo SR a ČR ako i materských škôl. Do projektu bude zapojených 100 žiakov zo SR a 100 žiakov z ČR. Žiaci budú aktivizovaní sériou ekoprednášok, ale i súťažnými výtvarnými dielňami a literárnou súťažou na tému "Ako doma separujeme". Literárna súťaž bude významným informačným zdrojom pri poznávaní vzťahu domácností k separovaniu. Najmenšie deti z materskej školy v SR i v ČR budú motivované k tomu, aby odpadky hádzali do koša a nie na zem. Záverečný workshop k projektu odprezentuje výsledky projektu a predstaví najlepšie práce zo súťaží v SR a ČR.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce obce Pruské a Želechovice nad Dřevnicí a využitie tejto spolupráce v zasadení sa o zlepšenie životných podmienok v pohraničí a to zlepšením úrovne separovania v obci Pruské a obci Želechovice prostredníctvom spoločne realizovaných cezhraničných aktivít.

Z výstupov z projektu považujeme za najprínosnejšie výsledky plynúce s prácou s domácnosťami, žiakmi a deťmi. Prínos projektu vidíme v zvýšení environmentálneho povedomia, ktoré by sa malo odraziť v zlepšení separovania v obciach. Predpokladáme, že aktivity projektu aktivizujú, motivujú domácnosti a do budúcnosti pretrvá ich zvyk separovať odpad a založia si v domácnosti svoj vlastný systém separácie prispôsobený ich situácii, ktorý bude končiť v založených Hniezdach separovania. Vzhľadom k tomu, že partner Obec Želechovice bol do projektu už v spoločnej príprave zapojený veľmi aktívne, očakávame vznik silného partnerstva, ktoré bude pokračovať ďalšími spoločnými aktivitami.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 21 941,29 EUR.

Viac na: www.obecpruske.sk