Reštaurovanie Sochy sv. Trojice v ŠALI

Reštaurovanie Sochy sv. Trojice v Šali

Mesto Šaľa podalo koncom januára 2009 žiadosť o dotáciu na obnovu národných kultúrnych pamiatok z Nitrianskeho samosprávneho kraja Zachráňme kultúrne pamiatky NSK v zmysle VZN č. 3/2008, VZN č. 8/2008 a v zmysle VZN č. 2/2009.

Žiadosť bola vyhodnotená ako úspešná a mestu Šaľa bola poskytnutá dotácia vo výške 2.700 EUR.

Realizáciou projektu sa začalo komplexné reštaurovanie najkrajšieho súsošia v Šali, ktoré prebiehalo vo viacerých etapách.

Súsošie na Námestí Sv. Trojice v Šali bolo v dezolátnom stave, hrozilo, že sa pomaly rozpadne. Podľa zhotoviteľa - reštaurátora Mgr. art Petra Gregvoreka bola na vine aj neodborná oprava spred takmer dvadsiatich rokov. Pri predošlej rekonštrukcii súsošia ho natreli cementovou vrstvou. Tá ho síce spočiatku zakonzervovala, zakryli sa aj prípadné nerovnosti, cement však má tú vlastnosť, že neprepúšťa vodu, ktorá sa bežne odparuje z vápenca. Tá v zime pod cementovým nánosom zamŕzala a povrch sôch sa začal drobiť. Odstránili sa všetky sekundárne vrstvy, či už spomínanej cementovej, ale aj rôznych farebných omietok. Celkom sa zistilo až osem rôznych povrchových úprav.
Sochy podstúpili špeciálnu očistu v ateliéri. Demontáž jednotlivých sôch je vlastný akýsi optimálny postup ako ich opraviť čo najlepšie.

Mesto Šaľa získalo finančné prostriedky aj v roku 2010 od Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok ?Zachráňme kultúrne pamiatky NSK? v zmysle VZN č. 3/2008, VZN č. 8/2008 a v zmysle VZN č. 2/2009 na dokončenie opravy súsošia v Šali vo výške 2 000 EUR.
V nadväznosti na prvú etapu reštaurovania súsošia Najsvätejšej Trojice realizovanú v roku 2009, začiatkom roka 2010 bola zahájená aj druhá etapa, kde boli zreštaurované sochy P. Márie, sv. Štefana, sv. Ladislava, sv. Margity, sv. Alžbety, sv. Trojice a zreštaurovanie Hlavného stĺpca. Zreštaurovanie všetkých sôch zahŕňalo odstránenie sekundárnych zásahov, očistenie, odsolenie a perifikáciu rekonštrukcie.

V rámci druhej etapy reštaurovania bolo zároveň zistené, že dané sochy sú poškodené vo väčšom rozsahu ako sa predpokladalo, preto bolo potrebné vyhotovenie rekonštrukčných kópii sôch zo súsošia Najsvätejšej Trojice v Šali v umelom kameni: Panna Mária, Sv. Alžbeta, Sv. Margita, Sv. Štefan, Sv. Imrich, Súsošie Boha Otca s Kristom. Zároveň sa posunul termín ukončenia všetkých prác na súsoší Najsvätejšej Trojice v Šali na 30. august 2010.

V ďalších etapách sa zrealizovalo:
1. Zreštaurovanie 5 kusov sôch, ( každá približne rovnakých poškodení), ktoré pozostávalo z : odstránenia sekundárnych zásahov, očistenia, odsolenia a petrifikácie rekonštrukcie.
2. Zreštaurovanie sochy sv. Trojice, ktoré pozostávalo z: odstránenia sekundárnych zásahov, očistenia, odsolenia a petrifikácie rekonštrukcie.
3. Zreštaurovanie Hlavice stĺpca, ktoré pozostávalo z odstránenia sekundárnych zásahov, očistenia, odsolenia a petrifikácie rekonštrukcie.
- reštaurovanie stĺpa s pätkou na mieste, ktoré zahŕňa odstránenie sekundárnych zásahov, očistenie, odsolenie, petrifikáciu, rekonštrukcie, tmelenie, farebnú retuš, hydrofobizáciu.
- reštaurovanie stupňovitého podstavca na mieste, ktoré zahŕňa odstránenie sekundárnych zásahov, očistenie, odsolenie, petrifikácia, rekonštrukcie, tmelenie, farebnú retuš, hydrofobizáciu.
- obnova schodiskovej bázy na mieste, ktorá zahŕňala čistenie od depozitov uhlíka a mikroflóry, odsoľovanie, tlmenie, rekonštrukcie, špárovanie, preleštenie povrchu, hydrofobizáciu.
- ošetrenie kovového zábradlia súsošia na mieste, ktorá zahŕňa odstránenie starých nánosov farieb odhrdzovanie, stabilizácia kovu, doplnenie ulomeného segmentu ozdoby, podkladový a vrchný náter kvalitnou farbou.
- reštaurovanie a ošetrenie kovového ducha svätého, ktoré zahŕňa odstránenie starých nánosov farieb odhrdzovanie, stabilizáciu kovu, podkladový a vrchný náter kvalitným náterom a zlátením.
- inštalácia súsošia a jeho záverečná konzervácia a vyhotovenie záverečnej dokumentácie z priebehu prác.

Koncom augusta bolo súsošie kompletne zrekonštruované a dňa 12.9.2010 slávnostne odovzdané počas odpustovej sv. omše aj za prítomnosti zástupcov NSK.
Nitriansky samosprávny kraj túto rekonštrukciu finančne podporil v hodnote 4 700,- EUR. (zmluva č.4/2010 zo dňa 20.5.2010 dotáciou - 2 000,-EUR a zmluva č.11/2009 zo dňa 1.7.2009 - dotáciou 2 700,- EUR)

Viac na: www.sala.sk