PRUSKÉ - Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské

Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské

Názov projektu: Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské, Regionálny operačný program, Prioritná os 4. Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP-4.1a-2009/01.

Cieľ projektu: Skvalitnenie životných podmienok, modernizácia a zatraktívnenie centrálnej zóny obce Pruské.
Predmetom tohto projektu je súbor objektov pre úpravu verejných priestranstiev, parkov, rekonštrukcia komunikácií, rekreačných zón, revitalizácia námestia, s riešením chodníkov pre peších, parkovísk a verejného osvetlenia v obci Pruské, okres Ilava. Záujmové územie úpravy verejných priestranstiev zvedenej stavby sa nachádza v centrálnej zóne obce Pruské v blízkosti odbočkovej križovatky regionálnych komunikácii č. II/507 z Nemšovej do Púchova a regionálnej komunikácie č III/50739 z Pruského do Vršatského Podhradia. Predmetné územie je historicky doložené ako trhové námestie, keď tradícia výročných trhov siaha až do 16. storočia. Územie sa nachádza v katastrálnom území obce Pruské.
Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci. Pozitívny vplyv bude mať projekt aj na spoločenský a kultúrny život v obci. Prispeje k bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v dotknutom území ako aj bezpečnosti občanov a ich pohybe.

Po ukončení projektu bude vytvorená ucelená centrálna zóna v obci, ktorá spojí hlavné body spoločenského, kultúrneho a svetského života v obci. Navrhovaná stavba čo sa týka námestia zachováva hlavnú kompozičnú os námestia s dominantou kostola sv. Petra a Pavla. Navrhovaná stavba úpravy námestia H. Gavloviča realizačne nezasahuje do ochranného pásma kostola, na ktorý sa vzťahuje ochrana pamiatkovej starostlivosti ako kultúrnej pamiatky. V nadväznosti na túto os sú situované mobiliárové prvky námestia, ako fontána, pódium pre kultúrne podujatia a stupňovité hľadisko s dekoratívnou úpravou nízkej kvetinovej zelene. Námestie bude dotvorené mestským mobiliárom, ako sú lavičky, kvetináče, odpadkové koše, telefónne búdky a líniovo trasované mestské verejné osvetlenie.

Projekt bude riešený podľa jednotlivých stavebných objektoch tak, aby sa naplnili všetky potrebné aktivity a aby výsledok vytvoril ucelený a kvalitný zámer, ktorý naplní svoje ciele. Všetky aktivity resp. stavebné objekty a ich realizácia sa bude riadiť a realizovať podľa doloženej projektovej dokumentácie. Bližšia špecifikácia jednotlivých objektov: SO 01 - úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene obce Pruské rieši problematiku spevnených plôch, vegetačných a sadových úprav a prvkov drobnej architektúry.

Spevnenú plochu tvorí zámková dlažba v troch farebných odtieňoch, bude tu realizovaná pitná fontána, malé hľadisko a pódium. Prvky drobnej architektúry sú špecifikované v stavebnom objekte SO 08 - súbor prvkov drobnej architektúry. SO 02 rekonštrukcia miestnych komunikácii - zahŕňa rekonštrukciu miestnej komunikácie vetvu A a B, pozdĺž obecného úradu a zdravotného strediska. SO 03 Rekonštrukcia zastávok - rekonštrukcia zástavky pri rímskokatolíckom kostole. Vlastná zástavka je navrhnutá ako prístrešok kovového typu AUREO AE400-SS bez bočných stien, SO 04 - rekonštrukcia parkovacích plôch a SO 05 - výstavba nových parkovacích plôch rieši problematiku rekonštrukcie a dobudovania parkovacích miest v počte 29 parkovacích miest v čom sú samozrejme zahrnuté parkovacie státia aj pre osoby s telesným postihnutím, SO 06 - rekonštrukcia chodníkov a SO 07 - výstavba chodníkov rieši rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov a dostavbu nových vetiev v centre obce. SO 09 - rekonštrukcia verejného osvetlenia v tejto aktivite bude riešené vybudovanie nového rozvádzača a rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia.

Miesto realizácie je v centrálnej zóne obce definovanej v PD. Je riešené v platnom územnom pláne obce. Pred kostolom sv. Petra a Pavla bolo historicky zriadené regionálne centrálne verejné priestranstvo, ktoré bolo dopravným riešením v minulom storočí zničené. Projekt vracia miestu jeho prirodzenú úlohu.
Jednotlivé prvky infraštruktúry sa nachádzajú v centrálnej časti obce, nadväzujú na seba, čím vytvárajú kompaktný celok. Pešia zóna a chodníky pre chodcov budú prepojené cez dopravne aktívne komunikácie prechodom pre chodcov. V blízkosti pešej zóny budú vybudované parkoviská. Pešia zóna bude dotvorená súborom prvkov drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, kvetináče, fontánka na pitie, pódium, šachovnica a hľadisko.
Projekt je v súlade s územným plánom a územnoplánovacou dokumentáciou obce, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC Trenčín a Územným plánom VÚC Trenčín.

Celkový rozpočet projektu po úpravách je 976 637,27 EUR.

Viac na: www.obecpruske.sk