Reštaurovanie NKP "Mariánskeho stĺpu“ v SKALICI

Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
1.1.3. Realizácia obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok
Plánovaný termín realizácie projektu: 1.7.2006 - 31.12.2006
Miesto realizácie: Mestská pamiatková zóna Skalica, Námestie slobody

Mariánsky stĺp v Skalici je dielom vysokých umeleckých kvalít, ktoré plní sakrálnu funkciu a esteticky a urbanisticky dotvára námestie. Vznikol v rokoch 1691-1695, podľa autorského návrhu Giovanniho dÁllia. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej zóne v historickom jadre mesta Skalica na Námestí slobody. Pamiatka je vytvorená z jemnozrnného vápencového pieskovca. Realizátorom bol J. Schaffer, sochár a kamenár. Ide o sakrálnu exteriérovú plastiku Panny Márie s dieťaťom, Kráľovnú Nebeskú vytvorenú z vďaky po morovej epidémii koncom 17. storočia. Skladá sa z dvoch kamenných stupňov na ktorých je osadený kvadratický kamenný podstament s profilovou pätkou, hladkým drienkom a korunnou rímsou. Na podstamente je osadený mohutný kamenný stĺp, ktorý je ukončený mohutnou volutovou hlavicou. Na nej je súsošie Panny Márie s dieťaťom.

Mariánsky stĺp v Skalici sa podľa vyhodnotenia reštaurátorského výskumu nachádzal v havarijnom stave. Pôvodná kamenná hmota bola značne poškodená hlavne nevhodnými klimatickými podmienkami. Išlo hlavne o strednú a dolnú partiu plastiky Panny Márie, kde chýba pôvodná modelácia. V najhavarijnejšom stave sa zachovala volutová hlavica, ktorej pôvodná kamenná hmota sa zachovala v amorfnej podobe. V neposlednom rade sa na pamiatke negatívne premietli viaceré sekundárne zásahy v minulosti. Išlo o neodborné cementové tmely na kamennom podstamente, erbe, hlavici a na kamenných stĺpikoch. Havarijný stav stĺpu bol natoľko kritický, že sa muselo na základe odborného reštaurátorského a pamiatkového auditu v januári 2006 pristúpiť k jeho rozobratiu a preneseniu do depozitu. Na základe obhliadkového výskumu bol nevyhnutný komplexný reštaurátorský zásah. Podľa vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu bol stav pamiatky havarijný a jej reštaurovanie sa pokladalo za neodkladné. Najmä hlavicu stĺpa a súsošie nebolo podľa pamiatkového úradu vhodné ponechať naďalej v exteriéri, nakoľko pokračujúcimi poveternostnými vplyvmi hrozila degradácia nielen plastiky, ale aj rozpad kamenného materiálu. V rozhodnutí bolo navrhnuté ošetriť originál hlavice a súsošia konzervačným spôsobom a prezentovať ho v chránenom, ale verejnosti sprístupnenom priestore ako artefakt. Pre exteriér sa navrhovalo vytvoriť kópiu hlavice a súsošia formou odliatku z umelého kameňa, s doplnením chýbajúcich detailov tak, aby výsledkom bola prezentácia kompaktného a celistvého diela s priznaním hodnoty veku. Originál bol očistený, odsolený, penetračne spevnený, domodelovaný a vyretušovaný. Na zreštaurovaný podstavec a stĺp s hlavicou bola umiestnená rekonštrukčná kópia plastiky Immaculaty. Kovové tŕne boli zaliate olovom - klasickou technikou.

Mesto Skalica muselo pre havarijný stav pamiatky pristúpiť k reštaurátorskému výskumu, k vypracovaniu návrhu na reštaurovanie, deinštalácii Mariánskeho stĺpa a jeho prevezeniu do depozitu.

Cieľom komplexného reštaurátorského zásahu bolo znovunavrátenie pôvodných výtvarno-estetických kvalít tejto významnej, vrcholne barokovej pamiatky. V rámci reštaurovania bol Mariánsky stĺp premiestnený na svoje pôvodné miesto - na plochu centrálneho námestia a umiestnený na pôvodný tvar trojstupňového podestu štvorcového pôdorysu. Umiestnenie kópie do exteriéru a zreštaurovaného originálu do chráneného a verejnosti prístupného priestoru zachránilo túto významnú kultúrnu pamiatku pred zničením a pomôže prezentovať barokové umenie na Slovensku. V rámci revitalizácie celého námestia vytvoril Mariánsky stĺp kultúrno - spoločenskú dominantu tohto turisticky veľmi navštevovaného mesta.

Viac na: www.skalica.sk