Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej v DUBNICI NAD VÁHOM

Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom

Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej

Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom

Celkové náklady projektu: 1 657 998,46 Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 575 098,054 Eur
Začiatok realizácie projektu: 09/2010
Ukončenie realizácie projektu: 09/2011

Cieľ projektu: Revitalizáciou centrálnych priestranstiev zvýšiť kvalitu života občanov a dosiahnuť bezpečnosť a lepšiu dostupnosť Centrálnej mestskej zóny.

Rekonštrukciou námestia dôjde k vytvoreniu relaxačných verejných priestorov pešieho charakteru. Dosiahne sa lepšia dostupnosť verejného priestranstva, lepšia obsluha priľahlých nehnuteľností a zlepšenie stavebno-technického stavu peších spevnených plôch (9 314 m2).

Námestie bude obohatené množstvom zelene (1 896,5 m2), fontánou, vybavené mestským mobiliárom a stožiarovými svietidlami (84 ks). Projekt rieši bezbariérovosť spevnených plôch a výstavbu cyklistickej trasy z dôvodu vyššej bezpečnosti priestranstva.

Z hľadiska dopravy má v sústave priestorov Námestia Matice slovenskej osobitý význam projektom riešený priestor pred SPŠ. Vzhľadom na zabezpečenie komfortu cestujúcich využívajúcich autobusovú dopravu návrh počíta s rekonštrukciou jestvujúcich zastávok MHD (4 ks).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Regionálneho operačného programu.

Viac na: www.dubnica.sk