Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Komenského ulici v BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na Komenského ulici v Bánovciach nad Bebravou

Ukončená rekonštrukcia ZŠ Komenského z prostriedkov fondov EÚ

Programové obdobie rokov 2007 – 2013 je pre Slovenskú republiku prvým programovým obdobím, v ktorom má možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania. Oddelenie prípravy, realizácie a monitorovania projektov na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou veľmi pozorne sleduje vyhlasovanie jednotlivých výziev a podľa toho spracováva jednotlivé projekty.

Ešte v roku 2008 získalo mesto finančné prostriedky na Modernizáciu a rekonštrukciu Základnej školy Komenského v celkovej sume 952 333,-€ (z toho 95% nenávratný finančný príspevok a 5% vlastné zdroje). Momentálne je proces realizácie aktivít projektu ukončený. Projektom sa dosiahlo zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a zateplením obvodového plášťa a rekonštrukcie vykurovacieho systému v budove školy a telocvične. Projekt nadväzuje na čiastočnú výmenu vonkajších okien a dverí realizovanú v roku 2007 pomocou financií od zriaďovateľa. Projekt je tak vzhľadom na svoj rozsah a finančnú náročnosť kľúčovou etapou v celkovom procese rekonštrukcie školy. Vďaka nemu budú do veľkej miery splnené nároky užívateľov na úroveň vyučovacieho procesu, ako aj nároky zriaďovateľa a vedenia školy na zníženie finančnej náročnosti prevádzky.

Získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta nie je ľahké, avšak množstvo projektov a ich rozsah dávajú veľký predpoklad pre ďalší rozvoj mesta a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov.

Viac na: www.banovce.sk