Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny - MODRÝ KAMEŇ

Modrý Kameň

Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny

Projektová dokumentácia je vypracovaná na komplexné riešenie centrálnej mestskej zóny v meste. Z dôvodu limitu finančných prostriedkov /podľa počtu obyvateľov/ bola realizácia prác rozdelená na dve etapy.

Termín: zahájenia stavebných prác 09/2010
ukončenia do 22 mesiacov od termínu zahájenia

Realizujú sa práce v objeme 462 911,- € /cena vrátane DPH/

Z celkového počtu 19 stavebných objektov sa v prvej etapy realizujú práce komplexne na 6 SO a z časti na 4 stavebných objektoch:

1/ SO.06 Miestna komunikácia – úsek otočky autobusov
V priestoroch Lipového námestia bude umožnené presmerovanie autobusov.

2/ SO.07 Novostavba autobusovej zastávky pre SAD
Autobusová zastávka pri otočke autobusov na nábreží vodného toku Riečka

3/ SO.08 Verejné osvetlenie
Predmetom je rekonštrukcia verejného osvetlenia na Lipovom námestí – osvetlenie peších komunikácií CMZ, fontány, parku a zastávky autobusov

4/ SO.09 Novostavba pešieho chodníka v prvej etape
Peší chodník vedený paralelne s cyklistickým chodníkom v jednom telese na Lipovom námestí popri vodnom toku Riečka od hokejbalového ihriska po rekonštruovanú lávku cez vodný tok Riečka.

5/ SO.10 Novostavba cyklistického chodníka v prvej etape
Zhodná trasa so SO.09

6/ SO.11 Rekonštrukcia lávky cez potok Riečka
Lávka prepojí Lipové námestie s verejným priestranstvom medzi objektom bývalej VÚB a objektom bývalého kina /s ul. Jarmočnou/.

7/ SO.12 Dažďová kanalizácia
Odkanalizovanie dažďových vôd z Lipového námestia, peších a cyklistických chodníkov, Z miestnej komunikácie a strechy kult. domu, včetne vybudovania odlučovača ropných látok na autobusovej odstavnej ploche /zastávke/.

8/ SO.13 Vonkajšie NN rozvody
Rekonštrukcia vonkajších NN rozvodov predstavuje preložku časti vzdušného NN rozvodu nad CMZ, osadenie prípojkových skríň a možnosť napojenia čerpadla fontány

9/ SO.14 Rekonštrukcia plôch CMZ v prvej etape
Budú rekonštruované plochy verejného priestranstva na Lipovom námestí medzi vodným tokom Riečka a budovou kultúrneho domu a plocha medzi bývalým objektom kina a VÚB od ul. Jarmočnej po lávku cez vodný tok Riečka.

10/ SO.15 Rekonštrukcia peších chodníkov CMZ v prvej etape
Rekonštrukcia terénneho schodiska pri bývalom kine - prístup na lávku cez vodný tok Riečka z ul. Jarmočnej

Viac na: www.modrakamen.sk