Rekonštrukcia ZŠ Jánosa Erdélyiho vo VEĽKÝCH KAPUŠANOCH

Mesto Veľké Kapušany podalo v roku 2009 na druhýkrát projekt na rekonštrukciu Základnej školy Jánosa Erdélyiho. Prvý pokus bol v roku 2008 avšak projekt bol neschválený.
Vďaka úspešného projektu Mesto Veľké Kapušany získal 1.414.009 Eur z Regionálneho operačného programu. Spolufinancovanie Mesta Veľké Kapušany predstavuje 5% z celkových nákladov projektu.

Ciele projektu:
Odstránenie havarijného stavu a skvalitnenie podmienok vyučovacieho procesu a poskytovania služieb ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským J. Erdélyiho,
Odstránenie bariér budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení základnej školy,
Zlepšenie podmienok pre realizáciu doplnkových aktivít k vzdelávaciemu procesu prostredníctvom obstarania vybavenia učebne výpočtovej techniky,
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy

Projekt s názvom Skvalitnenie vyučovacieho procesu v meste Veľké Kapušany zahŕňa rekonštrukciu budovy ZŠ na ul. Z. Fábryho - výmenu okien, vybudovanie novej tepelnoizolačnej vrstvy a zároveň výmenu skorodovanej strechy na krytinu pálenú, výmenu klampiarskych výrobkov, zateplenie budovy, výmenu rozvodov kúrení a topných telies s možnosťou regulácie, výmenu podlahových krytín, výmenu vnútorných dverí a zárubní, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu.

Návrh vo svojom konštrukčnom a materiálovom riešení rekonštrukciou skvalitňuje objekt po technickej a úžitkovej stránke, a snaží sa vrátiť pôvodnú estetiku a architektúru do pôvodného výrazu, nakoľko má objekt nespornú hodnotu z hľadiska zachovania architektúry 50. rokov min. stor.

Ďalšie rekonštrukčné práce sa týkajú budovy na ul. Komenského, kde sa vymenia okná, vybuduje sa nové tepelnoizolačné vrstvy a hydroizolácie na streche, vymenia sa klampiarske výrobky, odpojí sa od centrálneho vykurovania, rozšíri sa plynová prípojka a vybuduje sa kotolňa v priestoroch školy.

Po realizácií projektu dôjde k odstráneniu havarijného stavu objektu z dôvodu opadajúcej omietky z fasády, k zlepšeniu tepelnotechnických parametrov a k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a príprave teplej vody až o 27,75%. Výmenou skorodovanej strešnej krytiny zabránime zatekaniu. Zabezpečí sa hygiena zdravia detí s rekonštrukciou hygienických zariadení. V objekte na ul. J. Komenského s výstavbou plynovej kotolne odpojíme objekt od centrálneho vykurovania a tým znížime náklady na vykurovanie a na výrobu teplej úžitkovej vody.

Podľa projektu by sa mali rekonštrukčné práce na ZŠ Jánosa Erdélyiho ukončiť do decembra roku 2011.

Viac na: www.vkapusany.sk