Regenerácia centrálnej mestskej zóny v BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Regenerácia centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou

Regenerácia centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou

Po úspešnom zrealizovaní viacerých projektov zo štrukturálnych fondov a iných grantových schém sa podarilo Mestu Bánovce nad Bebravou získať ďalšie mimorozpočtové zdroje.

V rámci štrukturálnych fondov EÚ získali finančné prostriedky na Regeneráciu centrálnej mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou v celkovej sume 1 338 070,61EUR (40 310 715,-Sk).

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a debariérizácia miestnych komunikácií a chodníkov. Rekonštrukcia osvetlenia, verejného priestranstva a zelene a nové hygienické zariadenia. Projekt sa bude týkať najmä ulíc: Hviezdoslavova, Rokošská, Farská, J. Jesenského, Ulica od parku k námestiu. Mesto Bánovce nad Bebravou v minulosti plánovalo, zrekonštruovať tieto ulice z rozpočtu mesta, ale tým, že boli získane financie z fondov EÚ bude to mesto stáť iba 5% z rozpočtu celého projektu.

Ľudia sa často krát pýtajú, prečo sa rekonštruujú práve cesty a chodníky na ulici Farská a Jesenského? Keď sa projekt pripravoval, bola výzva na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nastavená tak, že sa museli striktne dodržať vymedzenia v rámci Územného plánu mesta, tzn. „centrálna mestská zóna“. Z tohto dôvodu sa mohli do projektu zaradiť iba hore uvedené ulice.

Viac na: www.banovce.sk